موضوعات پیشنهادی دپارتمان شیمی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته مهندسی شیمی

 1. آنالیز CFD جریان تیلور در میکروکانال
 2. آنالیز CFD یک راکتور فتوکاتالیستی برای حذف ونیل کلراید از هوا
 3. آنالیز پایداری دیواره چاه با استفاده ازمعیار شکست موگی – کلمب مطالعه موردی: مخازن جنوب غرب ایران
 4. آنالیز ترمودینامیکی ریفورمینگ خشک دی متیل اتر جهت تولید گاز سنتز
 5. آنالیز حساسیت پارامترهای تاثیرگذار بر ضخامت محدوده پایداری هیدرات در مخازن هیدرات گازی
 6. آنالیز سه بعدی توزیع جریان و انتقال حرارت درمیکروکانالهای یک ریزمبدل حرارتی
 7. آنالیز عددی جریان دوفازی گل حفاری و کندهها
 8. آنالیز و تجزیه و تحلیل غیرمتداول داده های چاه آزمایی یکی از مخازن گاز میعانی جنوب ایران
 9. آنتی باکتریال کردن پارچه نایلونی با استفاده از رنگزای طبیعی بربرین به کمک پلاسما
 10. اتیل دی آمین تترا استیک اسیدوگیاه پالایی سرب از خاک بوسیله گیاه جو
 11. اثر جایگزینی فلزات واسطه درخصوصیات نوری نانوکریستالهای ZnS آلائیده با کبالت، منگنز و نیکل
 12. اثر خواص فیزیکی مواد تشکیل دهنده سیمان ژئوپلیمری بر ویژگیهای سیمان تولیدی
 13. اثر رقیق کننده اکسیران ۲- متیل ۲،۲ – دیمتیل اکتانات بر خواص رزین اپوکسی نووالاک
 14. اثر ریز امواج و امواج فراصوت برروی سنتز نانوزئولیتH-ZSM-5
 15. اثر سخت شدن زنجیره های پلیمری در مدل پال برای پیش بینی تراوایی غشا ماتریس آمیخته حاوی نانوذرات تراوا
 16. اثر ماده فعال سطحی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (CTAB) روی ماندگی استاتیک فاز پراکنده در برج دیسک چرخان
 17. اثر میدان مغناطیسی ثابت در جهت جریان سیال بر ویسکوزیته نانوسیال
 18. اثر نانو ذرات و دبی فاز پراکنده بر روی هلدآپ فاز پراکنده در ستون ضربه ای پر شده
 19. اثر همزمان مسدود شدن حفرات و سخت شدن زنجیره های پلیمری در مدل بروگمن برای پیش بینی تراوایی غشا ماتریس آمیخته
 20. اثر پارامترهای سنتز نانوذرات تیتانیومدی اکسید چندجزئی برروی بازده فرایند نانوکاتالیستی تحت نور مرئی
 21. اثر پیش تیمار جوشاندن و خشک کردن برجذب آب فرآورده چوب پلاستیک تیمار شده با نانواکسید روی
 22. اثررقیق کننده ۱و۴بوتان دی ال دی گلیسیدیل اتربرخواص رزین اپوکسی نووالاک
 23. اثرعامل پیوندی MAPO براستحکام مکانیکی پیشرانه کامپوزیتی
 24. اثرکاربرد fence برای رقیق کردن نشرگازهای سنگین به وسیله کاربرد مدلهای CFD
 25. احیای فتوکاتالیستی نیترات از محیط های آبی با استفاده از فرایندTiO2/UV غنی شده با نقره
 26. ارائه رابطه ای بدون پارامتر برای تعیین ویسکوزیته مایعات
 27. ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع تنگناهای عملیاتی موجود درواحدهای بازیافت گوگرد درپالایشگاه های گاز داخل کشور
 28. ارائه قانون اختلاط جدید جهت پیش بینی کشش سطحی محلولهای آبی و غیرآبی
 29. ارائه مدل جدید ترمودینامیکی NRTL-NRF بر مبنای گروه های عاملی
 30. ارائه مدل سینتیکی واکنش CO2 با Ca(OH)2 در حضور SO2
 31. ارائه مدلی جدید جهت پیش بینی نفوذگاز متان از درون غشاهای پلیمری
 32. ارائه ی روابطی جدید برای محاسبه ی خواص جزء سنگین سیالات نفتی میادین جنوب ایران
 33. ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات دیاکسید کربن و گاز طبیعی در حضور الکترولیتها و الکل
 34. ارزیابی امکان کاربرد بیوسورفکتانت رامنولیپیدی MR01 در ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته
 35. ارزیابی ترمودینامیکی سیکل IGCHAT جهت تولید توان در معدن زغال سنگ طبس
 36. ارزیابی توان قسمتی از خطلوله آمین پتروشیمی خارک برای ادامه عملیات با توجه به کاهش ضخامت ناشیاز خوردگی براساس استاندارد API579
 37. ارزیابی خصوصیات AIOOH نانوساختار سنتز شده با استفاده از نیترات آلومینیوم و اوره در شرایط هیدروترمال
 38. ارزیابی خواص مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروش با استفاده ازداده های پتروفیزیکی و مطالعات پتروگرافی
 39. ارزیابی ریسک حوادث فرآیندی درپالایشگاه گاز۱۲۰۰ LGN گچساران
 40. ارزیابی عملکرد تبدیل مستقیم و غیرمستقیم گاز سنتز به دی متیل اتر به عنوان ماده اولیه صنایع شیمیایی و سوخت­های نیروگاهی
 41. ارزیابی مدل های سینتیکی مختلف در سنتز مستقیم دی متیل اتر
 42. ارزیابی نیمه کمی ریسک یک واحد تولید هیدروژن به روش LOPA
 43. ارزیابی و بررسی اقتصادی توسعه نیروگاه های خورشیدی با توجه به ملاحظات زیست محیطی
 44. استحصال پتاسیم کلراید با خلوص بالا از کارنالیت با فرایند کریستالیزاسیون
 45. استخراج اورانیوم از پسماند با استفاده از حلال تری بوتیل فسفات (TBP)
 46. استخراج پالادیم ازمحلول آبی با استفاده از اترتاجی DC18-Crown-6
 47. استخراج پلیفنل های روغن هسته انار و بررسی نوع و مقدار این ترکیبات
 48. استخراج پیوسته فلزات سنگین با استفاده از غشاء مایع امولسیونی ومقایسه نتایج حاصل با فرآیند ناپیوسته
 49. استخراج حلالی مولیبدن با استفاده از ترکیب استخراج کننده های تری اکتیل آمین و تری بوتیل فسفات
 50. استخراج روغن از بذر گیاه جاتروفا با دی اکسید کربن فوق بحرانی
 51. استخراج روغن از دانه های پسته کوهی توسط آنزیم سلولاز
 52. استفاده از شبکه عصبی برای محاسبه سرعت رشد کریستال های هیدرات گازی گازهای ساده
 53. استفاده از صدف به عنوان کاتالیست در فرآیند تولید بیودیزل
 54. استفاده از فوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم، داپ شده با نیتروژن به منظور حذف گازهای گلخانه ای
 55. استفاده از کاتولایتهای مختلف و تاثیر آن در عملکرد پیل سوختی میکروبی بایوکاتدی
 56. استفاده از گرانول های هوازی برای تصفیه فاضلابهای صنعتی حاوی رنگهای آزو در راکتور ناپیوسته ترتیبی
 57. استفاده از مایعات یونی درسنتز ائروژل ها به جای حلالهای معمول
 58. استفاده از منحنی های کاهشی جهت تخمین تراوایی در مخازن گازی غیرهمگن
 59. استفاده از منحنی های کاهشی حاصل از مخازن گازی دارای آبده ضعیف جهت تخمین تراوایی
 60. استفاده ازآنزیم ترانس گلوتامیناز در تولید ماست پروبیوتیک بدون چربی
 61. استفاده از روش جذب سطحی با تناوب خلاء در جداسازی دی اکسید کربن از گازهای احتراق
 62. استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی anfis جهت مدل­سازی حذف رنگزای اسیدی توسط فرآیند ازن زنی در راکتور ایرلیفت
 63. استفاده از مواد نانوساختار جهت بهبود ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین
 64. استفاده ازنانوذرات رس برای جذب مواد رنگزا ازمحلولهای آبی و سوسپانسیون ها
 65. استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP تولید ماست همزده و چکیده در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
 66. اصلاح بیومس saccharomyces cerevisiae به روش شکست سلولی و بررسی عملکرد آن در جذب فلز سنگین مس
 67. اصلاح رابطه تخمین دبی در فلومترهای اورفیسی چاه های گاز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
 68. اصلاح طیفی نور سبز به منظور افزایش رشد میکروجلبک سبز- آبی
 69. اصلاح کاتالیست H-ZSM-5 با CaCO3 جهت تبدیل متانول به بنزین
 70. اصلاح نانوذرات دی اکسید تیتانیوم جهت فعال نمودن خاصیت فتوکاتالیستی آن در نور مرئی در یک راکتور پیوسته
 71. اصلاح نانوکاتالیست CoMo/Al2O3 با استفاده از فسفر و تهیه شده به روش اولتراسوند برای حذف تیوفن از برش­های هیدروکربنی
 72. افزایش خوراک و فرآورده های پالایشگاه نفت بندرعباس با اجرای تزریق مستقیم میعانات گازی به برج اتمسفریک
 73. افزایش خوراک و محصولات پالایشگاه بندرعباس با اجرای طرح تزریق میعانات مارون و نفت هنگام به برج تفکیک واحد کاهش گرانروی
 74. افزایش ضریب انتقال جرم حجمی درراکتورهمزن دار درفرایند جذب گازکربن دی اکسید درآب با افزودن نانوذرات اکسید آلومینیوم
 75. اکسیداسیون فتونانوکاتالیستی آلاینده های آلی فرار در راکتور بستر سیال
 76. الکتروریسی پلی یورتان برای داربست های رگی و تاثیر چین دار کردن ساختار بر روی خواص مکانیکی آن
 77. امکان سنجی استفاده از پمپ حرارتی جذبی در انتگراسیون حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تبریز
 78. امکان سنجی استفاده ازکربن نانوتیوب اسفنجی در حذف آلودگی های آب
 79. امکان سنجی تولید انرژی الکتریکی با استفاده از روش الکترودیالیز معکوس در ایران
 80. امکان سنجی یکپارچه سازی حرارتی مضاعف در برج تقطیر یکپارچه حرارتی HIDiC
 81. انتخاب بسته ترمودینامیکی مناسب در شبیه سازی فرایند نم زدایی گاز و پیش بینی میزان انتشار ترکیبات آروماتیک
 82. انتقال جرم نانوسیال الکترولیتی سیلیکا در جریان آرام درون لوله مدور
 83. اندازه گیری ضرایب انتقال جرم فاز گاز در برج رطوبت زنی با آکنه های نا منظم
 84. اندازه گیری میزان غیرخطی بودن فرایندهای شیمیایی
 85. اندازه گیری نرخ تبخیر از سطح آزاد آب در رژیم های مختلف جابجایی هوا
 86. اندازه گیری و بهینه سازی پارامترهای معادله ی سرعت واکنش هیدروکلریک اسید و سنگ مخزن دولومیتی
 87. اندازه گیری و مدلسازی تعادل فازی سیستم سه جزئی نفتالین – تولوئن – دی اکسید کربن درفشارهای بالا به روش gas جهت تولید ریزذرات
 88. اندازه گیری ومدل سازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن، تولید و تزریق امتزاجی گاز در یکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران
 89. اندازه گیری ضریب انتقال جرم و اندازه قطره در ستون استخراجی دیسک دونات ضربه ای
 90. اندازه گیری و تخمین ویسکوزیته مخلوط های بیودیزل و دیزل
 91. بازآرایی فرایند کراکینگ کاتالیستی بستر سیال با هدف تولید دیزل
 92. بازیافت پلاتین و پالادیم ازسیستم های دوجزئی با جاذب کربنی
 93. بازیافت گازهای فلر با تکنولوژی GTL
 94. بازیافت نفت در طی سیلابزنی با دی اکسید کربن- فوم در مخازن نفت نیمه سنگین
 95. بررسی استحکام و نشتی در غارهای نمکی
 96. بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن نانوذرات سیلیکا به محلول متیل دی اتانول آمین فعال شده در فرآیند جذب گاز دیاکسیدکربن
 97. بررسی آزمایشگاهی افت فشارجریان عبوری ازمونولیت پلی امولسیون با درصد بالای فاز درونی PolyHIPE
 98. بررسی آزمایشگاهی تاثیر کاتالیست AIT100 بر واکنش کراکینگ مخلوط پلی اتیلن و پلی پروپیلن
 99. بررسی آزمایشگاهی تعادل فازی بخار – مایع سیستم متانول – نرمال هپتان در فشار ۸۵ کیلوپاسکال و مدلسازی این سیستم به کمک الگوریتم ژنتیک
 100. بررسی آزمایشگاهی رسوب ناشی از اختلاط آب سازند های مختلف برای مخازن نفت جنوب غربی ایران
 101. بررسی آزمایشگاهی سینتیک تشکیل کریستال H هیدرات از متیل سیکلوهگزان و ترشیوبوتیل متیل اتر
 102. بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده ها درپایدارسازی توده های آسفالتین با استفاده ازروش ویسکومتری
 103. بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی CFD انتقال حرارت ذرات چندپر
 104. بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی مقدار گلوکز تولیدی پس از تخمیرآنزیمی باگاس نیشکر پیش آمایش شده با اسید سولفوریک و بخار
 105. بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی تشکیل ساختار هیدرات برای سیستم متان+ سیکلواکتان+ آب
 106. بررسی آماری اثر ترکیب گوگردی بر عملکرد میکروارگانیسم تثبیت شده برمبنای تغییرات pH
 107. بررسی اپتیکی تشکیل کریستال مایع در فرآیند تصحیح حرارتی قیرهای نفتی و قطرانی
 108. بررسی اثر آلکیل بنزن خطی بر رسوبات واکسی
 109. بررسی اثر اتلاف حرارتی در انتقال حرارت جابجایی نانوسیالات در کانال های متشکل از محیط متخلخل
 110. بررسی اثر افزایش نامطلوب دمای خوراک گاز اسیدی در واحدهای بازیافت گوگرد
 111. بررسی اثر افزودن حلالهای آب و کلروفرم به واکنش جفت شدن اکسایشی -۲ نفتول در راکتور رفت و برگشتی
 112. بررسی اثر پارامترهای pH و غلظت در میزان جذب سطحی سیانید توسط کربن فعال
 113. بررسی اثر پارامترهای مختلف در شار عبوری از غشا پلی اکریلو نیتریل
 114. بررسی اثر پیر شدگی الکترولیت بر روی مشخصات نانولوله های دیاکسید تیتانیم سنتز شده به روش اکسیداسیون آندی
 115. بررسی اثر ترکیبی زئولیت بنتونیت کائولن بر فرآیند شکل دهی زئولیت بررسی اثر ترکیبی زئولیت بنتونیت کائولن بر فرآیند شکل دهی زئولیت طبیعی
 116. بررسی اثر تزریق ژل پلیمرهای آکریل آمید در کاهش تولید شن
 117. بررسی اثر حلال های دارای اتم کلر بر بازده ۱و’ ۱-۲-بای- نفتول در راکتور رفت و برگشتی
 118. بررسی اثر خردایش و چسبیدگی قطرات نفت بر روی راندمان هیدروسیکلون تصفیه پساب نفتی
 119. بررسی اثر رطوبت ورقه های سیب زمینی بر میزان جذب روغن و گذشت زمان بر اسیدیته و گرانوی روغن
 120. بررسی اثر سرفکتنت روی گوگردزدایی زیستی از دیبنزوتیوفن توسط سلولهای در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8
 121. بررسی اثر سیستم اختلاط بر خواص نانوژل نیترومتان
 122. بررسی اثر شرایط فرآیندی در شبیه سازی تبدیل متانول به الفین باسینتیک تفصیلی و نظریه تراوش
 123. بررسی اثر طول موج و شدت تابش بر روی میزان تخریب نانوکامپوزیت PVC/TiO2
 124. بررسی اثر عوامل فیزیکی در ایجاد آلومینات کلسیم بافاز CaAl2O4 دارای خواص کاتالیستی با مواد داخلی
 125. بررسی اثر غلظت نمک طعام بر روی الکترود های گرافیت و پارچه کربنی وتاثیر آن بر عملکرد پیل سوختی میکروبی
 126. بررسی اثر فیلم های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی
 127. بررسی اثر معادلات حالت مختلف بر زمان اولیه تشکیل هیدرات گاز متان
 128. بررسی اثر نانوذرات اکسید آلومینیوم بر ضریب نفوذ رنگ
 129. بررسی اثر نانوذرات سیلیس بر زمان جدایی فازها در دستگاه میکسر ستلر
 130. بررسی اثر نسبت فوق اشباع در پیش بینی زمان اولیه تشکیل هیدرات متان با استفاده از مدل ناتارجان
 131. بررسی اثرات امواج آلتراسونیک بر ویژگیهای نانوذرات سنتز شده آهن صفرظرفیتی و مقایسه آن با روش معمول
 132. بررسی اثرات نوع ارتقاء دهنده و میزان آن بر عملکرد کاتالیستFe-Mn /ZSM-5 در واکنشهای فیشر-تروپش
 133. بررسی اثرات همزمان پارامترهای موثر بر کشش سطحی نفت خام و آب
 134. بررسی اثر ارتفاع بستر و دانسیته ذرات بر روی هیدرودینامیک بسترهای سیالی شده با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
 135. بررسی اثر اندازه ذرات در فروشویی زیستی اورانیوم از ۳ بلوک معدنی گچین بندرعباس
 136. بررسی اثر تغییر نوع و میزان اکسید کننده بر خواص مکانیکی یک ماده مرکب پرانرژی پیشرانه جامد
 137. بررسی اثر زمان حرارت دهی بر سنتز پودر زئولیت RhO
 138. بررسی اثرعوامل موثر در ساخت غشا میکروفیلتر سرامیکی بر روی تخلخل و فلاکس آن : درصد آلومینا دمای زینترینگ و فشارپرس
 139. بررسی اثرغلظت عامل ژل کننده و پایدار کننده برخواص رئولوژیک سوخت مایع ژل شده
 140. بررسی اثر نسبت Si/Al برخواص فیزیکی – شیمیایی کاتالیست SAPO-34 جهت استفاده در فرآیند تبدیل متانول به الفین ها
 141. بررسی ارتباط کاهش میزان کلسترول و رشد باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در محیط کشت جی اس
 142. بررسی استفاده از غشاءهای انتخاب پذیر هیدروژن و بخار آب در راکتورهای بستر سیالی تولید دی متیل اتر
 143. بررسی اشباع مغناطیسی نانوذرات مگنتیت حاصل ازدو روش همرسوبی و هیدروترمال
 144. بررسی اقتصادی اعمال تکنولوژی RTO در صنعت نفت کشور
 145. بررسی امکان جایگزینی شیرژول تامسون توسط لوله گردابه ای برای کاهش دما و میعان جریان گاز فشرده ورودی به کمک آنالیز CFD
 146. بررسی انتقال جرم در جداسازی بنزالدهید و ۲-هگزانال از محلول آبی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
 147. بررسی انتقال جرم و بازده سینی غربالی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
 148. بررسی انتگراسیون حرارتی در نیروگاه به منظور تصفیه ی فاضلاب نیروگاهی با روش اکسیداسیون آب فوق بحرانی
 149. بررسی اندازه قطره ها در دستگاه میکسر- ستلر افقی در حضور ماده فعال سطحی کاتیونیCTAB
 150. بررسی CFD امکان افزایش ظرفیت اختلاط در مخازن ذخیره بنزین
 151. بررسی بیوسورفکتانت تولیدی سویه سودوموناس آئروژینوزا TB3 ، جداشده از خاک های آلوده به نفت خام پالایشگاه اصفهان
 152. بررسی پارامتر سرعت چرخش محفظه برخواص ترکیبی و ریزساختاری پوشش آلیاژ حین فرایند پوشش دهی مکانیکی سطح
 153. بررسی پارامترهای سینتیکی کراکینگ کاتالیستی مخلوط پلی اتیلن و پلی پروپیلن و تولید محصولات میان تقطیر
 154. بررسی پارامترهای مؤثر بر کاتالیستهای Ni-Co/Al2O3 در واکنش ریفرمینگ خشک متان
 155. بررسی پارامترهای موثر بر جذب اورانیوم با استفاده از رزین ۹۱۰-IRA
 156. بررسی پارامترهای موثردرتجزیه فتوکاتالیستی پساب حاوی آلودگی حشره کش استامی پراید توسط نانوذرات TiO2 تثبیت شده برپایه لیکا
 157. بررسی پارامترهای موثر روی افت فشار در راکتورهای بستر ثابت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
 158. بررسی پتانسیل پوست پسته در جذب سطحی پساب های واحدهای رنگرزی
 159. بررسی پیش آمایش باگاس نیشکر به روش قلیایی – میکروویو در توانهای مختلف جهت هیدرولیز آنزیمی
 160. بررسی تاثیر اصلاح فیزیکی سطح و دمای فرآیند بر تقویت اتصال بین ورق فولادی موشک و عایق نیتریل- بوتیل
 161. بررسی تاثیر افزایش یک سطح پرکننده در لوله آتش مشعل گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار گازطبیعی در راندمان احتراق با استفاده از شبیه سازیCFD
 162. بررسی تأثیر افزایه های کنترل هرزروی دوغاب سیمان حفاری
 163. بررسی تأثیر افزودن نانو ذرات آبگریزبر بازده انتقال جرم ستون استخراج مایع- مایع پر شده منظم
 164. بررسی تأثیر الکترود بر عملکرد پیل سوختی میکروبی
 165. بررسی تأثیر پارامتر های محیطی در جذب نفت خام از محیط آبی حاوی نمک توسط باگاس خام
 166. بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر بر فرایند انعقاد
 167. بررسی تأثیر پارامترهای موثر بر نفوذ ازن دریک راکتور بسترثابت جهت تصفیه خاکهای آلوده به مواد نفتی
 168. بررسی تأثیر پدیده مارانگونی بر سرعت صعود قطرات منفرد در سیستم های استاندارد استخراج مایع – مایع
 169. بررسی تأثیر دما بر راندمان فرایند نمک زدایی در پالایشگاه نفت بندرعباس
 170. بررسی تأثیر عامل لیگاند و سروفاکتنت برفرآیند استخراج حلال یون مس با کاربرد استخراج کننده PEG
 171. بررسی تأثیر فوقروان سازها بر خواص کاتالیزوری سیمان حاوی تیتانیومدی اکسید
 172. بررسی تأثیر میدان مغناطیسی برضریب انتقال حرارت لوله جریان آرام ناحیه ورودی لوله
 173. بررسی تأثیر میدان مغناطیسی برضریب انتقال حرارت و مشخصه های جریان خون
 174. بررسی تاثیر نوع پیش تصفیه غلظت جاذب و PH برمیزان جذب فلزات سنگین از پساب واقعی تاسیسات فراوری شیمیایی اورانیوم اصفهان UCF توسط جلبک قهوه ای سیستوسیرا ایندیکا
 175. بررسی تأثیر همزمان نانوسیلیس و امواج اولتراسونیک بر افزایش مقاومت فشاری ملات سیمان پرتلند با مقاومت فوق العاده بالا
 176. بررسی تأثیر هیدرولیز آنزیمی بر حلالیت نشاسته
 177. بررسی تأثیرغلظت آنزیم، غلظت باگاس، اندازه ذره و پیش تیمار با آسیاب گلوله ای در هیدرولیزآنزیمی باگاس نیشکر
 178. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف عملیاتی بر گرفتگی غشاء اسمز معکوس در تصفیه پسابهای نفتی
 179. بررسی تأثیر کوپلیمر استایرن – بوتادین – رابر ۱۵۰۲ تولیدی پتروشیمی بندر امام در بهبود انتقال نفت خام در لوله افقی
 180. بررسی تأثیر نانوذرات کلی و نانولوله های کربن بر خواص مکانیکی فوم پلییورتان
 181. بررسی تجربی اثر نفور نمک بر روی قطعه ای از سیب زمینی با استفاده از روش حرارت دهی اهمی
 182. بررسی تجربی تاثیر استفاده از مبدل حرارتی لوله گرمایی و نانوسیال بر میزان صرفه جویی انرژی در یک سیستم تهویه مطبوع
 183. بررسی تجربی تأثیر پارامترهای عملیاتی در جهت بهره وری بیشتر از سیستم های سردساز انجمادی
 184. بررسی تجربی تأثیر رطوبت هوای ورودی بر انتقال حرارت و بازده حرارتی برج خنک کننده مرطوب جریان مخالف
 185. بررسی تجربی خواص ترمودینامیکی و رئولوژیکی نانوسیال بر پایه روغن در لوله های بیضوی
 186. بررسی تجزیه فوتوکاتالیستی شیرابه محل دفن زباله شهری توسط نانوذرات غنی شدهFe3+-TiO2
 187. بررسی ترک خوردگی بدنه تیوب های ریفرمر واحد متانول از نظر مکانیکی
 188. بررسی ترمودینامیکی برج های تقطیر خالص سازی ۱ و ۳ بوتادین
 189. بررسی ترمودینامیکی جذب بیولوژیکی فلزات سنگین از پساب های صنعتی
 190. بررسی ترمودینامیکی واکنش احیاء اکسید نیکل با متان به عنوان روش جدید تولید گاز سنتز
 191. بررسی تعادلات مایع – مایع سیستم دو فازی آبی پلیمر-نمک حاوی کوپلیمر هوشمند حساس به دمای اتیلن اکساید- پروپیلن اکساید و نمک تری سدیم سیترات
 192. بررسی تغییرات مدول و دمای انتقال شیشه ای برای پلی اتیلن کلره تولیدی از روش کلریناسیون تعلیقی
 193. بررسی تکنولوژی های تبدیل ضایعات به انرژی
 194. بررسی توانایی پوششهای سیمانی حاوی نانو ذرات تیتانیومدی اکسید در تجزیه رنگهای آلی
 195. بررسی توزیع درجه حرارت در محفظه احتراق موتور RCM-3
 196. بررسی تولید اتانول از ساقه سورگوم شیرین به روش تخمیر حالت جامد
 197. بررسی تولید بیوسورفکتانت در بیوراکتور آزمایشگاهی تخمیر حالت جامد
 198. بررسی تولید نانوساختارهای دی اکسیدتیتانیوم به روش هیدروترمال
 199. بررسی جذب زیستی توریم توسط جاذب زوج عاملدار شده با جلبک قهوه ای پادینا و مخمر نان
 200. بررسی جذب زیستی مس II توسط جلبک قهوه ای در یک ستون بستر ثابت
 201. بررسی جذب سطحی روی کربن فعال برای مواد مختلف
 202. بررسی جذب و جداسازی توریم برروی رزین پلی آمیداکسیم با پایه نشاسته سیب زمینی
 203. بررسی جریان سیال و انتقال حرارت درمیکروکانال های مستطیلی توسط دینامیک سیالات محاسباتی
 204. بررسی حذف فلزات سنگین ازمحلولهای آبی با استفاده ازجاذبهای نانوفیبرکامپوزیتی پلی اکریلونیتریل
 205. بررسی حوادث خطوط لوله با توجه به نوع رهایش گاز
 206. بررسی خواص آبدوستی و ویژگی های ساختاری نانوکریستال سلولز اصلاح شده با اسید چرب
 207. بررسی خواص جداسازی گازتوسط غشا آلیاژ پلیمری پلی یورتان / پلی اتربلوک آمید
 208. بررسی خواص ساختاری و مکانیکی نانوالیاف کامپوزیتی حاوی پلی آنیلین تولید شده به روش الکتروریسی
 209. بررسی خواص مکانیکی پلی یورتان های گرمانرم و آکریلاتی پخت شده با اشعه ماورابنفش
 210. بررسی خوردگی خطوط لوله انتقال گاز در طرح جمع آوری گاز و بازیافت مایعات گازی (NGL) جزیره ی خارک
 211. بررسی خورندگی محلول α-MDEA روی فولاد ۳۱۶ در واحد هیدروژن پالایشگاه اصفهان
 212. بررسی رسوب شیر در مبدل های حرارتی قاب و صفحه ای
 213. بررسی رشد میکروجلبک های بومی موجود در واحد تصفیه فاضلاب در محیط کشت سنتزیBG 11
 214. بررسی رشد و تولید آنزیم های لیگنینولیتیک توسط قارچ فانروکایت کرایسسپوریوم در محیط های آبی حاوی نمک
 215. بررسی رفتار دینامیکی خط لوله ی انتقال گاز
 216. بررسی رفتار شیشه های بوروسیلیکاتی درتثبیت پسمان های هسته ای
 217. بررسی رفتار فازی مخلوط های دوتایی مایع یونی-گاز با استفاده از معادلات حالتSRK, PR, S-W, Yu-Lu
 218. بررسی رفتار ترمودینامیکی سیستم حاوی نفت خام آب نمک و سورفکتانت جهت ازدیاد برداشت نفت خام
 219. بررسی روش اتصالEDC-NHS به منظور اتصال پادتن Anti-HER2 به نانوحاملهای مغناطیسی اکسیدآهن – دکستران اسپرمین
 220. بررسی روش های جداسازی گلیسیرین حاصل از فرآیند تولید سوخت بیودیزل
 221. بررسی روش های نوین و تأثیر فشار بر چسبندگی لاستیک و کامپوزیت هایNBR به پوسته فلزی
 222. بررسی رهایش آنتی اکسیدان از فیلم نانو کامپوزیت پلی لاکتیک اسید
 223. بررسی زمان اختلاط سیالات غیرنیوتونی در مخازن همزن دار با استفاده از پره های مقعر
 224. بررسی ساختارنانویی پارچه های پوشیده شده با نانوذرات پلی ۳-آلکیل تیوفن
 225. بررسی سازگاری ترمودینامیکی داده های آزمایشگاهی تعادل بخار- مایع در فشار ثابت
 226. بررسی سرعت محوری قطرات تولیدی توسط نازل در خشک کن پاششی
 227. بررسی سنتز کربن فعال به روش فیزیکی در راکتور دوار
 228. بررسی سینتیک تولید بیودیزل از سه واریته روغن کرچک ایرانی
 229. بررسی شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد مبدل های حرارتی مجهز به انواع دستگاه های اختلاط ایستا
 230. بررسی شرایط بهینه اتصال پادتن علیهHER 2به نانوذرات آلبومین جهت رسانش هدفمند داروی تاموکسیفن
 231. بررسی شرایط دمایی مختلف بستر و سیال در راکتور بسترثابت با نسبت قطر لوله به ذره کم با استفاده از CFD
 232. بررسی عددی اثرات نفوذ برونین بر نشست ذرات ریز دریک کانال با مانع مربعی
 233. بررسی عملکرد حرارتی به همراه روش های ساخت سطوح جاذب درکلکتورهای خورشیدی
 234. بررسی عملکرد کاتالیست Co/Al2O3 ارتقاداده شده با روتنیوم لایه نشانی شده از پیشماده Ru3(CO)12 در سنتز فیشر تروپش
 235. بررسی عملکرد کاتالیست نقره بر پایه اکسیدآهن در فرایند اکسیداسیون منوکسید کربن
 236. بررسی عوامل مؤثر بر اکسیداسیون بیولوژیکی سولفات فروس توسط باکتری اسیدی تیوباسیلوس فروکسیدان در مقیاس ارلن
 237. بررسی عوامل موثر بر میزان جذب روغن و بهبود ویژگی های ظاهری و حسی چیپس سیب زمینی
 238. بررسی عوامل موثر در حذف جیوه از فاز مایع با استفاده از یک نانو جاذب برپایه نانولوله های کربنی اصلاح شده
 239. بررسی عوامل موثر بر استخراج حلالی یون منگنز با استفاده از استخراج کننده MEHPA
 240. بررسی عوامل مؤثربر فرایند تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی در ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین ایران
 241. بررسی غشای مورد استفاده در دستگاه بودار کننده گازی با توجه به سولفور زدایی در فرایندFCC
 242. بررسی فرآیند استخراج اورانیوم از محلول اسیدی با استفاده از استخراج کننده سیانکس ۳۰۱
 243. بررسی فرایند نفوذ در سیستم های جامد جامد و در رژیم های مختلف
 244. بررسی فشار شکست و تهیه مدل ژئومکانیکی درسنگ مخزن بنگستان
 245. بررسی کاتالیست فرایند شکست کاتالیستی بسترسیال
 246. بررسی کارایی روش های حذف فنل از پساب ها
 247. بررسی کارایی کربوهیدرازید و دی اتیل هیدروکسیل آمین در حذف اکسیژن محلول آب به منظور تعیین ماده جایگزین هیدرازین در یک نیروگاه حرارتی
 248. بررسی کاربرد نانولوله های تیتانیومی در حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی
 249. بررسی کاربرد و مکانیزم جدید تولید جهانی پوشش پلی اتیلن ۹ لایه
 250. بررسی گرفتگی غشاهای ماکرومتخلخل سرامیکی در عبوردهی محلول آب-پنیر