موضوعات پیشنهادی دپارتمان زبان و ادبیات عرب

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته زبان و ادبیات عرب

 1. ترجمه و شرح نقد تقویم الید و تقویم اللسان کتاب ادب الکاتب ابن قتیبه
 2. ترجمه و تحقیق کتاب تلخیص البیان فی مجازات القرآن از شریف رضی از سوره مبارکه طه تا پایان قرآن
 3. ترجمه و شرح بخشی از «البیان و التبیین» اثر جاحظ
 4. بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از خطبه ۱۲۱ تا ۱۸۰
 5. شرح لغات غریب نهج البلاغه بخشی از نامه ها و وصایای امام علی (ع)
 6. بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه «شصت خطبه اول»
 7. شرح لغات غریب نهج البلاغه بخش کلمات قصار و عهدنامه
 8. شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «حرف همزه و باء»
 9. ترجمه و شرح و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «حروف تاء و ثاء و جیم »
 10. ترجمه‌ و شرح‌ ابنیه‌ الافعال‌ و ابنیه‌ الاسماء کتاب‌ ادب‌ الکاتب‌ ابن‌ قتیبه‌ دینوری‌
 11. تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران» از حرد تا پایان زین
 12. لغة القران الكريم في سورة النور دراسة في التركيب النحوي
 13. جهود المنتجب الهمذاني اللغوية من خلال كتابه الفريد في إعراب القرآن المجيد
 14. أسرار التناسب والنظم في الأسماء الحسنى والصفات العلا في فواصل سورة الأنفال
 15. جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار
 16. البديع في القرآن عند المتأخرين وأثره في الدراسات البلاغية
 17. الأثر الدلالي للمفسرين في المعجم العربي التهذيب نموذجاً
 18. ترجمه و شرح بخشی از کتاب المزهر فی علوم اللغه از علامه جلال الدین سیوطی
 19. ترجمه و تحقیق کتاب ینابیع المعاجز و اصول الدلائل
 20. شرح لامیه العرب و لامیه العجم شنفری و طغراتی
 21. ترجمه و شرح باب پنجم کتاب مغنی اللبیت عن کتب الاعاریب
 22. کمیت بن زید اسدی همراه با شرح گزیده ای از هاشمیات
 23. شرح گزیده هائی از : ” اشعار اسلامی حسان بن ثابت انصاری
 24. شرح حال مختصری از سید حمیری و ابن فارض و شرح قسمتی از اشعارآن دو
 25. بررسی احوال و نقد آثار و شرح بعضی از قصائد خلیل مطران
 26. فرهنگ اصطلاحات نظامی ( عربی به فارسی)
 27. ترجمه و تحقیق کتاب تلخیص البیان اثر شریف رضی تا آغاز سوره مبارکه طه
 28. شرح حال و گزیده ای از اشعار شریف رضی (ره)
 29. شرح لغات غریب «نهج البلاغه بخش نامه های حضرت علی(ع) به معاویه
 30. اعلال و ابدال
 31. شرح احوال و آثار بارودی و شرح و ترجمه گزیده ای از ابیات وی
 32. بررسی کنایه در نهج البلاغه
 33. تشبیه در نهج البلاغه
 34. جلوه های مجاز در نهج البلاغه
 35. صفی الدین حلی و ترجمه موشحات وی
 36. شعر حماسی شیعه در قرن اول هجری
 37. بررسی‌ شخصیت‌ منصور نمری‌ و جمع‌ آوری‌ اشعار وی‌
 38. ترجمه‌ و شرح‌ و نقد باب‌ المعرفه‌ کتاب‌ ادب‌ الکاتب‌ ابن‌ قتیبه‌
 39. تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌» (از آغاز کتاب تا پایان حرج)
 40. تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌» (از عربی تا پایان کنز)
 41. تصحیح‌ و تحقیق‌ کتاب‌ : المفردات‌ الفاظ‌ القران‌، علامه‌ راغب‌ اصفهانی‌
 42. تحقیق‌ و تصحیح‌ کتاب‌ «المفردات‌ فی‌ غریب‌ القران‌» (از سبب‌ تا عرم‌)
 43. بررسی‌ و شرح‌ و تحقیق‌ جزء دوم‌ کتاب‌ «البیان‌ و التبیین‌
 44. بررسی‌، شرح‌ و تحقیق‌ بخشی‌ از کتاب‌ البییان‌ و التبیین‌ جاحظ‌
 45. بررسی‌ و شرح‌ و تحقیق‌ قسمتی‌ از جزء اول‌ کتاب‌ «البیان‌ و التبیین
 46. بررسی ، نقد و تحلیل شعر عصر اموی.
 47. بررسی ، نقد و تحلیل شعر دورة عباسی
 48. ترجمه و شرح و تحقیق گزیده ای از زهدیات ابی العتاهیه
 49. ترجمه و تحقیق و شرح بخش دوم از جزء سوم کتاب البیان و التبیین
 50. بررسی و شرح و تحقیق و ترجمه جلد چهارم کتاب البیان و التبیین
 51. ترجمه و شرح و تحقیق نیمه اول از جزء سوم کتاب البیان و التبیین
 52. شرح و تحقیق و ترجمه کتاب الراء از اساس البلاغه زمخشری
 53. شرح و ترجمه و تحقیق کتاب الزاء والسین از اساس البلاغه زمخشری
 54. نشاه اوزان الشعرالعربی و تطورها
 55. بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه از خطبه ۶۳ تا ۱۲۰
 56. بررسی‌ و تبیین‌ مشکلات‌ اعراب‌ نهج‌البلاغه‌(از خطبه‌ ۱۸۰ تا ۲۳۹)
 57. المدائح‌النبویه‌ لأهم‌الشعراءفی‌ عصر صدرالاسلام‌
 58. ترجمه‌ و تحقیق‌ کتاب‌ سقیفه‌ و فدک‌اثر ابوبکراحمدبن‌ عبدالعزیزجوهری‌
 59. شرح‌، تحقیق‌ و ترجمه‌ نوع‌ سی‌ام‌ تا نوع‌ چهلم‌ از کتاب‌ المزهرفی‌علوم‌اللغه‌ و انواعها
 60. عبدالمنعم‌الفرطوسی‌: حیاته‌ و ادبه‌«شرح‌ حال‌ و نقد آثار ادبی‌ شیخ‌ عبدالمنعم‌ فرطوسی»
 61. ابوتمام فی ایران
 62. شرح، ترجمه و تحقیق «المزهر فی علوم اللغه و انواعها » نوع پانزدهم تا بیست و نهم
 63. شرح، تحقیق و ترجمه کتاب «المزهر فی علوم اللغه و انواعها » از جلال الدین سیوطی از آغاز «نوع چهلم » تا «بیان جمعهایی که مفردی از لفظ خود ندارند »
 64. شعرالتشیع زمن الحمدانیین
 65. مصطفی جمال الدین زندگانی و اشعار او در مهجر
 66. شرح و ترجمه و تحقیق اساس البلاغه زمخشری «کتاب الشین »
 67. المقامه نشاتها و دراسه مقارنه بین الحریری و الحمیدی
 68. داستان کوتاه در ادبیات معاصر
 69. بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه
 70. بررسی و شرح و تحقیق و ترجمه کتاب المزهر فی علوم اللغه و انواعها
 71. الحب فی الادب الاندلسی
 72. المدائح النبویه فی عصرالانحطاط
 73. بررسی و تبیین مشکلات اعراب نهج البلاغه از نامه ۶۱ تا آخر
 74. وجوه اعرابی مستخرج از وجه معنی در تفسیر مجمع البیان
 75. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 76. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان, ازآیه۳ سوره مائده تا انتهای آیه ۱۰۳ سوره مائده
 77. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان{از سوره انعام آیه۹۹ تا سوره اعراف آیه ۸۹ }
 78. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان «للطّبرسی» (من الآیه ۱۰۴ من سوره المائده الی الآیه ۹۸ من سوره الانعام)
 79. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 80. تحقیق و شرح شواهد شعری تفسیر مجمع البیان (از آیه ۹ سوره توبه تا آخر آیه ۹۸ سوره یونس)
 81. وجوه اعرابی استخراج شده از وجه معنی در تفسیر مجمع البیان(از جزء ۲۰ تا آخر قرآن کریم)
 82. وجوه اعرابی استخراج شده از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با کتب نحوی دیگرش
 83. تحقیق و شرح شواهد شعری تفسیر مجمع‌البیان (از آیه ۹۹ سوره یونس تا آیه ۱۲ سوره یوسف)
 84. بررسی علل کم علاقگی دانش آموزان دبیرستان به درس عربی در شهر شیراز
 85. بررسی شعر معاصر فلسطین (در اشعار محمود درویش و سمیح القاسم)
 86. تحقیق وشرح شواهد مجمع البیان
 87. تحقیق و شرح شواهد شعری مجمع‌البیان
 88. تحقیق وشرح شواهد مجمع البیان
 89. استخراج وجوه إعرابی تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی زمخشری در دیگر کتب نحوی وی و آراء سائر معربان قرآن کریم (جزء دوم، سوره بقره، آیه ۲۵۴–۱۴۳)
 90. پژوهشی در اشعار جاهلیین و مخضرمین به منظور یافتن شواهد دیگری برای کتاب غریب القرآن فی شعر العرب
 91. تحقیق و شرح شواهد مجمع البیان
 92. تعهد در اشعار معروف الرصافی
 93. تحقیق و شرح شواهد کشاف زمخشری از سوره فاتحه الکتاب تا پایان سوره بقره
 94. استخراج وجوه اعرابی تفسیر کشاف زمخشری همراه با مقایسه آراء نحویش در این تفسیر با سایرکتب نحویش
 95. گفتگو در قرآن کریم
 96. بررسی شکل گیری شعر نو در ادبیات فارسی وعربی با تکیه بر اشعارنیما یوشیج وبدر شاکر السیاب
 97. بررسی جوانب ادبی و لغوی شعر مهیار راجع به اهل بیت (ع)
 98. استخراج وجوه اعرابی تفسیر کشاف زمخشری همراه با مقایسه آراء نحویش در این تفسیر با سایر کتب نحویش
 99. نقد اجتماعی در آثار جبران خلیل جبران
 100. استخراج وشرح آراء کوفیان از دیوان متنبی در شرح تبیان از علامه عکبری
 101. وجوه اعرابی مستخرج از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحویش در سایر کتابهایش و آراء دیگر نحویون
 102. بررسی وجوه بیانی در امثال وحکم قرآن
 103. شرح شواهد مجمع البیان (ازآیه ۸۹ سوره اعراف تا آیه ۹ سوره توبه)
 104. شرح و بررسی بلاغی رسائل قابوس بن وشمگیر
 105. ضرورتهای شعری و بررسی آن در دیوان متنبی
 106. بررسی امثال در مقامات حریری
 107. تحلیل و بررسی مشکلات نحوی صحیفه ی سجادیه
 108. أسلوب التفات در قرآن کریم
 109. استعاره در شعر مهجر
 110. مضامین اجتماعی در آثار امین الریحانی با توجه به سبک ادبی
 111. القیم الأخلاقیه فی شعر الصعالیک
 112. امام علی (ع) در شعر عباسی (تحلیل و تطبیق)
 113. تشبیه و استعاره در سه کتاب طه حسین: الایام- علی هامش السیره – اسلامیات
 114. وصف طبیعت در شعر ابن الرومی و ابن خفاجه اندلسی
 115. خوشبینی در شعر ایلیا ابو ماضی و محمد حسین شهریار
 116. بررسی نظریه های نحوی فرّاء در کتاب «معانی القرآن» ومقایسه آن با نظریه های بصریان هم عصر وی
 117. بررسی معادلهای فارسی الفاظ قرآنی (جزء سوم)
 118. شرح شواهد شعری در تفسیر مجمع البیان لعلوم القرآن
 119. شیوه های بیانی نهج البلاغه از نظر نحوی در سه بخش مفعول مطلق ، حال و تمییز
 120. رابطه ادبیات و اخلاق در آثار میخائیل نعیمه
 121. هنر داستان کوتاه نزد فاطمه یوسف العلی نویسنده کویتی
 122. جلوه های بلاغی دعا در قرآن کریم
 123. شیوه های بیانی (نحوی) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبیه به لیس
 124. بررسی و تحلیل طنز در مقامات همدانی
 125. بررسی سیر تاریخی ترجمه افعال ناقصه و مقاربه مشهور از عربی به فارسی (أصبح، کان، صار، مازال، کاد، عسی)
 126. اصول اخلاقی قرآنی در شعر زُهّاد در عصر عبّاسی
 127. شرح شواهد بلاغی العمده (تشبیه و اشاره)
 128. شیوه های بیانی نهج البلاغه (مفعول فیه، استثناء، مفعول معه)
 129. بررسی تطبیقی مضامین حکمی در دیوان مُتنبّی و بوستان سعدی.
 130. بررسی تطبیقی مضامین عرفانی در دیوان ابن فارض و دیوان حافظ.
 131. بررسی تطبیقی سیمای معشوق در شعر امرؤاالقیس و عنصری بلخی.
 132. بررسی تطبیقی خمریه سرایی در دیوان ابونُواس و منوچهری دامغانی.
 133. بررسی تطبیقی وصفِ مَرکب در شعر جاهلی و شعر خراسانی.
 134. بررسی تطبیقی وصف اَطلال و دَمَن در شعر جاهلی و شعر خراسانی.
 135. استخراج آراء نحوی زمخشری از کتاب تفسیر کشاف و مقایسه آن با آراء وی در دیگر آثارش و آراء دیگر نحویان
 136. زندگینامه و اشعار سیاسی دکتر احمد وائلی
 137. شرح شواهد شعری مجمع البیان از آیه ۱۴ سوره لقمان تا آیه ۷۰ سوره صافات
 138. الفرس فی شعر ابی نواس
 139. دراسه آراء الفراء النحویه فی کتابه «معانی القرآن» و مقارنتها مع آراء البصریین فی عصره «من أول سوره النساء حتی نهایه سوره الأنفال»
 140. اسالیب بیان در نهج البلاغه در بخش حروف مشبهه بالفعل و “لا” نفی جنس
 141. ترکیب و ترجمه ابیات عربی و بیان رابطه‌ی معنایی بین ابیات عربی و متن فارسی کتاب مرزبان نامه
 142. بررسی خطاهای نگارشی دانشجویان عربی مقطع لیسانس در دانشگاه اصفهان و کاشان
 143. طبیعت گرایی در شعر اندلس
 144. آرایه های بدیعی در صحیفه سجادیه
 145. شرح شواهد بلاغی کتاب العمده
 146. وصف طبیعت در شعر ذوالرمه
 147. شیوه‌های بیان نحوی نهج البلاغه، قسمت مبتدا و خبر مفرد
 148. بررسی وجوه بیانی در امثال و حکم قرآنی
 149. الوطنیه و الوحده فی شعر محمود درویش
 150. شرح الشواهد الشعریه فی تفسیر مجمع البیان (من سوره «ق» إلی نهایه سوره «الحدید»)
 151. استخراج وجوه اعرابی از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی زمخشری در کتابهای دیگرش و آراء سایر معربین قرآن کریم (جزء هفتم)
 152. وجوه اعرابی استخراج شده از تغییر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی اش درسایر کتبش و آراء سایر نحویین
 153. اسلوب های نحوی کلام در نهج البلاغه بخش مبتدا و خبر جمله و شبه جمله
 154. شرح الشواهد البلاغیه فی کتاب العمده (أبواب: التّتبیع، التّجنیس، التّصدیر، التّردید)
 155. شرح و تحلیل ده سروده نخست دیوان طغرایی اصفهانی
 156. یکصد وپنجاه مثل عربی و معادلهای فارسی آن
 157. سیمای زن در امثال فارسی و عربی
 158. وعد و وعید و روش های آن در قرآن کریم «در قالب جملات خبری و انشائی
 159. مقایسه دو شرح مشهور الفیه ابن‌مالک: شرح ابن‌عقیل و شرح سیوطی
 160. وجوه اعرابی تفسیر زمخشری و مقایسه آن با آراء او در سایر کتب نحویش و آراء سایر معربین قرآن کریم
 161. زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم
 162. أساليب الإضراب والاستدراك في القرآن الكريم
 163. أساليب البيان في النحو العربي دراسة دلالية من خلال القرآن الكريم
 164. الوجوه البيانية في القصة النبوية وأسرارها الدقيقة
 165. الفنون البيانية في كتاب الكاشف عن حقائق السنن للإمام الطيبي
 166. بناء الجملة في رسائل النبي صل الله عليه وسلم دراسة نحوية
 167. التشبيه في صحيح مسلم دراسة تحليلية
 168. ألفاظ الأخلاق في صحيح الإمام البخاري دراسة في ضوء نظرية الحقول الدلالية
 169. تحميل كتاب أدب المرأة: دراسات نقدية – ندوة رابطة الأدب
 170. المرأة و الشعر العربي – أيمن اللبدي
 171. مسائل أساسية في الشعر العربي المعاصر – أيمن اللبدي
 172. في الشعرية و الشاعرية ( الجزء الأول) – أيمن اللبدي
 173. غسان كنفاني: صفحات كانت مطوية – عدنان كنفاني
 174. منظومة القراءة: دراسات و قراءات نقدية – عزيز التميمي
 175. في الشعرية و الشاعرية (الجزء الثاني) – أيمن اللبدي
 176. البلاغة النبوية: دراسة تطبيقية – د. محمد عبد الحليم غنيم
 177. الفن القصصي عند فاروق خورشيد: دراسة نقدية – د. محمد عبد الحليم غنيم
 178. الموسيقى الداخلية في النص الأدبي و أزمة قصيدة النثر العربية – أيمن اللبدي
 179. رمز الزمان فی شعر بدرشاکرالسیاب و نیمایوشیج
 180. رشيد الدين الوطواط ومنجزاته الأدبية
 181. طريقة المذاكرة الصحيحة وطريق التفوق
 182. قواعد الافعال في الفارسية
 183. المرأة فی شعر أبی ریشة
 184. الأَشْهُرُ القَمَرِيِّةُ وَ الأَشْهُرُ الشَمْسِيَّةُ