انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. همانطور که در جريان هستيد در چند روز اخير سازمان سنجش آموزش کشور دفترچه هاي آزمون سراسري کارشناشي ارشد را در کشور توزيع کرده است. اگر در سال هاي گذشته کنکور داده باشيد و يا امشال براي اولين بار قصد شرکت در اين آزمون را داريد احتمالاً هنگام ورق زدن صفحات رشته هاي علوم انساني و مهندسي با رشته هاي جديدي مواجه شده ايد که در حوزه علوم فناوري اطلاعات قرار دارند اين رشته ها که ترتيب مديريت فناوري اطلاعات و مهندسي فناوري اطلاعات نام دارند به دليل تازگي هنوز آنچنان که بايد و شايد توسط دانشجويان و علاقه مندان شناخته نشده اند. به همين خاطر اغلب افراد در انتخاب رشته و گزينش منابع درسي براي اين دو رشته سردرگم مي شوند. در اين مجال قصد داريم با معرفي اين رشته ها و شاخه هاي مرتبط با آنها قدمي هر چند کوچک براي آشنايي و انتخاب بهتر دوستان خواننده اي که قرار است امسال با سالهاي بعد در کنکور شرکت کنند بر داريم. به علت کثرت سوال هاي موجود در مورد رشته مديريت فناوري اطلاعات ابتدا به معرفي اين رشته مي پردازيم. و اينک فناوري اطلاعات ، به عنوان کاتاليزور فرآيند توسعه در دنيا باعث تغيير ماهيت جامعه صنعتي  به جامعه اطلاعاتي شده است. جامع اي  فارغ از مرزهاي جغرافيايي، جامعه اي که در حال جهاني شدن است.

 

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

آشنايي با رشته کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات

 مقدمه

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. فناوري اطلاعات الگوهاي عصر صنعتي را در همه ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي به هم ريخته و شيوه ها و روش هاي متفاوت و رويکردهاي جديدي را براي بشر فراهم کرده است. توسعه متقابل فناوري و اطلاعات روز به روز بر حجم دانش و فناوري در اختيار انسان مي افزايد و به تدريج تمام زندگي وي را در برمي گيرد. بشر امروزي براي فهم هر پديده جديد و يا نو سازي روش ها و ابزار پيشين از پيشوند e  بهره مي گيرد. آموزش، تجارت، اقتصاد، دولت و…همه در پرتو فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي دچار تغييرات مثبتي شده اند. اما اين سير پرشتاب همچنان با سرعتي باور نکردني در حال حرکت است. واين نيست جز به سبب ماهيت تحول آفرين و شتابدار اين فناوري كه انديشمندان را واداشته آنرا در زمره فناوريهاي نظام آفرين به شمار آرند و ورود جامعه بشري به عصري نوين بنام عصر اطلاعات را اذعان دارند. آري امروزه فناوري اطلاعات و درجه پيشرفت در آن به عنوان مقياس توسعه يافتگي کشور ها به محسوب مي شود. اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول, ايجاد بستر مناسب براي جذب, پردازش و بكارگيري فناوري است .فناوري اطلاعات نيز دربند اين لزوم بوده علاوه اينكه بدليل ماهيت تحول افرينش براي جذب و بكارگيري آن نياز به تدقيق و برنامه ريزي كلان و استراتژيك مي باشد. در سالهاي اخير محيط بنگاه هاي کسب و کار، متاثر از روند جهاني شدن اقتصاد، دگرگوني در اقتصادهاي صنعتي و حرکت موسسات به سمت فضاي ديجيتالي دچار تغييرات گسترده اي شده است.به گونه اي که براي ايجاد تحولات بنيادين در زيرساختارهاي كسب وكار و نظام هاي سازماني و پايه ريزي و اجراي برنامه هاي توسعه علاوه بر وجود فناوري و اطلاعات به حلقه واسط ديگري به نام مديريت نياز پيدا شد. پيوند سه عامل فناوري، اطلاعات و مديريت با هدف ايجاد قابليت هاي جديد در شيوه هاي مديريت بنگاه هاي مزبور و توانمندسازي مديران با بهره گيري از” فناوري اطلاعات و ارتباطات، تاثيرات فراواني بر موفقيت برنامه هاي توسعه مبتني بر دانش داشته و دارد. نفوذ روزافزون فناوري اطلاعات در برنامه هاي راهبردي سازمان و تبديل شدن به يك عامل تعيين كننده در تعيين استراتژي ها و سياست هاي سازماني و شيوه هاي برنامه ريزي فرايندها، نيروهاي انساني و ساير منابع، رهبران و مديران پيشروي سازمان هاي قرن حاضر را در معرض رويارويي با چالش هاي جديدي قرار داده است. پرداختن به اين موضوع در بعد ملي نياز ها و ملزومات جديدي را پديد مي آورد که يکي از اولويت هاي آن پرورش و تربيت مديران فناوري اطلاعات براي اداره سازمان هاي امروزي است. با اين رويکرد ها از چند سال پيش برنامه ريزي گشترده اي در دانشگاههاي مختلف کشور از جمله دانشگاه هاي تهران و الزهرا انجام شد تا رشته مديريت فناوري اطلاعات شکل بگيرد.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

ضرورت توسعه رشته مديريت فناوري اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. خيلي جدي بايد گفت که مديريت فناوري اطلاعات براي کشور يک ضرورت ملي به حساب مي آيد. سيستم سنتي مديريت کشور، ضعف و ناکارآمدي ساختار مديريتي کشور در عرصه برنامه ريزي و اجرا، وجود سرمايه هاي عظيم مادي،  تركيب جوان جمعيتي كشور و نيروي تحصيل كرده و در حال تحصيل، پتاسيل بالاي فناوري اطلاعات در ايجاد اشتغال، ماهيت دانشي فناوري اطلاعات و در نهايت نياز واقعي کشور بر فناوري اطلاعات محور کردن برنامه هاي کلان و جزيي توسعه اي خود همه و همه مي طلبد تا براي هدايت صحيح سرمايه هاي ملي در جهت بهره گيري مناسب از فناوري اطلاعات با دقت و وسواس زيادي به موضوع مديريت فناوري اطلاعات در کشور توجه شود. نو بودن اين دانش براي جامعه دانشگاهي ما، سطح بالاي تخصص ها و دانش هاي مطرح شده در اين رشته، کمبود متخصص براي آموزش و همچنين کمبود امکانات و محتواي آموزشي مناسب در سال هاي ابتدايي ايجاد اين رشته باعث شده است که دانشگاهها مجبور شوند اين رشته را فقط در رشته کارشناسي ارشد به اجرا درآورند اما با توجه به پيشرفت روزافزون علوم فناوري اطلاعات و مديريت و توسعه آموزش هاي پايه اي در اين زمينه براي عموم دانشجويان مقاطع پايين تر اميد آن مي رود که بتوان در آينده نه چندان دور اين رشته را براي مقاطع ليسانس و حتي فوق ديپلم نيز ايجاد کرد.

پیشینه رشته کارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. رشته مديريت فناوري اطلاعات در مقطع كارشناسي ارشد ابتدا در سال ۱۳۸۰ و در دانشگاههاي علامه طباطبايي و دانشگاه تهران راه اندازي گرديد و براي آن اقدام به پذيرش دانشجو شد.  اما هم اکنون در دانشگاه الزهرا و سازمان مديريت صنعتي نيز براي اين رشته دانشجو پذيرفته مي شود. هدف از تشكيل اين دوره در نظامنامه آموزشي آن به صورت زير عنوان شده است:
” هدف از تشكيل دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات آموزش نيروي انساني متخصص موسسات و سازمانهاي دولتي و خصوصي است.متخصصيني كه در زمينه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و مديريت بنوانند در جهت تامين نيازهاي امروز و فرداي مديريت در جامعه فعاليت كنند. به عبارت ديگر هدف از اين دوره آموزشي  توانمندسازي و تجهيز مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي، مديران مرتبط با واحدهاي فناوري اطلاعات در سازمانها، مشاورين ارشد مديريت و مسوولان طرحهاي تحول سازماني به دانش هاي مرتبط با زمينه هاي مديريتي فناوري اطلاعات و ارتباط آن با مسايل گوناگون سازمان و مديريت، به شمار مي آيد.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. انتظار طراحان اين دوره هاي آموزشي اين است که دانشجو پس از ورود به بازار کار قادر به درك تحولات نوين سازماني، به ويژه در سطوح برنامه ريزي راهبردي و سياست گذاريها و شناخت بهتر عوامل مرتبط با زمينه هاي رقابت در محيط كسب و كار كنوني و در نهايت تقويت قابليت هاي تحليل و تصميم گيري باشد. فارغ التحصيلان، در زمينه درك نقش محوري فناوري اطلاعات در سازمانهاي خود و جنبه هاي مديريتي آنها، تسلط بيشتري يافته و قادر خواهند بود جنبه هاي بحراني فعاليت هاي با محور فاوا در سازمان را شناسايي نموده و در جهت پياده سازي استراتژي هاي متاثر از آن فعاليت نمايند. بهبود اثربخشي ارتباط بين رده هاي مديريتي و كارشناسان و مشاورين فناوري اطلاعات، از جمله ساير تاثيرات اين دوره محسوب مي گردد.
رشته مديريت فناوري اطلاعات در سه گرايش:
مديريت منابع اطلاعاتي
سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته
نظام كيفيت فراگير
انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. تصويب شد كه از اين بين دو گرايش منابع اطلاعاتي و سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته فعال و در حال اجرا مي باشند.  تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره ۳۲ واحد مي باشد كه شامل ۲۰ واحد مشترك . ۸ واحد تخصصي مربوط به گرايش و ۴ واحد پايان نامه مي باشد.ضمن اينكه دروس پيش نياز بنا به تشخيص مرجع برگزار كننده دوره ارائه مي شود. اين رشته به دليل ماهيت ميان رشته اي آن دربرگيرنده برخي از دروس اصلي علوم مديريت و شماري از دروس مربوط به علوم مهندسي و رايانه مي باشد.
دروسي مانند : تئوريهاي پيشرفته مديريت.- مديريت رفتارسازماني پيشرفته- تحقيق در عمليات پيشرفته- سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته- مديريت منابع اطلاعاتي- سيستمهاي اطلاعاتي استراتژيك- كاربرد IT در سازمان – تحليل آماري و… از زمره دروس مربوط به حوزه علوم مديريت مي باشند و دروسي مانند: تحليل و طراحي ساختاريافته سيستمها – سيستمهاي مديريت بانكهاي اطلاعاتي – سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري و خبره- فناوري اطلاعات- مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر CASE – متدلوژيهاي ايجاد و توسعه سيستم اطلاعاتي-مدلسازي اطلاعات سازمان- منطق فازي و هوش مصنوعي- مهندسي مجدد رويه هاي اجرايي و فرايندها و…. از زمره دروس مربوط به حوزه فني و علوم رايانه مي باشند. كه بسته به گرايش انتخاب شده ارائه مي شوند.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار پروژه های مدیریت فناوری اطلاعات

دروسي که در اين رشته تدريس مي شوند

دروس پيش نياز

 •   آمار كاربردي    Applied Statistics
 • روش تحقيق (+كارگاه روشهاي جستجو در پژوهش) Research  Method
 • تحقيق در عمليات و مدلهاي تصميم گيري               Operations Research and Decision Models

دروس اصلي

 • رويكرد سيستمي System Approach
 • مباني مديريت فناوري اطلاعات Foundations of IT  Management
 • فاوا در سازمان و مديريت    ICT in Organization & Management
 • مديريت تکنولوژي و نوآوري   Management of Technology & Innovation
 • آثار فاوا بر سازمانها، افراد و جامعه   Impact of ICT on Organizations, Individuals & Society
 • مهندسي سازمان   Enterprise Engineering
 • مباني كسب و كار و تجارت الكترونيك   Foundations of  e-Business and e-Commerce
 • سيستمهاي اطلاعاتي بنگاه  اقتصادي    Enterprise Information Systems (EIS, ERP, EAM)
 • بنگاههاي اقتصادي گسترش يافته   Extended Enterprises (ERPII, EAI, CRM , SCM)
 • مباحث منتخب  در مديريت فاوا                  Special topics in ICT Management
 • مهارتهاي فاوا براي مديران    (ICT Skills for Managers (Workshop
 • سمينار      Seminar
 • پايان نامه   Thesis

نمونه دروس انتخابي

 • مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات IT Project Management
 • تفکر استراتژيک Strategic Thinking
 • مديريت دانايي (دانش)   Knowledge Management
 • مديريت تحول   Change Management
 • هوش تجاري و سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري     Business Intelligence & Decision Support Systems
 • مديريت زنجيره تامين    Supply Chain Management
 • مديريت روابط مشتري  Management Information Systems
 • سيستمهاي اطلاعات مديريت Management Information Systems
 • هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره Artificial Intelligence and Expert System
 • كاربرد نظريه فازي در سازمان   Fuzzy Application in Organization
 • يک عنوان  از دروس  ساير رشته هاي  کارشناسي ارشد   مديريت  با  تصويب شوراي علمي دوره

***   كليه دروس در قالب ۲ واحد ارايه مي گردند . پايان نامه معادل ۴ واحد ارزيابي خواهد شد .

اطلاعات مورد نياز براي کنکور رشته مديريت فناوري اطلاعات

الف)مواد امتحاني و تعداد تست

۱- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)                                   30تست

۲- تئوريهاي مديريت                                                            40تست

۳- اقتصاد خرد و كلان                                                         30 تست

۴- رياضي و آمار                                                                40 تست

۵- ماليه عمومي و بودجه                                                    30 تست

۶- حسابداري دولتي                                                         30 تست

۷- بازاريابي                                                                     30 تست

۸- مديريت مالي                                                               30 تست

۹- تحقيق در عمليات                                                         30 تست

۱۰- مديريت دولتي                                                           30 تست

گرايش‌هاي موجود وضرايب مواد امتحاني در هر گرايش

مديريت بازرگاني                                       (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)

مديريت دولتي                                          (3)(3)(2)(2)(2)(2)(0)(0)(0)(0)

مديريت صنعتي                                        (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2)

مديريت فناوري و اطلاعات                          (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(0)(2)(2)

مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي                (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2)

مديريت مالي                                           (3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)(0)

 

تعداد نفرات پذيرفته شده در کنکور سال قبل

در دوره‌هاي روزانه:

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. مديريت بازرگاني ۸۶ نفر)، (مديريت دولتي ۶۱ نفر)، (مديريت صنعتي ۴۶ نفر) (مديريت فنآوري و اطلاعات ۲۷ نفر)، (مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي ۱۲ نفر)، (مديريت مالي ۱۸ نفر)، (تعداد كل ۲۵۰ نفر)

در دوره‌هاي شبانه و نوبت دوم:

) مديريت بازرگاني ۵۵ نفر) ، (مديريت دولتي ۱۶ نفر)، (مديريت صنعتي ۱۷ نفر) (مديريت فنآوري و اطلاعات ۷ نفر)، (مديريت مالي ۵ نفر)، (تعداد كل۱۰۰ نفر)

 در دانشگاه آزاد به طور تقريبي:

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. مديريت بازرگاني (۲۷۰ نفر) مديريت دولتي (۴۵۰ نفر) مديريت صنعتي۲۲۰ نفر

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار پروژه های مدیریت فناوری اطلاعات

دانشگاه‌هاي ذيل در اين رشته دانشجو مي‌پذيرند:

۱-علامه طباطبائي ،۲- شهيد بهشتي ، ۳- تهران ، ۴- تربيت مدرس ،۵- الزهرا (س) ، ۶- گيلان ،۷- مازندران ،۸- فردوسي مشهد ،۹- باهنر كرمان ،۱۰- چمران اهواز ، ۱۱- شيراز ، ۱۲- اصفهان ، ۱۳- سمنان ، ۱۴- شاهد ۱۵- مجتمع آموزشي عالي قم ۱۶- سيستان و بلوچستان ، ۱۷- پيام نور

منابع مجموعه مديريت

۱-     زبان تخصصي

الف- ونوس (۲ جلدي): مقدماتي و پيشرفته

ب- استونر ترجمه اسماعيلي

پ- زبان عمومي اميري (سري كتاب ارشد پوران پژوهش

۲- تئوري هاي مديريت

الف- اصول و مباني سازمان مديريت ، دكتر رضائيان

ب- مديريت عمومي ، دكتر الواني

پ- مديريت رفتار سازماني، دكتر رضائيان

ج- مديريت رفتار سازماني، رابينز

چ- مديريت رفتار سازماني، هرسي و بلانچارد ، ترجمه قاسم كبيري

ح- مديريت منابع انساني، سعادت

خ- تجزيه وتحليل و طراحي سيستم، دكتر رضائيان

د- تئوري سازمان (طراحي ساختار) رابينز

۳- اقتصاد خرد

الف- اقتصاد خرد، درس و تست دكتر نظري

ب- اقتصاد خرد، سالواتوره ترجمه سبحاني

ج- ۲۰۰۰ تست اقتصاد خرد، دكتر نظري

۴- اقتصاد كلان

الف- اقتصاد كلان ، درس و تست، دكتر نظري

ب- اقتصاد كلان، روزبهان

ج- ۲۰۰۰ تست اقتصاد كلان، دكتر نظري

۵- رياضيات

الف- رياضيات كاربردي، دكتر ناصحي‌فر

ب- رياضيات و كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي

۶- آمار

الف- آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر-مومني (۲ جلدي)

ب- آمار و كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي

۷- حسابداري دولتي ، ماليه عمومي و بودجه

الف- حسابداري دولتي ماليه عمومي و بودجه محمد حسيني

۸- مديريت بازاريابي

الف- مديريت بازاريابي، دكتر ونوس، عبدالحميد ابراهيمي، روستا

ب- كتاب اصول بازاريابي ، فيليپ كاتلر

۹- مديريت مالي

الف- مديريت مالي، دكتر قاليباف

ب- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر جهانخاني و علي پارسائيان

ج- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر شباهنگ

د- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر عبده تبريزي

ه- جزوه دكتر تهراني

۱۰- تحقيق در عمليات

الف- پژوهش عملياتي، دكتر عالم تبريز

ب- تحقيق در عمليات، دكتر مهرگان

پ- ژوهش عملياتي – دكتر آذر

۱۱- مديريت توليد

الف- مديريت توليد، دكتر جعفرنژاد

ب- مديريت توليد، دردانه داوري

سرفصل‌هاي مجموعه مديريت و رشته مديريت فناوري اطلاعات

۱- بازاريابي

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. تعريف بازاريابي- مديريت بازاريابي- محيط‌شناسي استراتژي‌هاي رقابتي – برنامه‌ريزي استراتژيك بازاريابي تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها

تحقيقات بازاريابي و سيستمهاي اطلاعاتي بازاريابي رفتار معرف‌كننده، تقسيم بازار و تعيين بازار هدف پيش‌بيني فروش

مديريت محصولات، كيفيت محصولات و ارائه خدمات به مشتريان، تعيين قيمت

سيستم و مديريت توزيع، فعاليت‌هاي ترفيعي و تشويقي، انواع بازاريابي، بازاريابي بين‌المللي

۲- تئوري هاي مديريت

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. كليات و مفاهيم مديريت، برنامه‌ريزي، سازماندهي، تصميم‌گيري و حل مساله

خلاقيت، انگيزش، رهبري، ارتباطات، كنترل، تعارض

هماهنگي، بسيج منابع و امكانات مديريت بحران و سيستم‌هاي كنترل راهبردي، استفاده‌هاي سازمان و مديريت

مديريت منابع انساني، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ضمائم

۳- زبان تخصصي

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. ماهيت مديريت، توسعه تفكر مديريت سازمان محيط، برنامه‌ريزي استراتژيك و عملياتي ساختارهاي سازماني، اداره تغيير سازمان

مديريت منابع انساني، انگيزش رفتار و رهبري گروه‌ها در سازمان، مفاهيم كنترل، MIS ، مديريت توليد و عمليات، تصميم‌گيري، ارتباطات

مديريت تعارض، استرس، رفتار سازماني ادراك و شخصيت، طرز فكر و رضايت شغلي تغيير رفتار كارمند، انگيزش، ارتقاي عملكرد

قدرت نفوذ رهبري، طرح سازمان نيروهاي محيطي و فرهنگي، مديريت بين‌الملل مسئوليت‌هاي اجتماعي و اخلاقي مديريت

۴- مديريت توليد

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات. تجزيه و تحليل هزينه‌ها و نقطه سربه‌سر، طراحي محصولات خدمات، پيش‌بيني تقاضا

برنامه‌ريزي ظرفيت براي سيستم‌هاي توليدي و خدماتي برنامه‌ريزي براي سيستم‌هاي توليد بجز پيوسته نحوه استقرار ماشين‌آلات و تجهيزات

كارسنجي و روش سنجش كنترل موجودي، برنامه‌ريزي مواد مورد نياز MRP

مفاهيم نوين در مديرت توليد، مديريت پروژه، كنترل كيفيت، نگهداري، تعميرات و قابليت اطمينان سيستم

۵- رياضي

مفاهيم عمومي، نظريه مجموعه، تابع

حد و پيوستگي، حساب ديفرانسيل، حساب انتگرال

جبر ماتريس، بردار صفحه و خطوط در اعداد مختلط

معادلات تفاضلي، معادلات ديفرانسيل سري‌ها

۶- آمار

مقدمه و تعاريف آمار توصيفي احتمال

متغيرهاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال گسسته متغير‌هاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال پيوسته

نمونه‌گيري و توزيع‌هاي نمونه‌اي برآورد آزمون فرض

مباحث متفرقه متغيرهاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال توام رگرسيون، تحليل واريانس

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار پروژه های مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات (Management Information Technology) نظمی است که به موجب آن همه منابع فناوری اطلاعات یک شرکت، مطابق نیازها و اولویت های شرکت مدیریت می شوند. این منابع می تواند شامل سرمایه های ملموس مانند نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر، داده ها، شبکه ها و امکانات مرکز داده و همچنین کارکنان استخدام شده جهت نگهداری از آنها، باشد. مدیریت این مسئولیت در یک شرکت مستلزم بسیاری از توابع پایه مدیریت مانند بودجه بندی، کارگزینی، مدیریت تغییر و کنترل و سازماندهی، همراه با جنبه های دیگر که منحصر به فناوری هستند (مانند طراحی نرم افزار، برنامه ریزی شبکه، پشتیبانی فنی و …) می باشد. هدف اصلی مدیریت فناوری اطلاعات (Management Information Technology) ایجاد ارزش از طریق استفاده از فناوری می باشد. جهت دستیابی به این امر، استراتژی های سازمان و فناوری باید در یک راستا قرار گیرند. رشته مديريت فناوري اطلاعات در مقطع كارشناسي ارشد ابتدا در سال ۱۳۸۰ و در دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه تهران راه اندازي گرديد و براي آن اقدام به پذيرش دانشجو شد. اما هم اکنونن در دانشگاه الزهرا و سازمان مديريت صنعتي نيز براي اين رشته دانشجو پذيرفته مي شود. از اساتید برجسته رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دکتر بابک سهرابی یورتچی، مهدی شامی زنجانی، امیر مانیان، محمد موسی خانی و… می باشند.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات دارای گرایش های کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت دانش می باشد و موضوعاتی که در این گرایش ها مورد بررسی قرار می گیرد شامل: تجارت الکترونیک (E-commerce) (خرید و فروش از طریق شبکه ی اینترنت)، تحلیل سیستم ها (Systems Analysis) (تحلیل سیستم ها، فرآیند بررسی موقعیت کسب و کار به منظور معرفی سیستمی جدیدد یا بهبود دادن سیستم کنونی است که هدف از آن حل مشکل یا بهره گیری از فرصت است. تحلیل سیستم ها در استفاده ی امروزی خود به سمت تثبیت سیستم رایانه ای یا بروزرسانی سیستم رایانه ای قدیمی ترر حرکت می کند.)، سیستم های خبره (Expert Systems) (سیستم های خبره ابزارهای هوش مصنوعی هستند که تخصص کارورزان دانش را درک کرده و برای غیرمتخصصین در حوزه ی مفروض مشاوره ارائه میی کنند.)، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) (هوش مصنوعی به نرم افزار رایانه ای اطلاق می شود که رفتار هوشمندانه از خود بروز می دهد.)، رایانش ابری (Cloud Computing) (پردازش ابری نوعی از انبار مجازیی فناوری اطلاعات و خدمت رسانی است که به واسطه ی «ابر» معنا می شود که نماد تفکیک اختصاصی انباشته ای از ابرها در آسمان است.)، شبکه های کامپیوتری (Computer Networks) (رایانه های کسب و کار ازز طریق شبکه هایی که امکان اشتراک گذاری اطلاعات بین رایانه ها را میسر می سازد، به یکدیگر متصل می شوند. می توان شبکه ها را برای متصل کردن دستگاه ی موجود در یک ساختمان یا کیلومترها دورترر استفاده کرد.)، برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP-Enterprise Resource Planning) (برنامه ریزی منابع سازمانی به سیستم اطلاعات رایانه ای اشاره دارد که تمام فعالیت ها و فرآیندهای کسب و کار در سرتاسر اینن سازمان را ترکیب می کند.)، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (Information Technology Service management (ITSM)) (ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت فناوری اطلاعات (ITSM) ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑـﺮاي حمایت از اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و تحولل ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود و راهبردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗـﺮاردادي ﺑـﻪ مشتریان اراﺋﻪ ﺷﺪه و عملکرد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.)، کسب وکار الکترونیک (Electronic business) (کسب وکار الکترونیک مفهومی گسترده تر از تجارت الکترونیک دارد، و این نوع کسب وکار علاوه بر تجارت الکترونیکی، ارتباط تجاری- الکترونیکی با دیگر قسمت ها را نیز شامل می شود)، سیستم اطلاعاتی (information system) (مجموعه ای است از عناصر مرتبط با هم که داده ها و اطلاعات را گردآوری، دستکاری و توزیع می کند و بازخورد دست یابی به یک هدف را ارائه می دهد)، سیستم پشتیبانی تصمیم (Decision support systems) (DSS، یک برنامه واکنشی کامپیوتری مبتنی بر گرافیک می باشد که با بهینه سازی ریاضی مناسب و یا مدل های شبیه ساز آمیخته می شود و گاهی اوقات قوانین پایه کیفی و الگوریتم های زبانی به آن افزوده می گردد و هدف آن مسیردهی به پرسش ها و موضوعاتی است که به مسائل خاص و مکان های خاص وابسته اند)، استراتژی مدیریت دانش (Knowledge management strategies) (بر اساس استراتژی های مدیریت دانش، یک سازمان باید قادر باشد که انواع دانش خود را حفظ کرده و ارزش های استراتژیک آن را به حداکثر برساند) و همچنین موضوعاتی نظیر تکنولوژی تولید پیشرفته، سیستم های اطلاعات منابع انسانی، برنامه ریزی منابع تولید، مدیریت پروژه فناوری اطلاعات، قوانین تصمیم و تحلیل تصمیم، ارتباطات از راه دور، انتقال فناوری و… را شامل می شود.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

دانشجویان کارشناسی می توانند در مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات را انتخاب نمایند. این رشته دارای چهار گرایش کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت دانش می باشد. همچنین این رشته در مقطع دکتری، در رشته مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش های کسب و کار هوشمند، مدیریت خدمات و توسعه فناوری و همچنین رشته مدیریتت اطلاعات (منحصرا برای دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات) ارائه می گردد. دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر در مقطع ارشد دانشجو می پذیرد. دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه فردوسی مشهد نیز در مقطع دکتری پذیرش دانشجوو دارند.

هدف از رشته مدیریت فناوری اطلاعات آموزش و تربیت نیروی متخصص در زمینه ایجاد پایگاه اطلاعات در سازمان ها جهت تصمیم گیری بهتر مدیران می باشد. فارغ التحصیلان این رشته با آشنایی با مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با مدیریت و به عبارتی داشتن دانش هاي مرتبط با زمينه های مديریتی فناوری اطلاعات و ارتباط آن با مسائل گوناگون سازمان و مديريت، قادرند به عنوان مشاورین ارشدد مدیریت، مسئولیت طرح های تحول سازمانی، کارشناس واحدهای تحلیل گری سیستم ها، پشتیبانی از نرم افزارهای تولید شده ایفای نقش کنند. همچنین این افراد می توانند جهت اداره واحدها و معاونت های فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه ها و طرح های فناوری اطلاعات در سازمان ها به کار گمارده شوند. از سوی دیگر فارغ التحصیلان رشته مدیریت فناوری اطلاعات قادرند تا به مدیران سازمان های اجرایی در زمینه برنامه ریزی استراتژی، طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مشاوره دهند.

دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری می بایست با چاپ مقالات نمره کامل پایان نامه خود را اخذ نمایند. همچنین اعضای هیئت علمی نیز باید حداقل امتیاز پژوهشی خود را که شامل چاپ کتاب ها یا مقاله ها می باشد را کسب نمایند. در این راستا تعدادی نشریات معتبر علمی داخلی در رشته مدیریت فناوری اطلاعات معرفی می شود که شامل: فصلنامه مدیریت توسعه فناوری (صاحب امتياز: سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران)، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات (که دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صاحب امتیاز آن می باشد)، ماهنامه دیده بان فناوری، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات می باشد.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

سال گذشته در دنیای تکنولوژی بالا و پایین های بسیاری را دیدیم. شرکت ها به سراغ تکنولوژی های جدید و آینده نگرانه ای رفتند و تلفن های همراهی مثل آیفون X و گلکسی اس ۸ از لحاظ ظاهری و عملکردی تغییرات گسترده به خود دیدند.

نینتندو دوباره با کنسول بازی جدید خود به اوج رسید و با ارائه کنسول های سری مینی، خاطره بازی کرد. نوکیا هم یکی از موبایل های قدیمی اش را بازگرداند تا حس و حال یکی دو دهه قبل را بازسازی کند.

اتفاقات بسیار بود اما در اینجا می خواهیم پیرامون تکنولوژی های مورد انتظار سال ۲۰۱۸ صحبت کنیم و از آن هایی که قرار است دنیای فردای ما را تغییر دهند بگوییم.

تکنولوژی واقعیت افزوده Magic Leap One

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

چندی پیش شرکت مجیک لیپ بالاخره از طرح نهایی خود برای هدست واقعیت افزوده اش رونمایی کرد؛ همان تصویری که در بالا می بینید. این هدست که بیشتر شبیه یک عینک متعلق به دوران استیم پانک است قرار است تصاویری غیر واقعی در برابر چشم های شما پدید آورد.

لات وِر (Lightwear) نام خود عینک است و علاوه بر آن یک کمربند که باتری ها در آن گنجانده شده و یک کنترلر هم دارد. این پروژه هیجان انگیز که سر و صدای بسیاری طی سال های گذشته به پا کرد، اگر به بدقولی توسعه دهندگانش دچار نشود، امسال عرضه خواهد شد.

تلفن همراه Red Hydrogen

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

علاوه بر ساختن دوربین های با کیفیت برای فیلمسازان هالیوودی و هنرمندان در سراسر جهان، شرکت Red قصد دارد که اولین موبایل خود را هم به زودی عرضه کند، موبایلی که هیدروژن نام دارد.

این تلفن همراه اندرویدی نمایشگری ۵.۷ اینچی مجهز به قابلیت هولوگرافی دارد و ماژولار هم هست. بهای ۱۶۰۰ دلاری مدل تیتانیومی (۱۲۰۰ دلار برای ورژن آلومینیومی) این دستگاه که هنوز چیز زیادی از آن نمی دانیم کمی بالا است اما وعده های شرکت Red مبنی بر نوآوری های نمایشگر در نوع خود بسیار هیجان انگیز هستند.

کنسول بازی Ataribox

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

تقریبا همه ما با کنسول های آتاری خاطره داریم و بخشی از دوران کودکی ما پای این دستگاه ها گذشته است. آتاری باکس حالا ریبوت کنسول آتاری ۲۶۰۰ به حساب می آید و از لینوکس بهره می برد. هم بازی های قدیمی و کلاسیک را اجرا می کند و هم بازی های جدید را و در دو مدل چوبی و شیشه مشکی و قرمز رنگ ارائه می شود.

انتظار می رود که قیمت آن ۲۴۹ دلار باشد و در بهار سال ۲۰۱۸ نیز عرضه شود.

آیفون های نسل بعد

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

هنوز هیچ چیز در مورد آیفون های نسل بعد تایید نشده و نمی دانیم ولی پرچمدارهای اپل قطعا جزو مهم ترین و محبوب ترین محصولات هر سال بازار مصرف کنندگان به حساب می آیند. احتمالا مدل های جدید، آیفون ۸ اس و ۸ اس پلاس نام داشته باشند و از بدنه فلزی بهره ببرند. اما اینکه چه بر سر نسل بعدی آیفون X خواهد آمد بسیار مبهم است. شایعات فعلی از عرضه آیفون های ۸ اس و ۸ اس پلاس در شهریور ماه و آیفون X نسل بعد در آبان ماه خبر می دهند ولی در هر حال باید منتظر ماند تا کمی به زمان موعود نزدیک تر شویم.

کامپیوتر iMac Pro اپل

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

آی مک پرو ویژه اپل ۲۷ اینچی است و پردازنده کلاس W زنون اینتل با ۱۸ هسته را در خود جای داده است.

البته که این مک بوک برای هر کسی نیست و قیمت آن هم از ۵ هزار دلار آغاز می شود و بر اساس خواسته های شما تا ۱۳ هزار و ۲۰۰ دلار ممکن است افزایش یابد.

هدست واقعیت مجازی Oculus Go

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

آکیلس گو فاصله میان هدست های گران قیمت واقعیت مجازی فعلی و مدل های ارزان قیمت و کم کیفیت را پر می کند و یک حد وسط در اختیار همه کسانی که می خواهند واقعیت مجازی را تجربه کنند قرار می دهد.

فقط ۲۰۰ دلار قیمتش است و نیازی به پی سی و یا موبایل هم ندارد. یک نمایشگر ۲۵۶۰ در ۱۴۴۰ پیکسلی درون آن گنجانده شده و با پردازنده اختصاصی، همه نیازهای شما را برآورده می کند.

گلکسی S9 و S9 Plus و نوت ۹

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

بزرگترین بازیکن فضای اندرویدی و مهم ترین رقیب آیفون های اپل در بازار تلفن های همراه، سری گلکسی هستند. گلکسی اس ۹، اس ۹ پلاس و البته گلکسی نوت ۹ قرار است امسال بخش بزرگی از بازار را در اختیار داشته باشند و تا زمان معرفی دو عضو ابتدایی زمان زیادی هم باقی نمانده.

قرار است جای سنسور اثر انگشت تغییر کرده و از دوربین فاصله بگیرد و حتی در گلکسی نوت ۹ ممکن است که شاهد حضور این سنسور زیر نمایشگر بدون حاشیه اش باشیم.

لپ تاپ های مجهز به پردازنده اسنپدراگون

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

مدتی است که کوالکام به بازار جدید لپ تاپ ها چشم دوخته و قصد گسترش فعالیت های خود را دارد. امسال این شرکت با کمک سازنده لپ تاپ های ویندوزی مثل لنوو، اچ پی و ایسوس قصد دارد تا لپ تاپ هایی درست کند که از پردازنده های مخصوص خود بهره می برند. Asus NovaGo و HP Envy x2 دو لپ تاپی هستند که تاکنون معرفی شده اند و داشتن یک پردازنده اسنپدراگون داخل آن ها می تواند لپ تاپ ها را به شکلی محسوس از لحاظ کارایی و ابعاد تغییر دهد.

اسپیکر هوشمند هوم پاد اپل

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

عرضه اسپیکر هوشمند اپل در سراسر دنیا از روز گذشته آغاز شده و تا چند روز دیگر هم به دست همه مشتریانی که آن را پیش خریده کرده بودند می رسد. اسپیکری که خردادماه معرفی شده بود حالا قرار است پاسخی مناسب به اکوی آمازون و هوم گوگل باشد. جدا از اینکه سیری ستون فقرات این محصول به حساب می آید، می توانید با اسپیکر هوشمند اپل، موسیقی گوش دهید، پیام ارسال کنید و بسیاری خدمات دیگر از سرویس های خود اپل دریافت کنید. قیمت آن ۳۴۹ دلار (۲۷۰ پوند) اعلام شده است.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

با توجه به قابلیت زیاد روتربردهای میکروتیک و قیمت مناسب آنها، بیشتر سازمان ها تمایل به خرید این برند را دارند. بنابراین هر کاربر یا مدیر شبکه برای راه اندازی ساختار شبکه به وسیله میکروتیک نیاز به داشتن دانش اولیه در این زمینه دارد و با گذراندن این دوره توانایی پیاده سازی و عیب یابی شبکه مبتنی بر میکروتیک را به دست خواهد آورد. هدف از این دوره آموزشی این است که به دانشجو نحوه استفاده و کار با روتربردهای میکروتیک آموزش داده شود و دانشجو بتواند کانفیگ های اولیه را انجام دهد و در صورت بروز مشکل توانایی عیب یابی را تا حدی به دست آورد. این دوره آموزشی بصورت عملی و روی یک روتربرد میکروتیک پیاده سازی خواهد شد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با سیستم عامل میکروتیک
  • معرفی روتر بردهای تولیدی شرکت میکروتیک
  • بررسی ابزارهای اتصال به میکروتیک
  • پیکربندی اولیه روتربرد
  • پیاده سازی عملی برقراری ارتباط ساده با اینترنت از طریق میکروتیک
  • نحوه آپگرید کردن روتر برد و راه های آپگرید کردن آن
  • مدیریت ورود کاربران به RouterOS
  • مدیریت سرویس های RouterOS
  • اسم دادن به روتر
  • تنظیم زمان روی روتر
  • پیکربندی به کاپ ها
  • لایسنس های RouterOS
  • توضیحات در مورد عملکرد Netinstall و انجام آزمایش های مربوط
 • درس دوم: مسیریابی در میکروتیک
  • بررسی مسیریابی و مفاهیم اولیه
  • جدول مسیریابی
 • درس سوم: Bridging در میکروتیک
  • بررسی Bridging
 • درس چهارم: Wireless
  • مفاهیم اولیه
  • Access Point Configuration
  • Station Configuration
  • Wireless Security
  • MikroTik Wireless Protocols
  • Bridging Wireless Networks
 • درس پنجم: مدیریت شبکه
  • ARP
  • DHCP Client and Server
 • درس ششم: Firewall در میکروتیک
  • IP Firewall
  • Firewall Filter
   • توضیحاتی در مورد زنجیرها و اقدامات آنها در فایروال
   • انجام آزمایش محافظت از روتر در زنجیره ورودی (input)
   • انجام آزمایش محافظت از مشتریان شما در زنجیره فروارد (forward)
  • Network Address Translation
   • مباحث مربوط به SRC-NAT و DST-NAT
 • درس هفتم: QoS و مدیریت پهنای باند
  • Simple Queue
  • Monitoring
  • Advanced Queuing
  • One Simple queue for the whole Network(PCQ)
 • درس هشتم: Tunnels
  • امنیت در شبکه داخلی (Secure Local Networks)
  • Secure Remote Networks Communication
  • PPP Settings
مفید برای رشته های
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • مهندسی برق

نزدیک به پنجاه سال پیش، موجود بی جان و در عین حال جانداری به نام “شبکه های کامپیوتری” به دنیا آمد که در روزهای اول تولدش کمتر کسی فکر می کرد به این گونه در زندگی ما و جوامع بشری نفوذ کرده و تأثیر بگذارد. در طول تاریخ بشری، نوآوری و اختراعات بسیار زیادی وجود داشته که تلفن و برق از مهم ترین آنها است و در عصر حاضر، شبکه های مخابراتی و کامپیوتری از جمله اینترنت از مهم ترین این نوآوری ها هستند. بی شک شبکه های کامپیوتری هر روز به پیشرفت های روزافزونی دست می یابد و در صورتی که غافل شویم از این قافله عظیم به دور خواهیم ماند و در نتیجه با توجه به نیاز امروز جامعه علمی کشور این اثر تهیه شده است.

این مجموعه آموزشی، به معرفی و آموزش یکی از شبیه سازهای قدرتمند شبکه های کامپیوتری به نام OPNET می پردازد. شبکه های کامپیوتری به کلاسی از سیستم های فیزیکی و منطقی تعلق دارند که این سیستم ها می توانند مدل شده و مورد بررسی قرار گیرند. OPNET یک محیط مجازی شبکه را مدل سازی می کند که شامل رفتار مسیریاب ها، سوئیچ ها، پروتکل ها، سرورها، کامپیوترهای شخصی و برنامه های کاربردی است. قابلیت های این نرم افزار به واقع پایان ناپذیر است و تجربه کار با شبیه سازهای رقیب، متخصصان را متقاعد کرده است که OPNET یکه تاز عرصه شبیه سازی شبکه ها است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مبانی شبکه های کامپیوتری و معرفی شبیه سازها
  • مقدمه ای بر شبکه های کامپیوتری
  • کاربردهای شبکه های کامپیوتری
  • دسته بندی شبکه ها از دیدگاه تکنولوژی انتقال
  • معماری و عملکرد لایه ای شبکه
  • مدل های مرجع
  • مفاهیم مرتبط با خدمات لایه ها
  • خصوصیات لازم برای شبیه سازهای شبکه
  • بررسی و معرفی شبیه سازهای شبکه
  • معرفی شبیه ساز OPNET و روش نصب آن در سیستم عامل
 • درس دوم: مطالعه و بررسی سریع شبیه ساز OPNET
  • مقدمه ای بر OPNET
  • معرفی کامل شبیه ساز OPNET و دلیل انتخاب آن
  • جریان کاری شبیه ساز OPNET
  • ویرایشگرهای موجود
 • درس سوم: طراحی و ارزیابی شبکه های محلی (LAN)
  • مقدمه ای بر شبکه های محلی (LAN)
  • شبیه سازی شبکه بندی های محلی (LAN)
 • درس چهارم: طراحی و ارزیابی شبکه های گسترده (WAN)
  • مقدمه ای بر شبکه های گسترده (WAN)
  • طراحی شبکه WAN
  • ایجاد شبکه WAN
 • درس پنجم: گزارش کار تحت وب
  • گزارش تحت وب برای مقایسه ترافیک دو شبکه
  • روش های مختلف برای گزارش تحت وب
 • درس ششم: ترافیک پویا
  • طراحی شبکه برای سناریوی ترافیک پویا
 • درس هفتم: کارشناس پیش بینی سرویس ها و خدمات
  • سناریوی فرضی
 • درس هشتم: ابزارهای کاربردی برای افزایش قابلیت های OPNET
  • سناریو سازی
  • تغییر رنگ زمینه
  • ساخت اشیا
  • ارث بری اشیا
  • انتخاب اشیا
  • مرورگر شبکه
  • پنجره توضیح ها
 • درس نهم: ارزیابی کارایی سیستم های صف
  • طراحی و مدل سازی سیستم صف M/M/1
  • ویرایشگر گره
  • توپولوژی شبکه
  • جمع آوری نتایج و مقادیر آماری
  • مشاهده نتایج
انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

معرفی کارت گرافیک ROG STRIX RTX2080 ایسوس در گیمزکام

کارت گرافیک ROG STRIX RTX2080 ایسوس به عنوان پیشرفته‌ترین کارت گرافیکی نسل Turing در رویداد گیمزکام (Gamescom) معرفی شد. در ادامه با مشخصات و ویژگی‌های این کارت گرافیکی سفارشی شده آشنا می‌شویم.

ایسوس برند اول کارت گرافیک در جهان، پیشرفته‌ترین کارت گرافیک مبتنی بر جدیدترین نوع تراشه را توسط NVIDIA معرفی کرد. همان‌طور که می‌دانید در کنار طراحی مرجع شرکت‌های تولیدکننده کارت گرافیک، شرکت‌های بزرگی مانند ایسوس با استفاده از تراشه‌های معرفی شده، کارت گرافیک‌های سفارشی خاص خود را تولید می‌کنند که این بار ایسوس برای تراشه NVIDIA RTX2080 سنگ تمام گذاشته است. کارت گرافیک ROG STRIX RTX2080 ایسوس از نوع تمام سفارشی شده، بدون شک پیشرفته‌ترین مدل سفارشی معرفی شده در بین همه برندها است که در رویداد Gamescom معرفی شد.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

نگاهی به کارت گرافیک ROG STRIX RTX2080 ایسوس

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

از ویژگی‌های سری Turing انویدیا می‌گذریم و نگاهی به محصول جدید ایسوس می‌اندازیم. ایسوس همواره از آخرین فناوری‌ها و نوآوری‌های تیم خلاق تحقیق و توسعه خود به منظور تولید کارت گرافیک استفاده می‌کند. برای طراحی کارت گرافیک ROG STRIX RTX2080 ایسوس ، این شرکت این بار فن‌های جدید خود را به کار گرفته است تا هدایت جریان هوا به بهترین شکل ممکن ایجاد شده و کمترین میزان نویز نیز در هنگام کار به وجود بیاید.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

علاوه بر آن، در طراحی این فن‌ها، پره‌ها بزرگتر شده و حاشیه کناری آن نیز به صورت کامل توسط یک رینگ پلاستیکی به هم متصل شده است که این عمل به بهبود ایجاد جریان هوا و استحکام کامل منجر شده است.

ایسوس به منظور حفظ استحکام کل کارت گرافیک، استخوان‌بندی کامل را با یک شاسی تمام فلزی ایجاد کرده است که این شاسی دور تا دور کارت گرافیک را در بر گرفته و از خم شدن مدار چاپی جلوگیری می‌کند.

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی فناوری اطلاعات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی فناوری اطلاعات انجام فصل 4 پایان نامه مدیریت

سکوت کامل در هنگام بازی هم یکی از بهرین حس‌های دنیای سخت افزار است! ایسوس در این سری نیز فناوری ۰dB را گنجانیده که در کارت گرافیک ROG STRIX RTX2080 ایسوس زمانی که دمای تراشه گرافیکی به بیش از ۵۵ درجه رسید فن‌ها شروع به چرخیدن خواهند کرد. نکته دیگر در مورد فن‌ها سری جدید، تولید آنها با گواهی ضد نفوذ IP5X است که باعث می‌شود گرد و غبار به هسته فن‌ها وارد نشود و دوام آن تضمین شود. ایسوس پره‌های هیت سینک و حجم آن را در این سری دستخوش تغییر قرار داده است که حجم کلی هیت سینک در کارت گرافیک ROG STRIX RTX2080 بیش از ۲۰ درصد بزرگتر شده و این به معنای دفع بهتر و بیشتر دمای کارت گرافیک است.

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه فوق لیسانس

پایان نامه فوق لیسانس

انجام مقاله نویسی

انجام مقاله نویسی

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا ...

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا …

انجام پایان نامه تهران

انجام پایان نامه تهران

انجام تضمینی پایان نامه

انجام تضمینی پایان نامه

هزینه نوشتن مقاله isi

هزینه نوشتن مقاله isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

مقاله دانشجویی

انجام مقاله دانشجویی

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه گراف

انجام پروژه گراف

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه طراحی مدار

انجام پروژه طراحی مدار

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه نفت

انجام پروژه نفت

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه فیزیک

انجام پایان نامه فیزیک

انجام مقاله مروری

انجام مقاله مروری

انجام مقاله ای اس ای

مقاله ای اس ای

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی چیست

پایان نامه کارشناسی چیست

قیمت پایان نامه ارشد

قیمت پایان نامه ارشد

درخواست مقاله isi

درخواست مقاله isi

انجام رساله دکتری مدیریت

انجام رساله دکتری مدیریت

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه روش تحقیق

انجام پروژه روش تحقیق

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

سایت پایان نامه نویسی

سایت پایان نامه نویسی

انجام صفر تا صد پایان نامه

انجام صفر تا صد پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

نگارش مقاله isi

نگارش مقاله isi

انجام پایان نامه هنر

انجام پایان نامه هنر

چاپ مقاله در نشریات isi

چاپ مقاله در نشریات isi

جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

انجام خدمات پایان نامه

انجام خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه شیلات

انجام پایان نامه شیلات

انجام پروژه خودرو

انجام پروژه خودرو

ضرورت انجام پروژه

ضرورت انجام پروژه

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

سفارش انجام پایان نامه ارشد

سفارش انجام پایان نامه ارشد

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه سی پلاس پلاس

انجام پروژه سی پلاس پلاس

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه حوزه

انجام پایان نامه حوزه

موسسات انجام پایان نامه

موسسات انجام پایان نامه

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه آماده

قیمت پایان نامه آماده

خدمات پایان نامه ارشد

خدمات پایان نامه ارشد

قیمت خرید مقاله isi

قیمت خرید مقاله isi

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

انجام مقاله دکتری

انجام مقاله دکتری

برای پایان نامه چکار کنم

برای پایان نامه چکار کنم

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه سپ

انجام پروژه سپ

انجام پروژه راینو

انجام پروژه راینو

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پایان نامه با آباکوس spss متلب

پایان نامه با آباکوس spss متلب

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه حرفه ای

انجام پایان نامه حرفه ای

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

قیمت مقاله isi

قیمت مقاله isi

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

مقاله isi چیست

مقاله isi چیست

شرایط پذیرش مقاله در isi

شرایط پذیرش مقاله در isi

انجام پایان نامه نجوم

انجام پایان نامه نجوم

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه طراحی الگوریتم

انجام پروژه طراحی الگوریتم