انجام پایان نامه خاک و پی. مهندسی خاک و پی (ژئوتکنیک) یکی از مهمترین و کاربردی ترین گرایش های مهندسی عمران به شمار می رود به طوری که ژئوتکنیک را می توان پایه و اساس مهندسی سازه دانست. رشته  ارشد ژئوتکنیک به خصوصیات و مشخصات خاک و فونداسیون و پی و دینامیک خاک می پردازد. همچنین مباحث مربوط به تونل‌ها، سدهای خاکی و آزمایشگاه‌های مکانیک خاک در دامنه فعالیت‌های مهندسی ژئوتکنیک قرار می گیرد.

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی

انجام پایان نامه خاک و پی

معرفی رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی

معرفی برنامه درسی ارشد عمران گرایش مکانیک خاک و پی و تعداد واحدها:

 1. تعداد کل واحدهای ارشد عمران گرایش خاک و پی: ۳۲ واحد
 2. تعداد کل واحدهای دروس اجباری ارشد عمران گرایش خاک و پی: ۱۴ واحد
 3. انجام پایان نامه خاک و پی. تعداد کل واحدهای دروس اختیاری ارشد عمران گرایش خاک و پی : ۱۰ واحد
 4. پروژه : ۶ واحد
 5. سمینار : ۲ واحد 

معرفی دروس اجباری ارشد مهندسی عمران گرایش خاک و پی:

 • ریاضیات عالی مهندسی
 • مکانیک خاک پیشرفته
 • مهندسی پی پیشرفته
 • دینامیک خاک

و یکی از سه درس زیر :

 1. مکانیک محیط های پیوسته
 2. روش های عددی در مکانیک خاک
 3. مکانیک سنگ

 معرفی دروس اختیاری ارشد عمران گرایش خاک و پی:

 • مکانیک محیط های پیوسته
 • روش های عددی در مکانیک خاک
 • مکانیک سنگ
 • تحقیق در عملیات
 • اندر کنش خاک و سازه
 • کاربرد نظریه خمیری در مکانیک خاک
 • زمین شناسی مهندسی پیشرفته
 • مهندسی تونل
 • سدهای خاکی
 • روش اجزاء محدود
 • مهندسی زلزله
 • اصول طراحی سازه های دریایی
 • تحقیقات محلی در ساختگاه
 • آب های زیرزمینی
 • آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته
 • آزمایشگاه مکانیک سنگ
 • آزمایشگاه دینامیک خاک
 • ژئوتکنیک دریایی

 

انجام پایان نامه خاک و پی و پروپوزال سمینار موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوتکنیک خاک و پی خصوصیات و مشخصات خاک و فونداسیون پی و دینامیک خاک تونل‌ها سدها

انجام پایان نامه خاک و پی آزمایش خستگی در مقیاس کوچک به منظور بررسی حالتهای خرابی سیستم همراه فونداسیون خاک و دال بتونی در معرض بارهای متحرک از نوع چرخ انجام شد. بر اساس این آزمایشات ، شبیه سازی خستگی عددی با ادغام مدل های سازنده پایه های بتونی ترکیبی و خاک تأیید شد. کد عنصر محدود مورد استفاده در این مطالعه با ترکیب مدل ترک ترک ثابت چند جهته بتن با قابلیت انعطاف پذیری سطح چند عملکردی برای برشی غیرخطی و خستگی حجمی خاک ساخته شده است. انحراف محاسبه شده و حالت های خرابی سیستم روسازی همبستگی نزدیکی با آزمایشات دارد. برای روشن شدن شرایط واقعی کار ، مدل سازی در مقیاس کامل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ضخامت دال لازم و کافی با توجه به استحکام خاک غیر خطی متفاوت است ، و اینکه فونداسیون خاک فشرده متوسط ​​به دال های ضخیم تر نیاز دارد تا طرح طراحی فعلی که ریشه در یک تئوری پرتو روی پایه الاستیک دارد. بنابراین ، یک عامل کلیدی برای تجدید نظر در طرح طراحی از نظر ضخامت دال متعادل همراه با غیرخطی بودن پایه خاک ارائه شده است.

انجام پایان نامه خاک و پی در این مقاله ، روش تقویت در خارج از گودال بنیادی عمیق یک ایستگاه مترو در باتلاق زیر سطح آب زیاد پیشنهاد شده است و پارامترهای تقویتی مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر اقدامات تقویت شده در خارج از گودال پایه عمیق بر تغییر شکل و ضریب پایداری ضد واژگونی دیواره دیافراگم در سطح آبهای زیاد مورد بررسی قرار گرفت. مطابق قانون اقتصادی کاهش بازده حاشیه ای ، پارامترهای تقویت کننده تقویت شده مورد تجزیه و تحلیل و بهینه سازی قرار گرفت. اثرات اقدامات تقویتی مختلف در کنترل ایمنی گودالهای عمیق بر اساس داده های اندازه گیری شده از میدان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تغییر در سطح آب تأثیر معنی داری بر پایداری گودال فونداسیون دارد و لازم است که اقدامات تقویتی برای گودال پایه در ۱۰ متر زیر سطح اتخاذ شود. تغییر در عمق آرماتور تأثیر قابل توجهی در پایداری گودال پایه دارد. و پارامترهای تقویت شده بهینه سازی شده می توانند حجم تزریق را ۴۵٪ کاهش دهند.

بررسی آزمایشگاهی مشخصه های تنش و کرنش خاکهای ماسه ای منجمد- مطالعه موردی متروی تبریز

انجام پایان نامه خاک و پی امروزه روش‌های بهسازی موقت خاک جزء مهمترین مباحث ژئوتکنیکی به حساب می‌آیند. روش انجماد مصنوعی زمین به منظور سیستم تکیه‌گاه موقتی خاک، یک روش دوست‌دار محیط زیست (بدون ایجاد تغییرات ماندگار در ساختمان خاک و سفره آب زیرزمینی)، اقتصادی، ایمن و قابل استفاده در همه انواع خاک‌ها می‌باشد. در انجماد مصنوعی زمین با پایین آوردن دمای خاک به دماهای زیر صفر، آب منفذی خاک منجمد شده و منجر به بهبود پارامترهای مکانیکی، از جمله افزایش مقاومت برشی خاک می-گردد، بدون این که ماده‌ای شیمیایی وارد خاک کند. در این مطالعه پارامترهای تخلخل، درجه اشباع یخ، سازند و بافت خاک ثابت و دما، تنش محدودکننده و نرخ کرنش به عنوان پارامترهای متغیر در نظر گرفته شده‌اند. نتایج پژوهش حاضر توسط که دستگاه فشاری سه‌محوری انجماد بر روی خاک ماسه‌ای بددانه‌بندی شده بازسازی شده مطابق ساختگاه ایستگاه H خط ۲ قطار شهری تبریز انجام شده است، نشان می‌دهد که کاهش دما، افزایش تنش محدودکننده و نرخ کرنش، هر یک به صورت جداگانه منجر به افزایش مقاومت برشی و مدول الاستیسیته خاک ماسه‌ای منجمد می‌گردد. همچنین مطابق نتایج این تحقیق، نمونه‌های ماسه‌ای بددانه‌بندی شده منجمد، رفتار نرم‌شونده از خود نشان می‌دهند و به صورت شکل‌پذیر گسیخته می‌شوند. در تمامی نمودار‌های تنش- کرنش این نوع خاک، یک قله و یک حالت نهایی مشهود است.

انجام پایان نامه خاک و پی و پروپوزال سمینار موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوتکنیک خاک و پی خصوصیات و مشخصات خاک و فونداسیون پی و دینامیک خاک تونل‌ها سدها

بررسی مقاومت روانگرایی ماسه رس دار غیراشباع

انجام پایان نامه خاک و پی بیشتر تحقیقات صورت گرفته در خصوص پدیده روانگرایی معطوف به ماسه های تمیز یا ماسه های دارای سیلت در حالت اشباع بوده و ماسه های رس دار به خصوص در حالت غیر اشباع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق کوشیده شده است تا با انجام آزمایشات سه محوری سیکلیک بر روی خاک ماسه ای غیر اشباع با درصدهای مختلف کائولن (۰ تا ۳۰ در صد)، مقاومت روانگرایی آن ها ارزیابی شود. آزمایش های آزمایشگاهی با استفاده از سلول سه محوری دو جداره غیر اشباع با قابلیت کنترل مکش در درجه اشباع های ۸۰%، ۸۵%، ۹۰%، ۹۵% ،۱۰۰% و تراکم نسبی ۵۰% صورت گرفته است. تغییرات مکش در حین بارگذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش درصد ریزدانه رسی تا حدود ۲۰%، مقاومت روانگرایی کاهش داشته و با افزایش درصد ریزدانه از این مقدار به ۳۰% مقاومت کمی افزایش می یابدکه این امر در نمونه های اشباع و غیر اشباع قابل مشاهده است. با کاهش درجه اشباع مقاومت روانگرایی در تمامی نمونه ها افزایش می یابد. مقدار این افزایش در ماسه تمیز نسبت به خاک های دارای ریزدانه رسی بیشتر بوده و در واقع با کاهش درجه اشباع، افزایش مقاومت روانگرایی در خاک های دارای ریزدانه رسی نسبت به ماسه تمیز دارای حساسیت کمتری می باشد.

انجام پایان نامه خاک و پی و پروپوزال سمینار موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ژئوتکنیک خاک و پی خصوصیات و مشخصات خاک و فونداسیون پی و دینامیک خاک تونل‌ها سدها

مدلسازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی مدل سازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب   مدل سازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب. پروژه های انتقال آب به دلیل ماهیت خطی آن ها، از ساختارهای زمین شناسی متنوعی عبور کرده و همواره […]

اثر طول نفوذ شمع در لایه خاک بر ظرفیت‌باربری نوک

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی اثر طول نفوذ شمع در لایه خاک بر ظرفیت‌باربری نوک   اثر طول نفوذ شمع در لایه خاک بر ظرفیت‌باربری نوک. در عملیات ژئوتکنیکی، معمولا هنگامی از شمع‌ها استفاده می‌شود که از پی‌های سطحی به دلایلی مانند عدم ظرفیت‌باربری کافی […]

سختی و نشست بستر ماسه ای مسلح شده با شرایط پاکت نرم تحت پی مستطیلی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی سختی نشست بستر ماسه ای مسلح پاکت نرم پی مستطیلی   سختی نشست بستر ماسه ای مسلح پاکت نرم پی مستطیلی. هدف از این تحقیق بررسی نشست و سختی بستر ماسه‌ای شامل پاکت نرم، تحت پی مدل مستطیلی می‌باشد. در […]

تأثیر رطوبت بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های ریزدانه خمیری

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی تأثیر رطوبت بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های ریزدانه خمیری   تأثیر رطوبت بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های ریزدانه خمیری. تأثیر مکش بافتی بر رفتار برشی خاک ریزدانه از آن جهت که نقش تعیین کننده ای در مدلسازی ژئوتکنیکی دارد، […]

اصلاح مدل غیرخطی فاهی خاک درشت دانه با آزمایش های پرسیومتری در آبرفت تهران

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی اصلاح مدل غیرخطی فاهی خاک درشت دانه آزمایش های پرسیومتری   اصلاح مدل غیرخطی فاهی خاک درشت دانه آزمایش های پرسیومتری در آبرفت تهران. سختی خاک ها ثابت نیست و تابع مقدار کرنش است. تاکنون چندین مدل غیرخطی برای تغییر […]

مطالعه پارامتریک ظرفیت باربری و نشست شالوده های رادیه - شمع احداث شده بر خاک چسبنده

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی مطالعه پارامتریک ظرفیت باربری نشست شالوده رادیه شمع خاک چسبنده   مطالعه پارامتریک ظرفیت باربری نشست شالوده رادیه شمع خاک چسبنده. در طراحی پی ساختمانهای بلند و سنگین، در صورت استفاده از پی گسترده، ممکن است ضریب اطمینان کافی در […]

تأثیر ماده نانو پلیمر CBR PLUS بر خواص مکانیکی خاک رس CL

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی ماده نانو پلیمر CBR PLUS خواص مکانیکی خاک رس CL   ماده نانو پلیمر CBR PLUS خواص مکانیکی خاک رس CL. فرآیند تثبیت خاک های مسئله دار به عنوان روشی برای اصلاح مصالح نامناسب جهت ارضاء نیازهای طراحی دربرخی پروژه […]

تاثیر نسبت دفن‌شدگی پی‌های سطحی در پاسخ دینامیکی آنها به ارتعاش افقی ماشین‌آلات

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی   نسبت دفن‌شدگی پی‌های سطحی پاسخ دینامیکی ارتعاش افقی ماشین‌آلات   نسبت دفن‌شدگی پی‌های سطحی پاسخ دینامیکی ارتعاش افقی ماشین‌آلات. مهم‌ترین گام در روش‌های کنونی تحلیل دینامیکی پی ماشین‌آلات، تعیین توابع امپدانس دینامیکی است. در این روش‌ها فرض می‌شود که […]

تحلیل لرزه ای پی های نواری سطحی واقع بر خاک مسلح

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی   تحلیل لرزه ای پی های نواری سطحی روی خاک مسلح   تحلیل لرزه ای پی های نواری سطحی روی خاک مسلح. تعیین ظرفیت باربری پی ها تحت بارهای استاتیکی و لرزه ای یکی از مهم ترین مباحث در مهندسی […]

مطالعه آزمایشگاهی رفتار پی روی مخلوط ماسه-خرده لاستیک تحت اثر بار سیکلی

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی   مطالعه آزمایشگاهی رفتار پی روی مخلوط ماسه-خرده لاستیک بار سیکلی استاتیکی   مطالعه آزمایشگاهی رفتار پی روی مخلوط ماسه-خرده لاستیک بار سیکلی استاتیکی. افزایش روزافزون خودروها در کشور، نگرانی‌ها را در مورد دفع ضایعات لاستیکی حاصل از آنها دو‌چندان […]

توزیع تنش زیر پی‌های سطحی و معرفی معیاری مناسب برای کنترل فشار خاک

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی   توزیع تنش زیر پی‌های سطحی معیاری مناسب کنترل فشار خاک   توزیع تنش زیر پی‌های سطحی معیاری مناسب کنترل فشار خاک. تقریباً ۱۵۰ سال از تئوري ارائه شده توسط وینکلر در سال ۱۸۶۷ گذشته و تا کنون روشهاي متعددي […]

اثر اندازه تراشه های لاستیک بر روی رفتار خاک ماسه ای

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی   اثر اندازه تراشه های لاستیک روی رفتار خاک ماسه ای   اثر اندازه تراشه های لاستیک روی رفتار خاک ماسه ای. امروزه در خیلی از کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه تایر‌های فرسوده مشکلاتی از جمله آتش سوزی و […]

ارزیابی ریزساختاری میزان مصرف آهک و پیشرفت واکنش‌های پوزولانی خاک‌ واگرای تثبیت‌شده با آهک

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی   ریزساختاری میزان مصرف آهک پیشرفت واکنش‌های پوزولانی خاک‌ واگرای تثبیت‌شده   ریزساختاری میزان مصرف آهک پیشرفت واکنش‌های پوزولانی خاک‌ واگرای تثبیت‌شده. وجود خاک‌های واگرا در محل اجرای سازه‌های مهندسی به‌عنوان یکی از مشکلات ژئوتکنیکی شناخته شده‌است. هدف اصلی این […]

تأثیر طول، زاویه قرارگیری و فاصله بین انکرها روی ضریب اطمینان و جابجایی افقی دیواره گود در سیستم پایدارسازی به روش انکراژ با نرم افزار Abaqus

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران خاک و پی   طول زاویه قرارگیری فاصله انکرها ضریب اطمینان جابجایی افقی دیواره گود پایدارسازی انکراژ نرم افزار Abaqus   طول زاویه قرارگیری فاصله انکرها ضریب اطمینان جابجایی افقی دیواره گود پایدارسازی انکراژ نرم افزار Abaqus. اولین گام برای اجرای یک پروژه […]