موضوعات پیشنهادی دپارتمان برق

موضوعات پیشنهادی پایان نامه و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی ارشد برق

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق قدرت                                                           موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق قدرت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق الکترونیک                                                      موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق الکترونیک

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق کنترل                                                          موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق کنترل

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق مخابرات                                                       موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق مخابرات

 

 1. آشکارساز GLR اهداف متحرک با سرعت و ضرایب پراکندگی نامعلوم در رادارهای OFDM
 2. آشکارساز حداکثر درست نمایی برای تشخیص حمله داده ای درشبکه هوشمند برق درحالت مجهول پارامترهای حالت و نویز
 3. آشکارسازی اشباع در ترانسفورماتور جریان با استفاده از الگوریتمی بر مبنای تبدیل موجک گسسته و تصحیح خطای آن توسط سیستمهای وفقی فازی-عصبیANFIS
 4. آشکارسازی حمله گره المثنی درشبکه حسگر بی سیم ترکیبی
 5. آشکارسازی خروج ازهمگامی ژنراتورسنکرون توسط تئوری بیزین
 6. آشکارسازی دست از طریق آشکارسازهای مبتنی بر هسته ضربی
 7. آشکارسازی کورسیگنالهای پرش کددنباله مستقیم با استفاده ازنوسانات تخمینگر همبستگی درکانال محوشدگی چندمسیره
 8. آشکارسازی و حذف باران در رشته ویدیوئی با استفاده از فیلتر گابور
 9. آشکارسازی و همسان سازی کور در سیستم مخابراتی آشوبی با استفاده از نمونه برداری اهمیتی
 10. آشکارسازی وضعیت خستگی عضله واستوس مدیالیز در حین انقباض ایزومتریک با استفاده ازآنالیز سیگنال الکترومایوگرام سطحی بوسیله شبکه عصبی
 11. آشکارسازی، مکانیابی و تخمین سرعت اهداف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی با رویکرد آزمون نسبت درستنمایی تعمیم یافته
 12. آموزه های یک حادثه گسترده درشبکه انتقال
 13. ادغام تصاویر سنجش از دور با استفاده از کانتورلت بر مبنای ویژگی های بافت
 14. ارائه الگوریتم مناسب برای پخش بارسیستم قدرت به همراه توربین بادی SCIG و محاسبه خازن جبرانساز با استفاده از تحلیل حساسیت
 15. ارائه توصیفگرهای جدید جهت پایدارسازی تصاویر ویدئویی بصورت بلادرنگ
 16. ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی ساختار موتور القایی تکفاز خازنی دوسرعته
 17. ارائه راهکاری جدید و موثر برای کاهشتخریب ناشی از نویز ضربه ای با چگالی بالا درتصاویر
 18. ارائه روش جدید جهت پیشبینی توان خروجی توربین بادی با استفاده ازسیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی و الگوریتم ژنتیک
 19. ارائه روش جدید در تعیین مختصات مشترکین و اعمال اطلاعات رشد جمعیت در روش تلفیقی برآورد بار بلندمدت شهر تهران
 20. ارائه روش جدید طراحی کنترل کننده زمان بندی بهره حفظ کننده پایداری
 21. ارائه روش نهان نگاری درمتون باینری فارسی براساس مدولاسیون روشنایی با کمک توابع پروفایل متن و مقاوم دربرابر نویز فلفلی – نمکی
 22. ارائه روشی برای کنترل ژنراتور دوسر تغذیه بهکار رفته در مزرعه بادی به منظور حصول حداکثر توان خروجی با استفاده از مبدل بوست
 23. ارائه روشی برون خط برای انجام سریع آشکارسازی و تعیین نوع تغییر مرز نما دردنباله های ویدیویی
 24. ارائه روشی جدید برای بهبود الگوریتم آشکارسازی کروی
 25. ارائه روشی جهت تخمین سهم هارمونیکی بارها و اهمیت آن درتعیین طول عمرمفید تجهیزات درشبکه های توزیع برق
 26. ارائه روشی جهت تشخیص سرطان با استفاده ازطیف سنجی رامان مستقل ازنوع سیستم طیف سنجی
 27. ارائه مدل دینامیکی بر مبنای روش دو مقیاس زمانی جهت بهبود عملکرد دسته ای از روش های عددی به منظور یافتن ریشه توابع غیر خطی
 28. ارائه ی روشی نوین جهت کنترل توام فاز و اندازه ی ولتاژ توسط تپ چنجرهای استاتیکی ترانسفورماتور
 29. ارائه ی یک الگوریتم جدید تشخیص حفره پوششی درشبکه های حسگربی سیم مبتنی برمکان یابی براساس گره مرکزی
 30. ارائه یک الگوریتم جدید برای کنترل چاپر سه­سطحی دو طرفه جهت کاربرد در سیستم ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی
 31. ارائه یک الگوریتم جدید مبتنی بر بهینه سازی اجتماع ذرات و کلونی زنبورعسل برای حل مسائل بهینه سازی سراسری
 32. ارائه یک روش آشکارسازی با استفاده از تلفیق روش­های MMSE و دی کدینگ کروی در سیستم های MC-CDMA
 33. ارائه یک روش استخراج ویژگی مبتنی برفیلتر کالمن برای آشکارسازی مولفه P300 سیگنال مغزی
 34. ارائه یک روش نوین برای کاهش پس زدگی سیگنال در ادوات سوئیچینگ کریستال فتونی پیاده سازی شده بر اساس تداخل سنج ماخ زیندر
 35. ارائه یک مبدل باک بهینه با تکنیک سوئیچینگ نرم در ولتاژ صفر
 36. ارائه یک مبدل برای درایو موتور سوئیچ رلکتانس با رویکرد افزایش و کنترل ولتاژ مغناطیس زدایی
 37. ارائه یک مدل دقیق برای خطای امپدانس بالا درشبکه های توزیع انرژی الکتریکی
 38. ارائه یک معماری سخت افزاری جدید برای نهان نگاری مبتنی برتبدیل DCT درتصاویر
 39. ارایه فیلتر جدید بهبود لکه های پروتئینی در تصاویر الکتروفورز دو بعدی
 40. ارزیابی احتمالی پایداری ولتاژ با حضور منابع فتوولتاییک درشبکه توزیع
 41. ارزیابی بازپخش واحدهای فسیلی در تسکین قطع عامدانه توان تولیدی مزارع بادی
 42. ارزیابی بهنگام پایداری ولتاژ با کاربرد واحد های اندازه گیری فازوری و شبکه های عصبی
 43. ارزیابی تغییرات سیگنالهای مغزی حین اعمال ضربانهای دوگوشی
 44. ارزیابی شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات بر مبنای کاربرد مدیریت اکتیو و با در نظرگرفتن عدم قطعیتهای موجود در شبکه
 45. ارزیابی قابلیت اطمینان مبدلهای الکترونیک قدرت انواع توربین باد متصل به شبکه
 46. ارزیابی کمی کارایی سیگنالهای فیزیولوژیک درتشخیص حالت هیجانی به منظور مراقبت های درمانی
 47. استخراج الگوی تحریک الکتریکی عضلات جمع کننده مچ پا مبتنی برالگوی فعال­سازی عضلات بازکننده ران
 48. استخراج امضا ازاسناد فارسی با استفاده از هیستوگرام گرادیان­های جهت دار ویژگی تراکم و ماشین بردارپشتیبان
 49. استخراج متن فارسی از دنباله تصویر در حوزه موجک
 50. استخراج ویژگیهای مناسب ازسیگنال الکترومایوگرام سطحی برای کاربرد دربیوفیدبک به منظور کاهش اسپاستیسیته عضلات دربیماران پس ازسکته مغزی
 51. استفاده از روش دو مقیاس زمانی کنترل مد لغزشی جهت بهبود روش نیوتن پیوسته زمان به منظوریافتن ریشه توابع غیر خطی
 52. استفاده از شاخص ارزیابی پایداری دینامیک در جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور
 53. استفاده از دیکشنری تطبیقی غیرمتعامد در سنجش فشرده
 54. استفاده ازشبکه ی بیزین ساده و الگوریتم paice برای ریشه یابی کلمات فارسی و بررسی کاربرد ریشه یابی کلمات درتعیین میزان مشابهت متون
 55. استگانوگرافی کور مبتنی بر کد Reed-Muller با بهبود بار مفید جاسازی و ظرفیت تصحیح خطا
 56. اعتبارسنجی پروتکل ارسال پیام در یک سیستم توزیعی زمانی
 57. افزایش قابلیت فهم گفتار در محیط های نویزی با استفاده از تبدیل موجک و انرژی غیر خطی
 58. افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم
 59. الگوریتم ترکیبی جدید بر مبنای الگوریتم ژنتیک سلولی و الگوریتم ژنتیک حافظه­دار MCGA برای محیط­های پویا
 60. الگوریتم جدید تشخیص اتصالات ضعیف یک واحد تولیدی به شبکه با استفاده از آنالیز وضعیت اضطرار
 61. الگوریتم جستجوی گرانشی چندمدی با تابع قله – دره بهبودیافته
 62. الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ی فازی تطبیقی
 63. الگوریتم ژنتیک در تخصیص توان سیستم­های MIMO-OFDM تحت شبکه های رادیو شناختگر CR
 64. الگوریتم شناسایی دوربین بر پایه الگوی نویز سنسور با استفاده از تبدیل H موجک SVD/PCA و طبقه بندی کننده SVM
 65. الگوریتم کنترل مستقیم بهبود یافته جذب حداکثر توان فتوولتایی
 66. الگوریتمی بهینه جهت شناسایی منطقه امن برای فرود خودکارپرنده های بدون سرنشین با استفاده ازادغام اطلاعات
 67. الگوریتمی جدید برای آشکارسازی و حذف نویز ضربه از تصاویر دیجیتال طبیعی با چگالی نویز بالا
 68. انتخاب باند فرکانسی بهینه در اتوماسیون شبکه های توزیع با بهره گیری از AHP
 69. انتخاب ژن و دسته بندی سلولهای سرطانی درداده های ریزآرایه با استفاده ازالگوریتم بهبودیافته ماشین بردارپشتیبان υ-SVM و آنالیز انتخابی مولفه های مستقل Selective-ICA
 70. انتخاب سیستم مختصاتی برای ردگیری اهداف چندگانهی مانور دهنده در رادارهای هوا پایه و مقایسهی عملکرد دو الگوریتم تخصیص دادهی نزدیکترین همسایه و JPDA
 71. انتخاب ویژگیهای مقاوم به نویز در فضای طیفی- زمانی برای بازشناسی گفتار
 72. انطباق بین سوژهای مبتنی بر ویژگی برای تصاویر بین شیوهای سر نوزادان بر اساس تبدیل تغییر شکل فرم آزاد و بیاسپیلاین مکعبی
 73. ایجاد امنیت در بانک اطلاعاتی عنبیه از طریق رمزنگاری دیداری و جانشین­سازی
 74. ایجاد حرکت گام برداشتن در جهت قطع نخاع با استفاده از تحریک الکتریکی دور سخت شامهای نخاع
 75. بازار اشتراک ظرفیت راهکاری مناسب جهت حل مشکل کمبود تولید در بار پیک
 76. بازسازی سیگنالِ تنک در حوزه موجک مختلط به وسیله تئوری حسگری فشرده
 77. بازشناسی احساسات در حلقه ای ازسیگنال­های مغزی و حالت های چهره
 78. بازشناسی برخط زیر کلمات فارسی براساس کدهای زنجیره ای فازی با استفاده از مدل تطبیق رشته
 79. بازنگری طرح دیماند منعطف صنایع با توجه به جابجایی ساعات پیک پیک روزانه
 80. بخش بندی بدون نظارت بافت تصویر مبتنی برتجزیه تصویر به ابرپیکسل و توصیف بافت
 81. بخش بندی مدل های سه بعدی با استفاده از ویژگی مساحت صفحات برشی
 82. بدست آوردن فضای کاری تقریبی ربات­های موازی با استفاده از بهینه سازی محدب
 83. بررسی اثر افزایش ضریب نفوذ منابع تولید پراکنده سنکرون بر روی پایداری گذرای سیستم های قدرت
 84. بررسی اثر تغییرات ولتاژ بر عملکرد ژنراتور القائی مگنتوهیدرودینامیک با روش المان محدود
 85. بررسی اثر سهمیه آلودگی و گواهی سبز بر کاهش آلودگی و حمایت از پروژه­های انرژی تجدید پذیر
 86. بررسی اثر منابع انرژی تجدیدپذیر بر رزرو چرخان بهینه در سیستم قدرت
 87. بررسی اثرعبورجریان خازنی ازلایه های حفاظ و زره درگرمایش موضعی عایق و خرابی کابل ICEE2013
 88. بررسی اثرموجک در جداسازی کورسیگنال منبع صحبت نویزی با استفاده از تابع همبستگی غیرخطی
 89. بررسی پدیده ی چندرزونانسی در شبکه ها و ریزشبکه های حاوی مبدل­های استاتیکی کوچک
 90. بررسی تاثیر ساز وکار قیمت گذاری بر تعادل بازار عمده فروشی انرژی الکتریکی تحت شرایط انحصار چندجانبه
 91. بررسی تاثیر سرعت روتور، بار محلی و پارامترهای الکتریکی و مکانیکی توربین بادی سرعت متغیر مبتنی بر DFIG بر روند میرایی مدهای پیچشی با استفاده از تحلیل مدال خطی
 92. بررسی تأثیر فواصل بین ذره­ای بر عملکرد نانوآنتن های نوری فشرده جهتی
 93. بررسی تأثیر هندسه آرایه بر کارایی الگوریتم های تخمین جهت ورود
 94. بررسی تأثیر به کارگیری انرژی بادی برروی بازارهای برق با قیمت گذاری حاشیه ای محلی LMP
 95. بررسی تداخل الکترو مغناطیسی در مبدل اصلاح ضریب توان بوست بدون پل
 96. بررسی تداخل مبدلهای خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربینژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القاییDFIG با استفاده از تحلیل مدال خطی
 97. بررسی تکنیک های تعقیب نقطه توان حداکثر در پانل های خورشیدی مورد استفاده درماهواره ها و ارائه ی یک راهکار جدید
 98. بررسی روش های برقراری ارتباط بدون سیم در شبکه های نسل آینده
 99. بررسی روشهای تضعیف وفقی سیگنالهای تداخلی و مقایسه اثرات آنها بر آشکارسازی هدف در رادارهای پسیو مبتنی برDVB-T
 100. بررسی طیف های اپتیکی نانوآنتن های پلاسمونی پاپیونی
 101. بررسی عملکرد شبکه های عصبی خودسازمان ده به منظور تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از پردازش سیگنال­های صوتی
 102. بررسی فرآیند کاشت یونی به منظور ساخت آشکارساز های آرایه ای فتودیودی مبتنی برInSb
 103. بررسی فنی و اقتصادی استفاده از پست های سیار در شبکه ۲۳۱ کیلوولت
 104. بررسی قابلیت اطمینان هابهای انرژی با در نظر گرفتن فرآیند پیری تجهیزات و استفاده از روش ادغام
 105. بررسی قابلیت تولید گرمای ایمپلنت های فرومغناطیسی بکارگرفته شده در تخریب تومورها
 106. بررسی کارایی ارسال هماهنگ چند نقطه ای در سیستم های LTE-A
 107. بررسی مدارهای معادل الکتریکی مختلف برای پانل خورشیدی سیلیکانی
 108. بررسی مقایسه ای روش­های PWM کاهش ولتاژ حالت مشترک در درایوهای القایی
 109. بررسی و مقایسه فناوری های On -grid و Off -grid در سیستم برق خورشیدی خانگی
 110. بررسی ولتاژهای گذرای ناشی ازکلیدزنی بانکهای خازنی درپست های GIS
 111. بررسی و مقایسه سناریوهای مختلف جهت جایابی و اندازه یابی DG با بکارگیری الگوریتم های هوشمند
 112. برنامه ریزی بلندمدت انرژی در ایران با در نظر گرفتن سناریوهای سمت مصرف و تولید
 113. برنامه ریزی تامین سوخت دوم نیروگاه های حرارتی در شرایط بحران کمبود گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال
 114. برنامه ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن هزینه و ریسک تحمیل شده به شبکه انتقال
 115. برنامه ریزی توسعه واحدهای تولید پراکنده در یک ریز شبکه بر اساس آنالیز سلسله مراتبی و با در نظر گرفتن عدم قطعیت­ها
 116. برنامه ریزی شارژ خودرو الکتریکی هیبریدی PHEV از دیدگاه مشترک با در نظر گرفتن قابلیت تامین بار خانگی V2H
 117. برنامه ریزی توسعه نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت
 118. بکارگیری روش­های تطبیق به گوینده سریع بر مبنای فارسی MLLR در سیستم بازشناسی گفتار فارسی
 119. به سوی پیاده سازی طبقه بندی بسته ها بر روی پردازنده ی VLIW پارامترپذیر با قابلیت پیکربندی مجدد
 120. به کارگیری تشخیص لبه برای بهبود کیفیت ارسال تصاویر ویدئویی ازطریق سیستم های مخابرات MIMO
 121. بهبود اثر اغتشاشات در سیستم کنترل سرعت تطبیقی خودرو با رویکرد ترکیب اطلاعات
 122. بهبود الگوریتم کدبرداری انتشار عقیده برای کدهای LDPC با حلقه های کوتاه
 123. بهبود الگوریتم کنترل فعال نویز درحالت پس خور با روش پیش بین
 124. بهبود توانایی گذر از خطای مزارع بادی فراساحلی مبتنی بر خطوط انتقال HVDC
 125. بهبود توزیع اقتصادی بار در حضور سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت با در نظرگرفتن محدودیت های سوخت و آلودگی با استفاده از الگوریتم اجتماع زنبور عسل
 126. بهبود سرعت محاسبه جریان سیم پیچی دمپرژنراتور سنکرون قطب برجسته به روش ترکیبی اجزای محدود – فضای حالت
 127. بهبود عملکرد درایو کنترل برداری غیرمستقیم موتورالقایی با استفاده از کنترل کننده ی PID فازی
 128. بهبود عملکرد شکل دهنده پرتو در تصویربرداری اولتراسوند با استفاده از وزن دهی وفقی دردو طبقه ی متوالی
 129. بهبود عملکرد و افزایش گذردهی در شبکه نوری دسترسی چندگانه مبتنی بر تقسیم کد OCDMA با اصلاح الگوریتم­های پیشین روش زمان­بندی
 130. بهبود مدل فرم پذیر تطبیق باینری محلی با استفاده از تفکیک عملگر افزایشی
 131. بهبود مشخصات دینامیکی سیستم PV متصل به شبکه توزیع
 132. بهبود همزمان دقت و سرعت اجرای الگوریتم تطابق استریوی مبتنی بر روش برنامه ریزی پویا با استفاده از تکنیک کاهش فضای جستجو
 133. بهبود یک الگوریتم اکتشافی مربوط به مسائل بسته بندی و برش
 134. بهبود بازده سلول خورشیدی فیلم نازک CIGS توسط افزایش میدان لایه جاذب
 135. بهبود کیفیت ولتاژ با استفاده از مدیریت میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک توان
 136. بهینه سازی الگوریتم حذف سیم با هدف بار بردن کارایی روش در تصاویر دارای چهره و سطوح انرژی نزدیک به هم
 137. بهینه سازی پخش بار با استفاده از الگوریتم PSOGSA
 138. بهینه سازی سامانه آبیاری هوشمند با استفاده از تانسیومتر خودکار میکروکنترلر AVR و مودم GSM
 139. بهینه سازی گذردهی زمان پویش طیف و تخصیص توان در شبکه های رادیو شناختگر
 140. بهینه سازی موتورهای القایی تکفاز به منظور افزایش بازده به کمک الگوریتم MPSO
 141. بهینه سازی کنترل مستقیم توان ژنراتور القایی دوسو تغذیه DFIG در نیروگاه­های تلمبه­ای ذخیره­ای سرعت متغیر با استفاده از الگوریتم­های ICA  و PSO
 142. پایدار سازی سیستم آونگ برگشتی کنترل شده از طریق شبکه در حضور پدیده ی از دست رفتن بسته های اطلاعاتی
 143. پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته تکرار گروه ذرات با در نظر گرفتن محدودیت های عملی ژنراتور
 144. پردازش و فیدبک خستگی عضله تراپزیوس فوقانی در وضعیت نامناسب FHP با استفاده از سیگنال EMG سطحی
 145. پیاده سازی بومی یک روش ثبت داده در دروغ سنجیِ مبتنی بر نگرانی و تحلیل دادگان تست تحریک
 146. پیاده سازی دینامیک توسعه شبکه انتقال با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و امنیتی توسط الگوریتم جستجوی هارمونی بهبود یافته
 147. پیاده سازی سامانه فعال کاهش آلودگی صوتی چندکاناله پیش خور پهن باند درون کابین خودرو
 148. پیاده سازی سخت افزاری مدارات آنالوگ شبکه عصبی خودسازمانده SOM با استفاده از تکنولوژی CMOS
 149. پیاده سازی مدل اندرکنشی بهینه برای پیش بینی سری های زمانی غیر خطی چندعامله
 150. پیاده سازی عملی تحلیل تفاضلی توان به پیاده سازی AES روی میکروکنترلر PIC
 151. پیاده سازی کلید مجهز به کنترل لحظه وصل در نرم افزار EMTP /ATP Draw و بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از عملکرد آن
 152. پیش بینی پایداری گذرا توسط شکل موج ولتاژ و با استفاده از روش های خوشه بندی الگوریتم LSSVM  و FCM
 153. پیش بینی توان تولیدی توربین گازی V 94.2 بر اساس تغییر ات محیطی با استفاده ازشبکه­های عصبی
 154. پیش بینی کوتاه مدت قیمت بازار برق با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته بر پایه الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک و ازدحام ذرات
 155. پیشنهاد تابع هدف جدید جهت جایابی و اندازه دهی بهینه منابع تولید پراکنده
 156. تأثیر افزایش بهره دروپ Q-V و P-f هر مبدل DG در پایداری ریز شبکه مستقل
 157. تأثیرپدیده اثر پوستی Skin Effect بر مشخصه ترمزهای جریان گردابی
 158. تأثیر تداخلی خطوط هوایی انتقال برق بر روی خطوط لوله فولادی همجوار در شرایط بروز خطا در سیستم انتقال برق
 159. تأثیردما بر عملکرد سلول­های خورشیدی نانوساختار رنگدانه ای با فوتوآندهای TiO2,ZnO
 160. تحقق فیلتر گاوسی تقریبی با کارایی بهبود یافته برای حذف نویز
 161. تحقیق و بررسی در مورد نصب ترانسفورماتورهای قدرت دارای تپ چنجر تحت بار در شبکه انتقال خراسان
 162. تحلیل برهمکنش قطبش در مواد غیرخطی
 163. تحلیل تمایز هسته با پارامتر بهینه برای شناسایی اسکناس­های ایرانی
 164. تحلیل رفتار دینامیکی توربین بادی ژنراتور القایی تغذیه دوگانه در حضور جبران ساز سری کنترل شده با تریستور
 165. تحلیل عملکرد سیستم­های همیاری کُدشدهی فرصت­طلبانه در حضور رله­های با پراکندگی تصادفی
 166. تحلیل مکانیکی و حرارتی ترانسفورماتور سه فاز ابر رسانا در شرایط کار عادی و خطای اتصال کوتاه سه فاز به زمین
 167. تحلیل مودی ساختارهای متناوب چندلایه یک بعدی با استفاده از نظریه خطوط انتقال
 168. تحلیل نتایج تست عملی تشخیص عیب شکستگی میله روتور موتور القایی با استفاده از سرعت زاویه ای لحظه ای و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی
 169. تحلیل و بررسی تشخیص عیب شکستگی میله روتور موتور القایی با استفاده از سرعت زاویه ای لحظه ای و مقایسه آن با تشخیص عیب به روش استفاده از تحلیل طیف جریان موتور
 170. تحلیل و طراحی ساختار خازن منفی و کاربرد آن در افزایش فرکانس اسیلاتور
 171. تخصیص کانال پویا و آگاه از بار در شبکه های محلی بی سیم
 172. تخمین بدون قید و شرط زاویه چرخش سر با مدل مقید محلی سه بعدی
 173. تخمین پارامترهای هدف در رادارهای MIMO با استفاده ازمدل­سازی تنک برای ارسال دنباله ای از پالس ها
 174. تخمین تطبیقی توزیع شده ی چگالی طیفی توان با استفاده از شبکه های سنسوری بی سیم
 175. تخمین جهت سیگنال های باند باریک و همبسته براساس روش زیر فضا با عناصر آرایه محدود
 176. تخمین نقشه متراکم جابجایی مکانی در بینایی استریو مبتنی بر استدلال فازی
 177. تخمین وضعیت هلیکوپتر با استفاده از فیلتر کالمن
 178. ترکیب کرنل­ها با استفاده از تکنیک­های خوشه بندی و تطبیق هیستوگرام به منظور بهبود فرآیند استخراج ویژگی درسیستم های تأیید چهره
 179. تشخیص اولیه سرطان سینه به روش توموگرافی میکروویو
 180. تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت – SVM,PCA
 181. تشخیص حروف دست نویس به روش فازی
 182. تشخیص روبات های وب با استفاده از تحلیل وقایع مبتنی بر شبکه باور بیزی
 183. تشخیص رویداد سرقت در سیستمهای نظارتی و امنیتی بر اساس ویژگی­های تصویری
 184. تشخیص سائیدگی کنتاکت قوس کلید قدرت به کمک ارزیابی جریان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها
 185. تشخیص عیب شکستگی میله های روتور موتورالقایی با استفاده ازشناسایی الگو
 186. تشخیص عیب ناهم راستایی استاتیک در موتورهای القایی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اساسی
 187. تطابق اثر انگشت با استفاده از مثلثی سازی دلانی بهبود یافته مینوشیا
 188. تطبیق امپدانس پهن باند آنتن میکرواستریپ با تزویج روزنه برای کاربردهای بی­سیم
 189. تطبیق به گوینده سیستم بازشناسی گفتار فارسی با استفاده از تجزیه چندبعدی مدل­های گوینده آموزشی
 190. تطبیق تصاویر هوایی با تصاویر ماهوارهای با ارائه روشی نوین بر پایه الگوریتمSIFT
 191. تعیین المان های بحرانی سیستم های انتقال قدرت به منظور مدیریت فرآیند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور در یک محیط تجدید ساختار شده
 192. تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظرگرفتن بارگذاری­های اجباری و اختیاری
 193. تعیین ضرایب PI درکنترل فرکانس و ولتاژ یک شبکه مایکروگرید با استفاده از منطق فازی
 194. تعیین مکان نواحی کدکننده پروتئین در توالی DNA با استفاده ازالگوریتم ترکیبی تبدیل موجک گسسته و فیلترهای تطبیقی
 195. تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی بر روی مصرف الکتریکی به کمک الگوریتم ژنتیک
 196. تفریق طیفی بهبود داده شده با استفاده از تابع وزن وابسته به مولفه های حنجره برای بهسازی سیگنال گفتار انعکاسی
 197. تقویت شده با خوشه­بندی ANFIS شبکه فازی- عصبی :ANFISRC
 198. تکنیک دیجیتال اصلاح ضریب توان یکسوکننده دیودی با مقایسه شکل موج های ولتاژ و جریان
 199. تنظیم ضرایب کنترل کننده های PI با استفاده از الگوریتم ژنتیک در ساختارهای مبتنی برSVM DTC با هدف کاهش ریپل گشتاور و شار
 200. توازن مصرف انرژی برای راهبردهای مسیریابی در شبکه های مشارکتی چندپرشی مبتنی بر خوشه
 201. توزیع کلید در شبکه­های حسگر بیسیم غیرهمگن با استفاده از دانش آرایش
 202. تولید انرژی الکتریکی از ارتعاشات فرکانس پایین با استفاده از آلیاژ آهن – گالیوم
 203. تولید نمونه های کلاتر رادار هوایی و بررسی اثر ناهمبستگی نمونه ها در پردازش تطبیقی مکان-زمان
 204. جاسازی واترمارک با استفاده از طرح DCT و SVD SVD و رسیدن به ضرایب جاسازی مطلوب به وسیله شبکه عصبی
 205. جایابی و تعیین جریان تزریقی بهینه فیلترهای فعال در شبکه توزیع
 206. جلوگیری ازحوادث پی درپی در شبکه اصفهان – خوزستان با استفاده از اعمال اصلاحی ترکیبی
 207. چگونگی تشکیل ائتلاف برای تامین توان راکتیو در سیستم قدرت تجدید ساختارشده براساس معیار تغییرات توان راکتیو به ولتاژ در شین ها
 208. حداقل سازی هزینه­ی فروافتادگی ولتاژ و تلفات توان با استفاده از مکان یابی بهینه­ی تولیدات پراکنده و ادوات FACTS
 209. حذف زیر پنجره های کناری از مرحله پردازش تصویر در آشکارسازی چهره
 210. حفاظت خطوط انتقال دو مداره بر اساس انرژی امواج گذرای ناشی از وقوع خطا
 211. درونیابی پایدار به روش فضای حالت در طراحی خودخلبان مقاوم جدول بندی بهره
 212. دسته بندی ترکیبی نامتوازن داده ها و الگوریتم رقابت استعماری ICAEasyEnsemble
 213. ردیابی و استخراج خط سیرچندهدف ازنوع اسپرماتوزوئید برای تخمین پارامتر تحرک با استفاده از فیلتر Gaussian Mixture Probablity hypothesis density
 214. رفع ابهام اسامی خاص با استفاده از وب داده به عنوان منبع دانش رگولاتور با افت ولتاژ کم وpsrr و پاسخ زمانی مناسب
 215. روانه سازی یک وسیله پرنده با استفاده از اهداف مشترک به روش Quest
 216. روش ترکیبی برای تعیین ظرفیت و استراتژی عملکرد بهینه منابع در میکروگرید
 217. روش جدید تخمین عمر اقتصادی ترانسفورماتور
 218. روش جدید در بهینه سازی و نرمال سازی اطلاعات عمق دریافتی از دوربین کینکت
 219. روشی برای بدست آوردن پاسخ فرکانسی CVT در فرکانس­های هارمونیکی سیستم قدرت
 220. روشی جدید برای بهبود جبران سازی حرکت در رادارهای روزنه مصنوعی
 221. روشی جدید برای تخمین TOA درسیستم TH-UWB با کانال چندمسیره و در حضور تداخل
 222. روشی جدید برای تشخیص کمپلکس QRS با استفاده از مدل­های فرم­پذیر پارامتری

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق قدرت الکترونیک کنترل مخابرات پروپوزال دکتری برق

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق قدرت                                                           موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق قدرت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق الکترونیک                                                      موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق الکترونیک

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق کنترل                                                          موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق کنترل

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق مخابرات                                                       موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق مخابرات