انجام پروژه راهسازی

انجام پروژه راهسازی دستی های دانشجویی راه با civil 3d نقشه توپوگرافی عمران مشاوره

انجام پروژه راهسازی کارشناسی عمران در هشت دقیقه

فیلم آموزش انجام دانلود پروژه مراحل راهسازی با civil 3d مهندسی عمران

انجام پروژه رسم پروفیل طولی راه به صورت دستی

مراحل انجام پروژه راهسازی به صورت گام به گام:

۱- تهیه یک نقشه توپوگرافی :

توپوگرافی شما حتما باید دارای منحنی ترازهای با کد ارتفاعی باشد.

۲- مشخص کردن ویژگی های مسیر و پیش فرض ها:

فرض کردن مشخصات فنی راه: نوع راه ، درجه راه ، تعداد خط عبور هر مسیر

۳- تعیین نوع زمین:

انجام پروژه های دانشجویی عمران با استفاده از نکات بخش ۳-۳ نشریه ۴۱۵ نوع زمین را مشخص کنید. ( کوهستانی ، تپه ماهوری ، دشتی )

برای آشنایی با روش های تعیین نوع زمین بر اساس طبقه بندی های مختلف زمین مقاله طبقه بندی راه را مطالعه کنید.

۴- تعیین سرعت طرح:

سرعت طرح مسیر خود را با توجه به نوع راه و نوع زمین بر اساس بخش ۴-۳ نشریه ۴۱۵ ، مشخص کنید.

۵- تعیین شیب طولی مجاز :

با توجه به سرعت طرح و نوع زمین ، بر اساس بخش ۵-۳-۲ نشریه ۴۱۵ ، شیب طولی حداقل و حداکثر پروژه خود را مشخص کنید.

۶- پرگار زنی مسیر:

با توجه  به شیب مجاز حداکثر و اختلاف خطوط تراز نقشه توپوگرافی خود ، شعاع مناسب جهت پرگار زنی را بدست بیاورید و از نقطه مبدا تا نقطه مقصد با دایره هایی به شعاع بدست آمده حرکت کنید.

برای یادگیری روش پرگارزنی و مفاهیم آن می توانید مقاله روش پرگار زنی را بخوانید.

۷- مشخص کردن خطوط شکسته اولیه :

پس از ترسیم کمان ها ، با استفاده از چند خط شکسته مسیرهای مختلف پروژه خود را ترسیم نمائید.

۸- انتخاب خط شکسته بهینه :

تعیین مسیر بهینه بر اساس نکاتی از قبیل کمترین طول مسیر ، کمترین تعداد شکستگی مسیر ( محل ایجاد قوس افقی ) ، کمترین زاویه های انحراف مسیر شما

۹- طراحی قوس های افقی:

با توجه به سرعت طرح ، زاویه انحراف ، خودروی طرح شده در بخش ۵-۲  نشریه ۴۱۵ قوس افقی خود را طراحی کنید.

۱۰- تعیین حداکثر بربلندی (دِوِر) :

با استفاده از جداول موجود در بخش ۵-۲-۲ نشریه ۴۱۵ و شعاع قوس های افقی و سرعت طرح ، حداکثر بربلندی در قوس ها را مشخص کنید.

۱۱- طراحی قوس های قائم:

با توجه به سرعت طرح و محدودیت های مطرح شده دربخش ۵-۳ نشریه ۴۱۵ قوس های قائم خود را طراحی کنید.

۱۲- ترسیم پروفیل طولی:

یک منحنی شامل محور افقی ( فاصله از مبدا ) و محور عمودی ( ارتفاع نقاط زمین طبیعی ) ترسیم کنید. دقت داشته باشید که در این مرحله باید فواصل ایستگاه های مختلف را مشخص نمائید که با توجه به نوع زمین و موقعیت های خاص ، فواصل ایستگاه گذاری مشخص می شود.

۱۳- ترسیم خط پروژه :

با توجه شیب مجاز طولی و حداکثر طول هر شیب ، خط پروژه ای را در پروفیل طولی مسیر خود ترسیم کنید.

۱۴- تعیین مشخصات مقاطع عرضی:

مشخصاتی از قبیل شیب و عرض سواره رو و شانه راه را با توجه به مطالب فصل ۶ نشریه ۴۱۵ تعیین کنید.

۱۵- طراحی روسازی:

طبق نشریه ۲۳۴ روسازی راه ها و ترافیک مفروض طرح ، ضخامت لایه های مربوط به روسازی طرح را محاسبه کنید.

همچنین شما می توانید از طریق مقاله روسازی راه ، به نقش عوامل مهم در طراحی و رفتار روسازی راه پی ببرید.

۱۶- ترسیم مقاطع عرضی:

با استفاده از اطلاعات زیر مقطع هر ایستگاه را به صورت جداگانه ترسیم کنید:

الف- ارتفاع نقاط میانی و سمت چپ و راست مسیر بر روی زمین طبیعی از روی پلان

ب- اختلاف ارتفاع نقاط میانی مسیر با خط پروژه در هر ایستگاه از روی پرفیل طولی

۱۷- رعایت نکات خاص در ترسیم مقاطع عرضی:

در ترسیم مقاطع عرضی باید به چند موضوع توجه داشته باشید :

الف- ترسیم آبروهای طولی در محل های دارای خاکبرداری

ب- ترسیم شیروانی های خاکریزی و خاکبرداری با شیب های مناسب و ملایم

۱۸- محاسبه سطح خاکبرداری و خاکریزی در هر مقطع:

سطح محصور بین خط زمین طبیعی و فوقانی روسازی راه را محاسبه می کنید:

محل هایی که خط زمین طبیعی پایین تر باشد ، دارای خاکریزی و جایی که بالاتر باشد دارای خاکبرداری می باشد.

۱۸- تهیه جدول عملیات خاکی:

با توجه به سطح خاکبرداری و خاکریزی مابین هر ایستگاه ، جدول عملیات خاکی مسیر پروژه را تهیه کنید.

۱۹- تهیه منحنی بروکنر:

با توجه به احجام بدست آمده در جدول عملیات خاکی ، شروع به ترسیم منحنی بروکنر کنید.

نمودار منحنی بروکنر بر اساس فواصل از مبدا و احجام عملیات خاکی ترسیم می شود.

انجام پروژه راهسازی دستی های دانشجویی راه با civil 3d در هشت دقیقه با نقشه توپوگرافی راینو

۲۰- محاسبه عزم حمل:

بر اساس مساحت محصور بین منحنی بروکنر و خط اساس تعیین می شود.

۴ فاز عمده در پروژه راهسازی

انجام پروژه راهسازی هنگامی که به پروژه های زیربنایی تجاری می آید، جاده ها یکی از مهمترین تاسیسات هستند؛ به ویژه در بخش تجاری. به طور کلی، جاده ها شامل انواع مسیرهای فضایی حرفه ای ساخته شده از جمله آسفالت، پارکینگ، راه های درایو، جاده های دسترسی خصوصی و حتی بزرگراه های عظیم عمومی می باشد. به استثنای چندین مسیر خاص برای اهداف حمل و نقل تخصصی، تمام جاده های دیگر اساسا به همین شکل ساخته می شوند. اساسا، قانون اساسی مواد، تجهیزات ساخت و ساز و ماشین آلات و حتی تکنولوژی کاربردی ممکن است از یک پروژه به سوی دیگر متفاوت باشد، اما روش اصلی تقریبا یکسان است. اگرچه ممکن است در دستورالعمل ذکر شده لزوما در دستورالعمل ذکر شده قرار نگیرند، چهار مرحله زیر مورد بررسی قرار می گیرند که فرایندهای اساسی در ساخت و ساز جاده ها را تشکیل می دهند.

برنامه ریزی و تهیه نقشه سایت

این همه با برنامه ریزی و آماده سازی پروژه شروع می شود. بخش عمده ای از برنامه ریزی و آماده سازی در ساخت جاده های تجاری توسط تیم تحقیقاتی زمین انجام می شود. این متخصصان نقشه ها و خطوط کنترل را در تمام طول مسیر راه اندازی می کنند. سپس نقاط مرجع را در امتداد شانه ها ایجاد می کنند و نشانگرهای گیاهی را برای هدایت خدمه ساخت و ساز ایجاد می کنند. برای اطمینان از سهولت دسترسی به سایت، پیمانکار باید هر پوشش گیاهی را پاک کند و هر گونه مانع دیگر را که در داخل یا نزدیک مجوز جاده اختصاص داده شده حذف کند.


نصب و راه اندازی نرم افزار

گام بعدی نصب تاسیسات زیر زمینی مانند تخلیه طوفان است. این یک فاز بسیار فشرده در پروژه است زیرا شامل اتصالات دریچه ها است. سپس سیستم های لوله کشی جدید به زهکشی موجود متصل شده و سپس به خانه های آسیب دیده هدایت می شوند. پشتیبانی بتن از امنیت و یا چراغ خیابان نیز قبل از ساخت و ساز واقعی جاده ها کاشته می شود.

انجام پروژه راهسازی کارشناسی عمران فیلم آموزش انجام دانلود پروژه مراحل راهسازی با civil 3d مهندسی عمران رسم پروفیل طولی راه به صورت دستی عمران مشاوره

 

راه سازی

بعد از اینکه تمام تاسیسات نصب و آزمایش شده برای اطمینان از عملکرد مناسب، عملیات ساخت و ساز واقعی جاده آغاز می شود. فاز راه سازی با قرار دادن و نصب محدودیت های بتونی، زهکشی ها، پیاده رو ها و حتی راه های ورودی جدید به محل اقامت گام بر می دارد. پس از نصب این وسایل، تمامی وسایل نقلیه به مدت سه روز رانندگی در محوطه محدود می شود تا بتن کاملا درمان شود. در عین حال، مجتمع های الکتریکی برای چراغ های خیابانی در پشت فرمان جدید نصب می شوند.

پس از اینکه بتن بتن کاملا خشک است، یک لایه پایه آسفالت برای جاده اصلی یا مسیر راه اندازی می شود. پس از راهپیمایی بسته بازسازی می شوند و به جاده جدید متصل می شوند. سپس لایه نازک پیاده رو قرار داده می شود و بخش های صاف شده مشخص یا رنگ می شوند. هنگامی که به نقاشی جاده می آید، هر پیمانکار صدور گواهینامه گرین ووود، مناسب ترین سبک ها و رنگ ها را برای نشان دادن راه های درایو، جاده ها، ضربه ها و در بعضی موارد سرپوشیده ها می داند.

محوطه سازی، علامت گذاری سطح و پاکسازی سایت

مرحله نهایی در این وظیفه خسته کننده شامل استفاده از زیبایی های محوطه سازی و تمیز کردن سایت می شود. تلاش های محوطه سازی باید درست پس از اولین لایه آسفالت پایه شروع شود. این است که قبل از لایه نهایی پیاده رو نصب شده است. قرار دادن خاک های بالای و سایر محافظهای نگهدارنده تزئینی، همه بخشی از محوطه سازی است. این و دیگر تلاش های زیباییشناسی حتی پس از اتمام تمرین پاکسازی سایت ادامه خواهد یافت.

انجام پروژه راهسازی دستی های دانشجویی راه با civil 3d در هشت دقیقه با نقشه توپوگرافی راینو

روش ساخت جاده

ساخت  راه شامل ۶ مرحله پایه زیر است که در زیر آمده است.

 • آماده کردن سابگرید
 • آماده کردن زیر اساس
 • آماده کردن اساس
 • آماده سازی لایه رویه
 • آماده سازی شانه
 • باز کردن به روی ترافیک

مرحله ۱ (ساخت سابگرید)

درجه پایین به عنوان یک کفی برای لایه های دیگر عمل می کند. به منظور دستیابی به درجه پایینی جاده، دوچرخه باید قوی باشد. درجه زیر توسط حفاری زیر خاک ارائه می شود و سطح مقطع پایین را با کم کردن ضخامت کل پیاده رو از سطح پایینی از پیاده رو تعیین می شود. غلطک با غلطک با وزن ۸ تن با آب باران یک شب قبل، فشرده شده است. لکه های کم که در حین نورد توسعه می یابند باید ساخته شوند و طبق الزامات به کلاس ها منتقل شوند. در مناطق سنگی زیرسطحی نمیتواند غلتک باشد، در حالی که در خاک خاک رس، یک لایه به شن و ماسه طبیعی یا سنگی، بیش از درجه زیر ارائه می شود و به خوبی بسته بندی می شود.

مرحله ۲ (ساخت زیر اساس)

در یک سطح زیر فشرده، ضخامت ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر تخته سنگ یا سنگ های شکسته یا بیش از سنگ آهک های سوزانده شده در لایه های ضخامت ۱۵ سانتی متر و عرض کلی زیر پایه را نگه می دارد ۶۰ سانتی متر گسترده تر از عرض روسازی، طراحی ۳۰ سانتی متر در هر طرف زیر سطح باید با یک غلتک فشرده شود تا یک سطح حتی یک سطح ایجاد شود.

مرحله ۳ (ساخت اساس)

در زیر پایه تهیه شده یا به طور مستقیم بر اساس درجه زیر، مواد مشخص شده در قسمت پایه گسترش می یابد و درجه، ضخامت و مقطع مناسب به عنوان یک طرح در نقشه های ارائه شده نگهداری می شود.

مرحله ۴ (ساخت لایه رویه)

این دوره می تواند در یک یا دو لایه بر اساس ضخامت طراحی شده و ضخامت هر لایه نباید بیش از ۱۰ سانتی متر باشد. این مولفه بسیار مهم است، مراحل زیر ممکن است به صورت سیستماتیک انجام شوند.

 1. قسمتهای / اصطلاحات معیوب دوره پایه تازه شده را بازبینی و اصلاح کنید
 2. هر یک از آجرها را در انتهای لبه یا زیر بغل های چوبی بسازید تا به اندازه کافی برای جلوگیری از انتشار مواد جاده جدید از خارج و همچنین حفظ آب استفاده شده در تلفیق دوره پوشیدن، فراهم شود.
 3. سطح جاده را به طور مساوی بر پایه تهیه شده به ضخامت مشخص شده پخش کنید و دست آنها را بسته بندی کنید تا سطح به پایان برسد تا زبر لازم باشد.
 4. دانه های درشت را روی سطح قرار دهید و آن را با یک غلتک مناسب خشك كنید تا این كه با هم مخلوط شده با فضای خالی كافی به دست می آید. نورد از لبه ها شروع می شود و به تدریج به سمت مرکز حرکت می کند.
 5. پس از خشک شدن نورد، مواد غربالگری (سنگ تا اندازه ۱۲ میلیمتر) را با سرعت یکنواخت پخش کنید تا حفره های دانه های جامد به درستی پر شوند. این توسط نورد خشک و با توجه به جایگزینی به دست می آید، تا حفره های aggregates درشت پر می شود.
 6. پس از پخش مواد غربالگری، مقدار کافی آب را بشویید، سطح را بچرخانید و دوباره آن را با غلطک رول کنید.
  مواد اتصال دهنده را در دو تا سه لایه ضخیم در یک نرخ آهسته و یکنواخت قرار دهید. هر لایه مواد اتصال دهنده پس از اضافه کردن آب کافی ریخته می شود. چرخ متحرک غلتک باید با آب تمیز شود.
 7. ادامه عملیات پخش بند ناف، آب پاشیدن آب، جارو کردن با بروم و نورد تا پر شدن پرها و پر شدن دوغاب موج را قبل از چرخ متحرک غلتک ایجاد می کند.
 8. پس از انعطاف پذیری مناسب اجازه می دهد آن را در طول شب خشک شود. لایه ای از شن و ماسه یا زمین را در حدود ۶ میلی متر ضخیم کرده و سطح را دوباره پس از کمی آب بریزید. سطح ممکن است برای ۷ تا ۱۰ روز پس از فرآینذ مجاز باشد

مرحله ۵ (ساخت شانه ها)

در حالی که درمان سطح آسفالت، شانه های خود را با پر کردن زمین به شیب متقاطع مشخص شده آماده کنید و آنها را با نورد یا ضربه زدن به طور صحیح فشرده کنید. عرض و ضخامت شانه باید به صورت مشخص باشد.

مرحله ۶ (باز کردن به روی ترافیک)

پس از خشک شدن به طور کامل، روسازی می تواند برای ترافیک باز شود، تا اطمینان حاصل شود که ترافیک به صورت یکنواخت بر روی عرض کامل آسفالت

انجام پروژه راهسازی کارشناسی عمران فیلم آموزش انجام دانلود پروژه مراحل راهسازی با civil 3d مهندسی عمران رسم پروفیل طولی راه به صورت دستی عمران مشاوره

طراحی هندسی بزرگراه ها و جاده ها

انجام پروژه راهسازی برای شروع کردن، بهتر است برخی از اصطلاحات که خوانندگان ممکن است گیج کننده باشند، تعریف شوند. اصطلاحات “جاده” و “جاده ها و بزرگراه ها” هستند. جاده ها و بزرگراه ها می توانند به عنوان سرزمین هایی که پاک شده اند و بهبود یافته اند تعریف شوند تا مردم بتوانند از یک مکان به مکان دیگر حرکت کنند و کالاها را از محل به مکان حمل کنند. جاده از طرف دیگر کاربرد گسترده ای دارد و معمولا به سیستم های حمل و نقل عمومی اشاره می کند. استفاده از آن به جاده ها و بزرگراه ها محدود نمی شود زیرا می تواند به خطوط راه آهن اشاره کند.

طراحی هندسی جاده ها و یا همانطور که به سادگی شناخته شده است، طراحی هندسی، یک نوع مطالعه در مهندسی جاده است که با ویژگی های هندسی جاده مورد بررسی قرار می گیرد. AASHTO دستورالعمل هایی برای طراحی هندسی جاده ها را برای جاده های روستایی و شهری ایجاد کرده است. جاده های محلی می تواند به عنوان جاده ای تعریف شود که عملکرد اصلی آن دسترسی دسترسی به محل اقامت، کسب و کار و صاحبان اموال است.

جاده های روستای محلی شامل جاده های محلی دو لاین و ملاحظات طراحی عمومی برای این نوع جاده ها در زیر نشان داده شده است و بر اساس دستورالعمل های AASHTO 2001:

سرعت طراحی


سرعت طراحی، با توجه به AASHTO، سرعت انتخاب شده برای تعیین طراحی مفهومی جاده ای است که تأثیر عمده ای بر عملیات ترافیکی خواهد داشت. AASHTO بیان می کند که سرعت طراحی باید حداکثر تا حد ممکن باشد تا رانندگان با سطح خدمات جاده در طول عمر خود راضی باشند.

سرعت طراحی برای زمین مسطح ۴۵ کیلومتر در ساعت برای ۲۵۰ تا ۲۵۰ خودرو در روز، ۶۰ کیلومتر در ساعت برای ۲۵۰ تا ۴۰۰ خودرو در روز و ۷۵ کیلومتر در ساعت برای وسایل نقلیه بین ۴۰۰ و بالاتر است. سرعت طراحی برای زمین نورد ۳۰ کیلومتر در ساعت برای ۰ تا ۵۰ خودرو در روز، ۴۵ کیلومتر در ساعت برای ۵۰ تا ۴۰۰ خودرو در روز و ۶۰ کیلومتر در ساعت برای میزان وسایل نقلیه بین ۴۰۰ و بالاتر است. سرعت طراحی کوهستانی ۳۰ کیلومتر / ساعت برای ترافیک روزانه بین ۰ تا ۴۰۰ خودرو در روز و ۴۵ کیلومتر در ساعت برای ترافیک از ۴۰۰ خودرو در روز و بالاتر است.

ترافیک کم حجم در محدوده ۰ تا ۵۰ خودرو در روز با سرعت طراحی برای زمین مسطح ۴۵ کیلومتر در ساعت، زمین نورد ۳۰ کیلومتر در ساعت و زمین کوهستانی ۳۰ کیلومتر در ساعت است. می توان نتیجه گرفت که سرعت طراحی وسایل نقلیه تحت تاثیر میانگین ترافیک روزانه و نوع زمین قرار می گیرد.

قرارگیری


انجام پروژه راهسازی هنگامی که یک مهندس طراحی سیستم جاده را طراحی می کند، نباید مسیر را با تغییر ناگهانی از منحنی صاف تا منحنی طراحی کند. این نه تنها موجب ناراحتی رانندگان می شود، بلکه حوادث را نیز دعوت می کند. این جایی است که هماهنگی جاده به کار می رود. ترازبندی جاده از تراز افقی و عمودی تشکیل شده است.

تقاطع جاده باید با درجه مشخصی از منحنی که توسط شعاع آن تعیین می شود، ارائه شود، به طوری که وقتی یک وسیله نقلیه به سمت گوشه ای از جاده حرکت می کند، راننده خودرو در هنگام رانندگی تغییرات ناگهانی احساس نخواهد کرد تجربه رانندگی راحت است. این منحنی به عنوان تراز افقی نامیده می شود و معمولا بر روی نمای افقی یک جاده که به سادگی به عنوان نمایه شناخته می شود، ارائه می شود. منحنی جاده با توجه به رابطه آن با سرعت طراحی ارائه شده است که می تواند با فرمول زیر نشان داده شود.

قرارگیری عمودی منحنی ارائه شده توسط طراحان در طول مرحله طراحی بر روی نمای عمودی یک جاده است. این منحنی ها شامل منحنی عمودی و منحنی عمودی عمودی است. هدف اصلی ترازبندی عمودی این است که تغییر تدریجی یک شیب جاده را هنگامی که یک وسیله نقلیه در حال حرکت و یا دراز کشیده است.

شیب ها


AASHTO حداکثر نمرات را براساس نوع جاده ها و سرعت طراحی تعیین کرده است. برای کمترین حجم جاده های روستایی محلی، نمرات ممکن است ۲٪ سریعتر باشد. جاده هایی با سرعت طراحی ۷۰ مایل در ساعت حداکثر نمرات حدود ۵٪ و سرعت طراحی ۳۰ مایل در ساعت را دارند؛ AASHTO حداکثر نمرات را از ۷ تا ۱۲ درصد تنظیم کرده است.

عرض جاده

سرعت طراحی وسایل نقلیه بر عرض جاده تاثیر می گذارد و هنگامی که سرعت طراحی افزایش می یابد، عرض جاده نیز نسبتا افزایش می یابد.

فاصله دید

توانایی یک راننده برای دیدن جاده ای که پیش روست، فاصله دیدگی است. این مهمترین مانع ایمنی و صحیح ترافیک جاده ای است. مهندس جاده که مسئول فرآیند طراحی است، باید فاصله دید کافی از یک طول مشخص را فراهم کند. فاصله دوردست مناسب در طراحی جاده بسیار مهم است، به طوری که رانندگان می توانند سرعت خود را در حین رانندگی کنترل کنند و از وسایل نقلیه غیرمتعارف که از مسیر متقابل سفر عبور می کنند جلوگیری کنند. جاده هایی با دو خط باید دارای فاصله دید کافی باشند تا بتوانند راننده ها را ایمن کنند بدون اینکه به هر وسیله نقلیه ای که در جهت مخالف حرکت می کنند، ایمن شود.

بربلندی

انجام پروژه راهسازی هنگامی که یک وسیله نقلیه از یک جاده معمولی به یک منحنی حرکت می کند، ارتفاع لبه جاده به تدریج از لبه سمت راست جاده یا بالعکس، بسته به توپوگرافی جاده، بالاتر می رود. این نیز به عنوان بربلندی و یا cambering جاده شناخته شده است و هدف اصلی آن است که مقابله با تعادل نیروی گریز از مرکز حمل و نقل در گوشه های راه.

 

نتیجه گیری

انجام پروژه راهسازی آیین نامه AASHTO در مورد طراحی هندسی برای مهندسی حمل و نقل بسیار مهم است زیرا آنها بر ایمنی راننده تاکید می کنند و حداکثر کارایی ترافیک و راحتی را برای کاربران جاده ای ارائه می دهند. هر یک از این موارد در طراحی بالا ایمنی راننده را ارتقاء می دهد اما حتی در آینده باید تحقیقات بیشتری انجام داد تا بتوان این آیین ها را بهبود بخشید تا طراحی خوب بتواند ایمنی ترافیکی را افزایش دهد چرا که کاربران بیشتر به خیابان ها و بزرگراه ها می آیند 

انجام پروژه راهسازی دستی های دانشجویی راه با civil 3d در هشت دقیقه با نقشه توپوگرافی راینو

[/vc_column]

[/vc_column_text][/vc_row]

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه فوق لیسانس

پایان نامه فوق لیسانس

انجام مقاله نویسی

انجام مقاله نویسی

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا ...

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا …

انجام پایان نامه تهران

انجام پایان نامه تهران

انجام تضمینی پایان نامه

انجام تضمینی پایان نامه

هزینه نوشتن مقاله isi

هزینه نوشتن مقاله isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

مقاله دانشجویی

انجام مقاله دانشجویی

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه گراف

انجام پروژه گراف

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه طراحی مدار

انجام پروژه طراحی مدار

انجام رساله دکتری کشاورزی

انجام رساله دکتری کشاورزی

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه نفت

انجام پروژه نفت

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه فیزیک

انجام پایان نامه فیزیک

انجام مقاله مروری

انجام مقاله مروری

انجام مقاله ای اس ای

مقاله ای اس ای

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی چیست

پایان نامه کارشناسی چیست

قیمت پایان نامه ارشد

قیمت پایان نامه ارشد

درخواست مقاله isi

درخواست مقاله isi

انجام رساله دکتری مدیریت

انجام رساله دکتری مدیریت

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه روش تحقیق

انجام پروژه روش تحقیق

پروژه متره و برآورد ۹۶

پروژه متره و برآورد ۹۶

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

سایت پایان نامه نویسی

سایت پایان نامه نویسی

انجام صفر تا صد پایان نامه

انجام صفر تا صد پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

نگارش مقاله isi

نگارش مقاله isi

انجام پایان نامه هنر

انجام پایان نامه هنر

چاپ مقاله در نشریات isi

چاپ مقاله در نشریات isi

جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

انجام خدمات پایان نامه

انجام خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه شیلات

انجام پایان نامه شیلات

انجام پروژه خودرو

انجام پروژه خودرو

ضرورت انجام پروژه

ضرورت انجام پروژه

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه متره و برآورد دانشجویی

انجام پروژه متره و برآورد دانشجویی

انجام پروژه متره با اکسل

انجام پروژه متره با اکسل

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

سفارش انجام پایان نامه ارشد

سفارش انجام پایان نامه ارشد

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه سی پلاس پلاس

انجام پروژه سی پلاس پلاس

دانلود پروژه متره و برآورد ۹۸

دانلود پروژه متره و برآورد ۹۸

مراحل انجام پروژه متره و برآورد

مراحل انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه حوزه

انجام پایان نامه حوزه

موسسات انجام پایان نامه

موسسات انجام پایان نامه

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه آماده

قیمت پایان نامه آماده

خدمات پایان نامه ارشد

خدمات پایان نامه ارشد

قیمت خرید مقاله isi

قیمت خرید مقاله isi

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

انجام مقاله دکتری

انجام مقاله دکتری

برای پایان نامه چکار کنم

برای پایان نامه چکار کنم

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه سپ

انجام پروژه سپ

انجام پروژه راینو

انجام پروژه راینو

چگونگی انجام پروژه متره

چگونگی انجام پروژه متره

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پایان نامه با آباکوس spss متلب

پایان نامه با آباکوس spss متلب

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه حرفه ای

انجام پایان نامه حرفه ای

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

قیمت مقاله isi

قیمت مقاله isi

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

مقاله isi چیست

مقاله isi چیست

شرایط پذیرش مقاله در isi

شرایط پذیرش مقاله در isi

انجام پایان نامه نجوم

انجام پایان نامه نجوم

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه طراحی الگوریتم

انجام پروژه طراحی الگوریتم

هزینه انجام پروژه متره و برآورد

هزینه انجام پروژه متره و برآورد

نحوه انجام پروژه متره

نحوه انجام پروژه متره