موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری

موضوعات پیشنهادی پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی حسابداری

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری

 1. نظریه داده بنیاد در حسابداری
 2. بررسی وضعیت ترجمان دانش حسابداری در ایران
 3. بررسی و تبیین نقش و جایگاه حسابداری در جوامع اطلاعاتی آینده
 4. تئوری وجوه و سیستم حسابداری دوطرفه سه بعدی الزامی برای چارچوب نظری جدید
 5. مسأله اندازه گیری در استانداردگذاری حسابداری؛ آیا تحقیقات تجربی سودمندند؟
 6. ارزیابی تحقیقات حسابداری
 7. ارزش گذاری دارایی های فکری؛ چالش جهانی در تئوری و عمل
 8. استاندارد حسابداری سرقفلی: کمک به تصمیم گیری یا تحریف
 9. تئوری سرگرمی : بررسی جنبه های رفتاری بازده سرمایه گذاری و واکنش سرمایه گذاران به تغییر در شرایط سرمایه گذاری
 10. ارزیابی ویژگی های محیط اطلاعاتی حسابداری
 11. تحقیقات حسابداری: گذشته، حال و آینده
 12. ابزارهای مدیریت ریسک برای حسابداران مدیریت
 13. نقش حسابداری مدیریت در کسب مزیت رقابتی در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
 14. بررسی تأثیر تکنیک های مدیریت هزینه در اقتصاد مقاومتی
 15. بهینه یابی زمان، هزینه، کیفیت و ریسک با استفاده از روش الگوریتم جامعه مورچگان
 16. بررسی تأثیر سرمایه های فکری بر کیفیت خدمات
 17. مدیریت زنجیره تأمین چالش پیش روی حسابداران مدیریت نوین
 18. نقش سیستم مدیریت هزینه در اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی
 19. مولفه ها و اثرات استفاده مشارکتی و تشخیصی از بودجه در شرکت های مختلف ایرانی
 20. خصوصی سازی و نقش کنترلی حسابداری مدیریت در فرآیندهای کار
 21. رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی بودجه بندی بر مبنای فعالیت با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS
 22. روندهای برتر در جریان پژوهش های حسابداری مدیریت تحلیلی بر موضوعات جاری و جهت گیری پژوهش های آتی
 23. بررسی ادراک مدیران از توانمندی سیستم های هزینه یابی
 24. بررسی جنبه های مختلف خودکفایی گندم با رویکرد حسابداری مدیریت در بخش کشاورزی
 25. کنترل عملیات از طریق بررسی و تحلیل ضایعات تولید در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP
 26. بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر عملکرد شرکت ها
 27. رابطه بین استراتژی، سیستم های حسابداری مدیریت و عملکرد شرکت های پتروشیمی در قالب تئوری اقتضایی
 28. اثر برنامه ریزی منابع سازمان بر تصمیم گیری واحد تجاری
 29. بررسی تأثیر اظهار نظر حسابرس مستقل بر رفتار تأمین کنندگان مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 30. کیفیت حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس
 31. ارتقای تردید حرفه ای : طیف تردید حرفه ای
 32. آمادگی الکترونیکی و وضعیت موجود فناوری اطلاعات در سازمان حسابرسی
 33. کیفیت حسابرسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور: تعداد واحدهای زیر نظر دانشگاه و تأخیر گزارش حسابرسی
 34. بررسی وضعیت سیستم کنترل داخلی در بیمارستان های دولتی
 35. رابطه کیفیت حسابرسی، محافظه کاری، هزینه حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدی اختیاری
 36. مفهوم فاصله انتظارات
 37. انواع حسابرسی و تحقق اقتصاد مقاومتی
 38. بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر تغییرات استانداردهای حسابداری تجدید نظر شده
 39. نقش حسابرسی واحدهای عمومی در کنترل فساد
 40. بررسی تأثیر فاصله انتطارات حسابرسی بر ارزیابی تصمیمات حسابرس
 41. واکنش بازار سرمایه به سابقه و کیفیت خدمات موسسات حسابرسی در صنعت
 42. حسابرسی به هنگام معاملات سازمان
 43. تحلیل عوامل مؤثر بر مدل خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک دیمتل
 44. بررسی موانع و مشکلات حسابرسی بخش عمومی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات
 45. بررسی تأثیر متغیرهای تعدیل کننده و واسطه ای بر نوع گزارش حسابرسی
 46. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اعتباردهی بانکها
 47. رابطه افشای اختیاری و حق الزحمه حسابرسی مستقل صورت های مالی و بازده سهام
 48. بررسی تأثیر سوگیری ادراک بر ارزیابی تصمیمات حسابرس
 49. تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و شفافیت اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 50. رابطه چرخش اجباری موسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 51. نقش حسابداران داخلی در اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد
 52. تأثیر چرخش و نوع حسابرس بر کیفیت سود
 53. تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی
 54. فرسودگی شغلی: بحرانی در حرفه حسابرسی
 55. رابطه بین کیفیت افشا و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی
 56. بررسی تأثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی قوی و ضعیف بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود
 57. نظام روابط سرمایه گذاران، چیستی، چرایی و چگونگی
 58. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود
 59. حسابداری سبز؛ هزینه ها و گزارشگری آن
 60. بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر نسبت حاشیه بهره خالص بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران، نقش تعدیلی دولت و نظام راهبری شرکتی
 61. بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و تغییرات وجه نقد و معادل آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 62. تأثیر ترکیب حاکمیت ها و هیأت مدیره بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها
 63. چالش ها و فرصت های بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران
 64. اسب ترآوا؛ بررسی مقایسه ای شواهد تسلط آمریکا و اروپا بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 65. برریب معایب تطبیق با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی IFRS با تأکید بر سرایت بین بازارها
 66. تکنولوژی هایی برای ارزشیابی و مدیریت دارایی های نامشهود در شرکت های کوچک
 67. تجزیه و تحلیل تاریخی و تئوریک سیر توسعه ارزش های منصفانه
 68. پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران : فرصت ها و چالش ها
 69. بررسی دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 70. لزوم بازنگری در سیستم آموزشی رشته حسابداری
 71. بازشناسی نقش، اهمیت و الزامات دوره دکتری حسابداری (با تأکید بر ایران)
 72. بررسی عوامل تعیین کننده در بهبود نظام آموزش عالی حسابداری ایران (مقطع کارشناسی) در راستای برنامه پنجم توسعه اقتصادی – علم و فناوری
 73. شکاف انتظاراتی میان دانشگاهیان و اهل حرفه در مورد کیفیت آموزشی دانشجویان حسابداری
 74. نقش فرهنگ در حسابداری بر اساس نظریات ابعاد فذهنگی هافستد، گری و شوارتز
 75. نگرشی بر آموزش ارزش های اخلاقی در حرفه حسابداری
 76. استفاده از دانشجویان حسابداری به عنوان جایگزین حسابداران حرفه ای
 77. بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی حسابرسان، فرهنگ اخلاقی در موسسه حسابرسی و هنجارهای تیم حسابرسی بر روی کیفیت کار حسابداری
 78. بررسی فقهی- حقوقی استاندارد حسابداری تأمین مالی مضاربه
 79.  تأثیرات فرهنگ بر حسابداری و رویه های آن
 80. حسابرسی اخلاق و ارزش های سازمانی
 81. سرمایه معنوی، کلید گمشده جامعه امروز
 82. نقش حسابداران و حسابرسان در اقتصاد مقاومتی
 83. ضرورت مهندسی مجدد نظام مالی سازمان های نفتی برای تحقق نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی
 84. حسابداری قراردادهای ورزشی
 85. بازده و ارزش سهام در عرضه عمومی اولیه با تأکید بر سود حسابداری
 86. بررسی رابطه بین افشا و هزینه سرمایه
 87. بررسی تأثیر سودآوری و جریان وجوه نقد عملیاتی بر ارزش علائم تجاری در بورس اوراق بهادار تهران
 88. بررسی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری بر تولید ناخالص داخلی
 89. دارایی های نامشهود : شواهدی از عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 90. بررسی رابطه بین چهره مدیر عامل و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 91. بررسی روند افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع
 92. بررسی اثر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های GMM و GLS
 93. پیش بینی سیاست های بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
 94. تأثیر سیاست تقسیم سود بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
 95. رابطه بین دقت پیش بینی سود و مدیریت سود در عرضه های اولیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 96. نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت
 97. تأثیر پیچیدگی های سازمانی بر دقت پیش بینی سود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 98. بررسی رابطه بین تغییرات ترکیب ترازنامه با سود غیرمنتظره و باقیمانده عمر مفید دارایی های شرکت در چارچوب تئوری اطلاعات
 99. بررسی تأثیر خطای پیش بینی سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت بر بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
 100. بررسی تأثیر نقدشوندگی بازار سهام بر نسبت قیمت به سود هر سهم با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای
 101. بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 102. کاربرد رگرسیون فازی در تبیین نقش مالکیت دولتی بر عملکرد و ارزش شرکت
 103. شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر در راهبردهای متمرکز بر سود و رشد شرکت ها
 104. بررسی رابطه بین نرخ دفتری بازده و بازده مورد انتظار شرکت با تأکید بر اطلاعات حسابداری محافظه کارانه
 105. بررسی رابطه بین حسابرسی و مدیریت سود اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 106. رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تکنیک های BCC و CCR
 107. بررسی ارتباط بین مالکیت عمومی و خصوصی با پایداری سود و محافظه کاری (گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات)
 108. بررسی ارتباط بین پرداخت سود نقدی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 109. بررسی تأثیر بازار رقابتی محصول بر سطح افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 110. پیوستگی شاخص بهای مصرف کننده و بازده سهام: شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 111. بررسی تأثیر مدیریت جریان نقدی بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 112. تأثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات از طریق قابلیت فرآیند عملیاتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 113. بررسی پدیده گردکردن ارقام سود و درآمد شرکت ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
 114. بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 115. بررسی تأثیر نسبت نقدشوندگی سهام بر بازده های خاص و کشیدگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 116. بررسی تأثیر موقعیت مالی، عملکرد و جریان نقد بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 117. مکان یابی، رقابت در صنعت و سودآوری: شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 118. قیمت گذاری سهام با استفاده از اطلاعات سود حسابداری و تأثیر رفتار هیجانی سرمایه گذاران بر آن
 119. بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی مالی با کیفیت افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 120. پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های حسابداری با رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از نرم افزار GMDSHELL (مطالعه موردی سهام دو صنعت دارو و غذا)
 121. ارزیابی رابطه بین محافظه کاری مشروط و غیر مشروط حسابداری با ریسک ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 122. بررسی تأثیر انواع مدیریت سود بر معیارهای نقدشوندگی و عدم نقدشوندگی سهام
 123. تأثیر ارائه به موقع صورت های مالی میان دوره ای بر عدم تقارن اطلاعاتی
 124. ارزیابی سودمندی فزاینده ی اطلاعات ترازنامه علاوه بر عایدات در توضیح بازده سهام
 125. تبیین تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر حجم سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 126. ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 127. بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 128. تأثیر بحران مالی بر ساختار سرمایه؛ اقتصاد مقاومتی راه گذر از بحران
 129. بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی- مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 130. رابطه بین محافظه کاری حسابداری، سرمایه گذاران نهادی و مدیریت ساختگی سود
 131. برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی درماندگی مالی بر اساس اطلاعات حسابداری و بازار با رویکرد رگرسیون لجستیک
 132. تأثیر پذیری ریسک نقدشوندگی سهام از کیفیت سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 133. بررسی احساسات برخاسته از دستکاری سود: شواهد تجربی از حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 134. بررسی معکوس پذیری و تقارن اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
 135. بررسی اثر درجه انعطاف پذیری مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 136. حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی با توجه به محدودیت های مالی و هزینه های نمایندگی
 137. بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک عدم بازپرداخت بدهی ها در سررسید
 138. مقایسه تحلیلی بین شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 139. اثر کیفیت گزارشگری مالی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 140. رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار
 141. بررسی توان تبیین عملکرد شرکت توسط معیارهای اندازه گیری اقلام تعهدی
 142. ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و مدیریت واقعی سود
 143. مطالعه ارتباط بین سرمایه گذاری و نوسانات مشروط جریان نقدی در بورس اوراق بهادار ایران
 144. بررسی ساختار بهینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون آستانه ای
 145. بررسی رابطه بین مدیریت وجه نقد با بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 146. بررسی اثر سود تقسیمی بر عملکرد مالی شرکت ها با توجه به عوامل محدودیت مالی و رقابت
 147. تحلیل تأثیر تغییر روش پژوهش در تبیین ارتباط بین رشد و سود آوری شرکت
 148. تأثیر تعدیل گری چرخه عمر بر رابطه بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 149. تأثیر ریسک نامتعارف بر بازده مازاد آتی بازار با استفاده از مدل مارکف-سوئیچینگ
 150. بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و محافظه کاری سود شرکت ها
 151. بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 152. رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی : شواهدی از تجدید ارائه های حسابداری
 153. تأثیر مؤلفه های سرمایه فکری بر شاخص های مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران
 154. بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود با کارایی و تصمیمات سرمایه گذاری: با استفاده از روش های گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی
 155. سرمایه فکری و تأثیر صنعت بر رفتار آن در گذر زمان
 156. بررسی تأثیر تمرکز مالکیت و استقلال هیأت مدیره بر ریسک سیستماتیک، در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 157. آزمون تئوری نشانه شناسی اقلام تعهدی با استفاده از شبکه های عصبی پایه شعاعی RBF
 158. اثر مالکیت عمومی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 159. اثر انتشارگزارش بررسی اجمالی حسابرسی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 160. اثر اندازه شرکت بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده سهام هر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
 161. اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی وعدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 162. اثر کیفیت حسابرس منتخب بر هزینه سرمایه در شرکت های با ارزش پرتفوی بورسی متفاوت
 163. اخلاق حسابداری با تاکید بر دیدگاه اسلامی
 164. ارائه راهکارهای اجرای حسابرسی عملیاتی مطالعه تجربی: شرکت های تابعه آستان قدس رضوی
 165. ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی در مراحل چرخه عمر
 166. ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت سرمایه در گردش
 167. ارتباط تامین مالی تراز نامه ای با معیارهای تلفیقی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 168. ارتقای آموزش و حرفه حسابرسی با استفاده از فناوری های نوین
 169. ارزیابی توانایی مدل داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام
 170. ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های مبتنی بر زمان
 171. افشای اجباری وتأثیر آن بر ارزش شرکت ها
 172. افشای اطلاعات سرمایه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 173. انتخاب بهترین الگو در خصوص محاسبه مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 174. اندازه گیری ریسک و بازده در چارچوب سیاست های متفاوت سرمایه در گردش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
 175. بازشناسی اهمیت، جایگاه و نقش پژوهش هایJDMدر حسابداری
 176. بانکداری اسلامی؛ فرصتی در مواجهه با بحران ها
 177. بررسی آخرین تحول های گزارشگری مالی یکپارچه
 178. بررسی اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 179. بررسی ارتباط بین ارزش برند و برخی از عوامل تعیین کننده آن با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 180. بررسی ارتباط بین اقلام صورت جریان وجوه نقد با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده بر حسب اندازه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 181. بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی، و سیستم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 182. بررسی ارتباط بین بازده تعدیل شده بازار با معیارهای اقتصادی و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد
 183. بررسی ارتباط بین بدهی ها ، تنوع بخشی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 184. بررسی ارتباط بین برخی معیارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 185. بررسی ارتباط بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و مدیریت واقعی سود
 186. بررسی ارتباط بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سودشرکت پس از انتشار اولیه: شواهد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 187. بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 188. بررسی ارتباط بین عملکرد مالی و زنجیره تامین در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 189. بررسی ارتباط پویای بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل GARCH
 190. بررسی ارتباط ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی
 191. بررسی برخی عوامل موثر بر وجود فاصله انتظارات بین افراد از شناخت اخلاقی نسبت به مدیریت سود
 192. بررسی تأثیر ارزش پیش بینی ، ارزش بازخورد و پایداری سود بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 193. بررسی تأثیر ارزش های اخلاقی مدیران بر تصمیم گیری آن ها جهت استخدام حسابداران
 194. بررسی تأثیر برخی مکانیزم های راهبری شرکت بر مدیریت واقعی سود
 195. بررسی تأثیر تبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 196. بررسی تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 197. بررسی تأثیر تغییرات سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی شرکت های تولیدی
 198. بررسی تأثیر تفاوت در ارزش های فرهنگی بر درک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری: بررسی تطبیقی در ایران و انگلستان
 199. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود : با تاکید بر نقش مالکان نهادی
 200. بررسی تأثیر رویکرد مطالعاتی و تجربه آموزشی بر عملکرد تحصیلی مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 201. بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 202. بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر گزارشگری مالی به هنگام
 203. بررسی تأثیر محاسبات توری در فن حسابداری
 204. بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد اضافی بر روی سهامداران و ارائه مدل های تعیین کننده دامنه مطلوب وجه نقد در شرکت های تجاری
 205. بررسی تأثیر ویژگیهای شرکت بر تفاوت معافیت مالیاتی اعمال شده توسط حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی مطالعه موردی خراسان رضوی
 206. بررسی تأثیرات بازار سهام به عنوان یکی از نهادهای مالی بر رشد اقتصادی در ایران
 207. بررسی تاثیرعوامل کیفی حسابرسی بر ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران
 208. بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس
 209. بررسی تأثیر اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بر عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 210. بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر نسبت های نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 211. بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود
 212. بررسی تأثیر دستکاری فعالیت های واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 213. بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ویژگی های هیأت مدیره بر ارزش شرکت در بین ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
 214. بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 215. بررسی تأثیر سهامداران عمده و سهامداران نهادی بر نقدشوندگی سهام
 216. بررسی تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی ایران
 217. بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری برکیفیت گزارشگری مالی
 218. بررسی تأثیرکارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها
 219. بررسی تعارض کار خانواده بر روی رضایت مندی شغلی در چارچوب متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل وضعیت اولاد و جایگاه شغلی
 220. بررسی دستکاری درفعالیت های واقعی مدیریت سودواقعی برای رسیدن به آستانه خاصی ازسود
 221. بررسی دوره تصدی حسابرسی، رفتارهای ناکارآمد و تعهد حرفه ای حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور
 222. بررسی دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی در خصوص چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی
 223. بررسی دیدگاه و نحوه ی استفاده ی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از مفاهیم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها
 224. بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 225. بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش با فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 226. بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت : آزمون مجدد تئوری نمایندگی در شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 227. بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و واکنش بازار به افشای اطلاعات درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 228. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و بازده سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 229. بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 230. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری حسابداری مدل محافظه کاری باسو مدل کیولی و هاین
 231. بررسی رابطه بین فرصت رشد پایین و بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 232. بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش بابازده حقوق صاحبان سهام بازده دارایی نسبت جاری و برخی ازشاخصهای دیگر شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 233. بررسی رابطه بین هزینه تبلیغات و شاخص های سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 234. بررسی رابطه حجم معاملات و تغییر قیمت سهام با استفاده از چرخه کارنو در ترمودینامیک
 235. بررسی رابطه خدمات غیر حسابرسی موسسات حسابرسی با قابلیت اتکای صورت های مالی و تمایل به سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران
 236. بررسی رابطه رتبه حاکمیت شرکتی با عملکرد عملیاتی و ارزش شرکتها
 237. بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 238. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ماکیاولیسم
 239. بررسی رابطه متقابل بین ویژگی های پیش بینی سود به عنوان افشای اختیاری و گزارشهای مالی حسابرسی شده
 240. بررسی روش های خرید وفروش سهام دردوره های رکود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران
 241. بررسی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانک های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وتحلیل مؤلفه های اصلی
 242. بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستم هزینه یابی شرکت
 243. بررسی محدودیت های بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 244. بررسی مقایسه ای دیدگاه اساتید و شاغلین در حرفه در تعیین اجزای دانش و مهارت آموزش حسابداری
 245. بررسی مقایسه ای نسبتهای گردش وجوه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قبل و بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
 246. بررسی میزان تأثیر استفاده از نرم افزار اکسل در آموزش درس های حسابداری مالی برمیزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حسابداری
 247. بررسی میزان تحقق بازده سهامداران از سرمایهگذاری در سهام شرکتهای با P/E بالا
 248. بررسی میزان دقت سود هر سهم و گردش وجوه نقد متعلق به هر سهم در پیش بینی سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 249. بررسی میزان رضایت مندی شغلی حسابداران رسمی ایران و رابطه آن با متغیرهای جمعیت شناختی
 250. بررسی ناسازگاری های چارچوب حسابداری اسلامی وحسابداری متعارف
 251. بررسی نسبت دوپونت تعدیل شده و اجسای آن برای پیش بینی سودآوری شرکت ها در مرحله خاصی از چرخه عمر شرکت
 252. بررسی نقش آموزش حسابرسی در درک عملیات حسابرسی توسط استفاده کنندگان ازصورت های مالی
 253. بررسی نقش محافظه کاری حسابداری بر روند سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 254. بیم از دست دادن صاحبکار: دیدگاه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
 255. پیش بینی مدیریت سود با توجه به اقلام تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری
 256. تاثیر آموزش آیین رفتار حرفه ای بر ارزش های اخلاقی دانشجویان حسابداری