۱- تعریف و اهداف

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه. کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت و پروژه یکی از گرایشهای دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران می باشد. برای موفقیت در پروژه های عمرانی داشتن دانش و مهارت های فنی پروژه کفایت نمی­کند، بلکه نیاز به توانایی و مهارت های مدیریتی نیز می باشد. انجام پایان نامه مدیریت ساخت و پروژه. هدف دوره، تربیت دانش آموختگانی است که از توانایی و دانش کافی در جهت برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه­ ها برخوردار باشند. از طرف دیگر این گرایش فقط محدود به مدیریت نیست بلکه مهندسی را نیز در بر می­گیرد. به عبارت دیگر فارغ التحصیلان این رشته مهارت­های لازم در تمام زمینه های مدیریت مانند امور قراردادها، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها، هدایت و رهبری منابع انسانی را کسب می کنند، همچنین با زمینه های فناوری و اجرای سازه های مهم مانند پل ها، بنادر، سیلوها و ساختمان های مسکونی و اداری و مواد و مصالح ساخت آشنا می شوند.

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه

 
 

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه

 
 

معرفی رشته عمران مدیریت ساخت و پروژه

 
 

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه 

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه عملکرد پروژه های ساختمانی بر ابعاد مختلف مدیریت پروژه متکی است. در میان آنها، مدیریت یکپارچه اهمیت اساسی دارد، زیرا مدیریت پروژه موثر با ادغام فرایندها و افراد در یک پروژه ساختمانی آغاز می شود. در اين تحقيق، تأثير اجزاي مختلف مديريت ادغام بر عملکرد مديريت پروژه و نيز اندازه گيري رابطه بين آن مولفه ها و مديريت ادغام بررسي شده است. اجزای پیشنهادی ادغام مدیریت عبارتند از: ایجاد یک منشور پروژه، ادغام دانش، ادغام فرایند، ادغام کارکنان، ادغام زنجیره تامین و ادغام تغییرات؛ در حالی که ابعاد عملکرد مدیریت پروژه عبارتند از زمان، هزینه، کیفیت، ایمنی و رضایت مشتری. پرسشنامه طراحی شده و به متخصصان ساخت و ساز داده شد و داده ها از ۱۲۱ پروژه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدیریت ادغام تاثیر قابل توجهی در عملکرد مدیریت پروژه دارد. این مطالعه به دانش مدیریت پروژه منجر می شود که در آن چارچوب مفهومی را تشکیل می دهد که شامل اجزای خاصی برای مدیریت ادغام می شود، تاثیر مدیریت ادغام بر عملکرد را نشان می دهد و چندین ابزار و استراتژی را برای ایجاد ادغام موثر در طول چرخه عمر پروژه ارائه می دهد. متخصصان صنعت ممکن است از چارچوب توسعه یافته با توجه به اجزای پیشنهاد شده و استراتژی های توصیه شده برای مراحل ساخت بهره مند شوند.
 
 

انجام پایان نامه مدیریت ساخت و پروژه و سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت پروژه و ساخت فولاد و بتن مناقصه پیمانکاران کارفرما

 
 

تأثیر مدیریت ادغام بر عملکرد مدیریت پروژه ساخت و ساز

 
 
انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه عملکرد پروژه های ساختمانی بر ابعاد مختلف مدیریت پروژه متکی است. در میان آنها، مدیریت یکپارچه اهمیت اساسی دارد، زیرا مدیریت پروژه موثر با ادغام فرایندها و افراد در یک پروژه ساختمانی آغاز می شود. در اين تحقيق، تأثير اجزاي مختلف مديريت ادغام بر عملکرد مديريت پروژه و نيز اندازه گيري رابطه بين آن مولفه ها و مديريت ادغام بررسي شده است. اجزای پیشنهادی ادغام مدیریت عبارتند از: ایجاد یک منشور پروژه، ادغام دانش، ادغام فرایند، ادغام کارکنان، ادغام زنجیره تامین و ادغام تغییرات؛ در حالی که ابعاد عملکرد مدیریت پروژه عبارتند از زمان، هزینه، کیفیت، ایمنی و رضایت مشتری. پرسشنامه طراحی شده و به متخصصان ساخت و ساز داده شد و داده ها از ۱۲۱ پروژه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدیریت ادغام تاثیر قابل توجهی در عملکرد مدیریت پروژه دارد. این مطالعه به دانش مدیریت پروژه کمک می کند که در آن چارچوب مفهومی متشکل از خاص را توسعه می دهد اجزای مدیریت ادغام، تاثیر مدیریت ادغام بر عملکرد را نشان می دهد و چندین ابزار و استراتژی را برای ایجاد یکپارچگی موثر در طول چرخه عمر پروژه پیشنهاد می کند. متخصصان صنعت ممکن است از چارچوب توسعه یافته با توجه به اجزای پیشنهاد شده و استراتژی های توصیه شده برای مراحل ساخت بهره مند شوند.
انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه این مطالعه به بررسی رابطه بین ادغام مدیریت و عملکرد مدیریت پروژه می پردازد. از این منظر مجموعه ای از اجزای سازنده خاص برای سازگاری و عملکرد سازه ها پیشنهاد شده است. داده ها از ۱۲۱ طرح از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. SEM برای اعتبارسنجی چارچوب و آزمون فرضیه یک رابطه احتمالی بین ادغام و عملکرد در علاوه بر تاثیر بالقوه مدیریت بهتر ادغام در بهبود عملکرد مدیریت پروژه مورد آزمایش قرار گرفت.یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدیریت ادغام تاثیر قابل توجهی در عملکرد مدیریت پروژه دارد و پیشنهاد می شود که این پیوند از قدرت قابل توجهی برخوردار باشد. هنگامی که مطالعات گذشته برای توصیف این پیوند مورد بررسی قرار گرفته است، نشان داده شده است که در ادبیات شکاف وجود دارد و تأثیر مدیریت ادغام نیاز به تأکید ویژه دارد. از این رو، این مطالعه نشان می دهد جزء اصلی مدیریت ادغام با اجزای ساختاری خاص خود و به وضوح ارتباط قاطع بین ادغام و عملکرد را نشان می دهد.
بر اساس یافته های این مطالعه، چندین فعالیت، ابزار و استراتژی بر اساس مراحل پروژه های ساختمانی ذکر شده است. با توجه به نفوذ قوی مدیریت ادغام بر عملکرد مدیریت پروژه، ضروری است که مدیران پروژه به طور موثر فرآیندها و احزاب مرتبط را هماهنگ کنند. بعضی از استراتژی های حاکم در مرحله ساخت و ساز به عنوان استفاده از IPDS، ابزار BIM، LPD، تحویل JIT، و ERP و مدیریت چابکی ذکر شده است. چارچوب عملکرد مدیریت پروژه پیشنهادی می تواند توسط مدیران پروژه در صنعت ساخت و ساز برای طراحی و اجرای استراتژی های موثر استفاده شود. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که پروژه قبل از آغاز یک پروژه، و همچنین پس از تکمیل یک پروژه، ابزار ارزیابی پروژه ارسال می شود. محدودیت اصلی این مطالعه این است که داده ها از شرکت های ترکیه جمع آوری شده اند و آنها را نشان می دهد تجربیات و نظرات، و استراتژی های پیشنهاد شده بر اساس نیازهای آنها توصیه می شود. در این راستا، داده های پروژه های مختلف توسط شرکت های مختلف ممکن است منجر به نتایج متفاوت شود. علاوه بر این، تحقیق نیز دارای محدودیت هایی است که برخی از اقدامات عملکرد سنجش های ذهنی است که بر اساس بررسی های گسترده ای از ادبیات و نظرات متخصص انجام شده است.
انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه ناهمسان اقدامات ممکن است بر نتایج مطالعه تأثیر بگذارد. اطلاعات مربوط به روش های تدارک پروژه در این پرسشنامه جمع آوری نشده است. بنابراین، این به عنوان یکی دیگر از محدودیت های این مطالعه به نظر می رسد، زیرا روش های مختلف تهیه می تواند بر ادغام مدیریت و به نوبه خود مدیریت پروژه فعالیت کند. با این حال، با توجه به حجم زیاد پیمانکاران ترکیه در پروژه های داخلی و خارجی و این واقعیت که داده های جمع آوری شده به پروژه های با مقیاس بزرگ در سراسر جهان مربوط می شود، ممکن است نتیجه گیری شود که نتایج قابل تعمیم و استراتژی های پیشنهاد شده توسط پیمانکاران بین المللی. چارچوب پیشنهاد شده به راحتی می تواند در سایر مطالعات مربوط به بخش ساخت و ساز استفاده شود و یافته ها می توانند برای مقایسه استفاده شوند. چارچوب های مشابه با اجزای مختلف نیز می توانند برای سایر صنایع مبتنی بر پروژه توسعه یابند. علاوه بر این، چارچوب جدیدی که تجزیه و تحلیل یکپارچه سازی در شرکت و سطح نمونه کارها را در مقایسه با نتایج این مطالعه بسیار موثر خواهد بود. ممکن است در مورد نتایج بدون تعصب در مورد چارچوب های بیشتر از جمله اجزای مختلف برای ارزیابی مدیریت ادغام، نظر داده شود.
 
 
 

یک مدل ارزیابی سودمند مبتنی بر پویایی سیستم مدیریت مدیریت زباله های ساختمانی در مراحل طراحی و ساخت و ساز

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه تولید زباله های ساختمانی و کاهش اثرات زیست محیطی آن، موضوع مهمی بوده است که باید با تسریع روند روند شهری در چین حل شود. با این حال، تحقیقات محدود شده برای پوشش دادن هر دو مرحله طراحی و مرحله ساخت و ساز انجام شده است به طوری که نتیجه کلی کاهش ضایعات ساخت و ساز می تواند جامع ارزیابی شود. بر اساس داده های مصاحبه و بررسی ادبیات، نرم افزار Vensim برای ساخت یک مدل دو بعدی سیستم پویایی سیستم ارزیابی زیست محیطی (SD) که زیر ساخت سیستم مدیریت زباله های زیست محیطی، زیر سیستم تولید زباله و دفع زباله ها و زیرسیستم ارزیابی محیط زیست را پوشش می دهد، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدیریت کاهش می تواند ۴۰٫۶۳٪ تولید زباله را کاهش دهد. در عین حال، مدیریت کاهش می یابد مزایای زیست محیطی خوب از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ۱۲،۶۲۳٫۳۰ کیلوگرم، صرفه جویی در هزینه زباله های زباله ۳۹۰۱٫۰۵m3 و کاهش استفاده از محل خالی عمومی برای غیر قانونی تخلیه ۶۸۸٫۴۲m3. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل پویا می تواند مزایای زیست محیطی کاهش ضایعات ساختمانی را در مرحله طراحی و طراحی به طور موثر ارزیابی کند. این تحقیق میتواند بینظمی را برای متخصصین طراحی و ساخت و ساز برای اقدامات کاهش ضایعات مانند اجزای سازنده پیش ساخته، کاهش تغییرات طراحی در مرحله طراحی، مرتب سازی در محل و استفاده مجدد از مواد در مرحله ساخت ارائه دهد، و برای ارائه ارجاعات به دولتها در ارزیابی نتایج مدیریت پروژه های ساختمانی و مزایای زیست محیطی. انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه 

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه تحقیقات قبلی در مورد مدیریت کاهش CW عمدتا در مرحله ساخت و ساز متمرکز بود، اما تعداد بیشتری از محققان شروع به تایید اهمیت پیشگیری از CW در مرحله طراحی کردند. ارتباطات پویا مدیریت کاهش CW بین مراحل طراحی و ساخت و ساز در ادبیات فعلی نیز نادیده گرفته شد. بر اساس بررسی ادبیات و داده های تجربی، این مقاله یک مدل SD برای ارزیابی مزایای محیط زیست مدیریت کاهش CW و پروژه های مسکونی در شنژن را به عنوان نمونه ای از شبیه سازی SD اجرا کرد. نتایج شبیه سازی نشان داد که مجموع میزان تولید زباله ها ۱۶،۶۱۳،۴۰ تن بوده است و میزان کل زباله ۶۷۴۹،۲۲ تن به ترتیب ۴۰/۶۳ درصد از کل تولید زباله های تولید شده در مراحل طراحی و ساخت که به طور موثر تولید زباله را کاهش می دهد. در نتیجه مدیریت کاهش ضایعات در مراحل طراحی و ساخت می تواند مزایای محیطی زیر را به همراه داشته باشد: کل صرفه جویی در مصرف منابع ۱٫۵۴۹۱۳E-10 بود، کل مصرف انرژی صرفه جویی ۱۴۳۴۹٫۵ کیلوگرم، کل انتشار گازهای گلخانه ای کاهش ۱۲،۶۲۳٫۳۰ کیلوگرم، دفع زباله های زباله صرفه جویی ۳۹۰۱٫۰۵m3، صرفه جویی در فضای خالی عمومی از مصالح غیرقانونی ۶۸۸٫۴۲m3 و همچنین کاهش فعالیت های غیرقانونی تخلیه. با فشرده سازی شهرنشینی، فضای زمین شهری به طور فزاینده ای کمرنگ شده است. بنابراین کاهش شغل منابع زمین می تواند مشکل کمبود زمین در فضای شهری را کاهش دهد. مدیریت راندمان موثر CW می تواند به طور قابل توجهی حمل و نقل CW، دفن زباله و انتشار گازهای گلخانه ای را در طول تولید مواد ساختمانی و کاهش مشکل فزاینده ی گرمایش جهانی کاهش دهد.
انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه  این تحقیق نشان داد که مدل ارزیابی سود محیطی می تواند به طراحان و پیمانکاران کمک کند تا اهمیت اقدامات کاهش سایز آلاینده، سیاست ها و اقدامات در مراحل طراحی و ساخت و ساز را مورد توجه قرار دهند. مدل توسعه یافته در این مقاله می تواند به ذینفعان پروژه های ساختمانی کمک کند تا محیط زیست را درک کنند مزایای مدیریت کاهش دفع زباله های ساختمانی مانند کاهش کار مجدد و اتخاذ همزمان چندین اقدام. دولت ها باید صنعت را تشویق کنند که روند طراحی و ساخت و ساز را به طور کلی از منظر کاهش ضایعات در نظر بگیرند. به عنوان مثال، مهندسی، تهیه و ساخت (EPC) ممکن است تشویق شود که دو مرحله را ادغام کند. علاوه بر این، این مدل می تواند بیننده ای را برای متخصصان طراحی و ساخت و ساز برای اقدامات کاهش ضایعات و مراجع برای دولت ها در ارزیابی نتایج مدیریت مدیریت فراهم آورد. تحقیقات آینده می تواند مسائل مدیریت CW را از طریق پوشش مرحله تخریب به طوری که مدیریت ضایعات پویا را می توان در طول یک چرخه عمر پروژه اعمال کرد.
 
 
 
 انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه و سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت پروژه و ساخت فولاد و بتن مناقصه پیمانکاران کارفرما
 
 

تأثیر عوامل خارجی سازمانی بر مدیریت ریسک ساخت و ساز در شرکت های ساختمانی نیجریه

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه سابقه و هدف: تحقیقات تجربی قابل توجهی نشان داده است که نتایج متناقضی در رابطه با تاثیر عوامل خارجی سازمانی بر مدیریت ریسک ساخت و ساز، نشان می دهد که ضرورت معرفی یک مدیر در این مطالعه. این تحقیق تأیید کرد که آیا قوانین و مقررات مربوط به روابط بین عوامل خارجی سازمانی و مدیریت ریسک ساخت و ساز است. روش کار: بر اساس نظریه کنترل و کنترل سازمانی، این تحقیق، اثرات عوامل خارجی و قوانین و مقررات سازمان را در مدیریت ریسک ساخت و ساز در میان ۲۳۸ کارمند شرکت های ساختمانی در ابوجا و لاگوس، نیجریه مورد بررسی قرار داد. برای به دست آوردن داده ها از پرسشنامه ای که به صورت شخصی اجرا شد استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه يافته ها: بين عوامل بيروني سازماني و مديريت ريسك ساخت و ساز رابطه معناداري وجود دارد. این مطالعه همچنین ارتباط مثبتی بین قوانین و مقررات و مدیریت ریسک ساخت و ساز دارد. همانطور که پیش بینی شده بود، قوانین و مقررات به منظور تعدیل رابطه بین عوامل خارجی سازمانی و مدیریت ریسک ساخت و ساز، با نتایج مثبت قابل توجهی پیدا کردند. به طور مشابه، یک اثر متقابل قابل توجه بین قوانین و مقررات و عوامل خارجی سازمانی نیز یافت شد. پیامدهای تحقیق از نقطه نظر نیجریه نیز مورد بحث قرار گرفته است.
انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه
نتيجه گيري: عوامل سياسي، اقتصادي و فن آوري به شركت هاي ساخت و ساز كمك كرد تا احتمال وقوع ريسك را در طول فعاليت هاي ساخت و ساز كم كنند. قوانین و مقررات نیز به کاهش میزان تصادفات مربوط به کارگران ساختمانی و نیز طول مدت پروژه ها کمک کرد. به طور مشابه، تأثیر عوامل خارجی سازمانی با قوانین و مقررات مربوط به مدیریت ریسک ساخت و ساز ثابت کرده است که اکثر شرکت های ساختمانی که فاکتورهای ذکر شده را پیاده سازی می کنند، فرصتی برای ارائه پروژه های خود را در مدت زمان، هزینه و کیفیت مشخص می کنند. برای اندازه گیری یک پروژه خوب به عنوان یک معیار استفاده می شود.

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه اگر چه این مطالعه برخی از درک روابط بین عوامل خارجی سازمانی و قوانین و مقررات مربوط به مدیریت ریسک ساخت و ساز را نشان داده است، بدون محدودیت است. اول، به این دلیل که این پژوهش یک طرح مقطعی را تصویب کرد، نتیجه گیری های اساسی را نمی توان به جمعیت مطالعه انجام داد. در نتیجه، یک طرح طولی می تواند در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد تا تغییرات را در طول زمان ثابت کند. دوم، مطالعه آینده همچنین می تواند منطقه مطالعه در شرکت های ساختمانی نیجریه را افزایش دهد یا گسترش دهد. به همین ترتیب، محققان آینده باید سعی در افزایش مطالعه نمونه ۲۳۸ مورد استفاده در این مطالعه برای نتیجه بهتر داشته باشند؛ انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه همانطور که در این تحقیق مشخص شد که واریانس کل در مدیریت ریسک ساخت و ساز به عنوان متغیر درون زا ۶۴ درصد است، مطالعه آینده می تواند بیشتر بر روی واریانس را بهبود بخشد. صرف نظر از محدودیت های آن، این مطالعه توانسته است اثرات تعدیل کننده قوانین و مقررات را در ارتباط بین عوامل خارجی سازمانی و مدیریت ریسک ساخت و ساز به تصویر بکشد. يافته هاي اين مطالعه نشاندهنده اهميت عوامل اقتصادي، سياسي و فناوري در بهبود مديريت ريسك ساخت و ساز در صنايع ساخت و ساز است. با این حال، مدیریت ریسک ساخت و ساز تحت تاثیر عوامل بیرونی سازمانی است که قوانین و مقررات با سازمان در نظر گرفته نمی شود. این یافته همچنین یک طرح برای بهبود مدیریت ریسک ساخت و ساز از طریق جبران و انگیزه در هر مرحله از فرآیند ساخت و ساز ارائه می دهد که باعث افزایش بهره وری در صنایع ساختمانی خواهد شد.
 
 
 
 
 

بررسی ضعف ها و فرصت های استفاده از ساختمان های سبز در تهران با استفاده از روش SWOT ،PEST و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه ایجاد شرایط لازم برای یک زندگی مطلوب، همواره هدف انسان بوده است. در حال حاضر به علت طراحی و استفاده نامناسب از ساختمان ها، مقدار زیادی از انرژی ورودی به این ساختمان‌ها تلف می‌گردد که این اتلاف انرژی، علاوه بر از بین بردن منابع طبیعی کشور باعث آلوده سازی هوای شهرها نیز می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدات صنعت ساختمان سبز در ایران انجام گرفت. بدین منظور، با بررسی مسائل و مشکلات پیرامون مقوله‌ ی ساختمان سبز در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های استفاده از ساختمان‌های سبز به کمک روش SWOT و ANP ، در قلمروی تحقیقاتی شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه به تدوین استراتژی‌های مناسب در این زمینه پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که استراتژی کنترل و جهت یابی سیاست‌های دولتی در زمینه اعطای تسهیلات پیرامون استفاده از صنعت نوین ساختمان، انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه با ارزش وزنی معادل۰٫۳۳ به عنوان اولین استراتژی و راهکار مؤثر در بهبود صنعت ساختمان سبز در ایران می‌باشد. استراتژی‌ها شامل ارتقای سطح کیفی صنعت ساخت و ساز در جهت بهینه سازی انرژی از طریق امکانات دولتی، با ارزش معادل ۰٫۲۷، شناخت هزینه‌ های واقعی و استفاده از جایگزین‌های مناسب، با ارزش معادل ۰٫۲۰ و توسعه آموزش و فرهنگ سازی پیرامون فناوری نوین ساختمان سبز، با ارزش معادل ۰٫۱۶ در اولویت‌ های بعدی قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل، استراتژی سیاست های دولتی در زمینه اعطای تسهیلات و تخفیفات مالیاتی در جهت تقلیل هزینه ها و بهره‌ مندی از مزایای اقتصادی بلندمدت، در رأس استراتژی‌های مورد بررسی، موجبات گسترش صنعت ساختمان سبز را در ایران فراهم خواهد آورد. به طور کلی، یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که هزینه بالای ساختمان سبز از موانع قوی در گسترش ساخت و ساز با روش‌ های نوین محسوب شده و تقلیل مسائل مالی پیرامون این حوزه از طریق ارائه تسهیلات و تخفیفات نقش بسزایی در گسترش آن خواهد داشت.

انجام پایان نامه مدیریت ساخت پروژه و سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت پروژه و ساخت فولاد و بتن مناقصه پیمانکاران کارفرما

تأثیر دامنه قیمت های پیشنهادی پیمانکاران بر قیمت تمام شده پروژه

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه دامنه قیمت های پیشنهادی پیمانکاران بر قیمت تمام شده پروژه رويکرد برگزار کنندگان مناقصه به انتخاب کمترين قيمت پيشنهادي است زيرا اولاً با انتخاب کمترين قيمت عملاً جايي براي تفسير اعمال سليقه يا نظرات کارشناسي متفاوت باقي نمي ماند. […]

اولویت بندی ریسک احداث تونل مترو با استفاده از شبکه عصبی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   اولویت بندی ریسک احداث تونل با استفاده از شبکه عصبی   اولویت بندی ریسک احداث تونل با استفاده از شبکه عصبی. افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به خدمات بیشتر، باعث افزایش درخواست برای فضاهای عمومی شده است. برخی […]

تاثير ماشين آلات راهسازي بر نتايج آزمايشات پروژه هاي راهسازي

انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران کارشناسی ارشد راه و ترابری طرح هندسی راه تاثير ماشين آلات راهسازي بر نتايج آزمايشگاهی پروژه هاي راهسازي   تاثير ماشين آلات راهسازي بر نتايج آزمايشگاهی پروژه هاي راهسازي. با توجه به نياز كشور به ايجاد راههاي زميني و همچنين مساله تعمير و […]

سیستم مدیریت ریسک پروژه های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه سیستم مدیریت ریسک پروژه های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK   سیستم مدیریت ریسک پروژه های عمرانی بر اساس استاندارد PMBOK. طراحی و بکارگیری سیستمی مدون برای مدیریت و کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های موجود در بستر اجرای پروژه-های عمرانی […]

طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) و کارکردهای آن در سازمان های پروژه محور

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه طراحی پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) سازمان های پروژه محور   طراحی پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) سازمان های پروژه محور. دانش مدیریت پروژه یکی از نیازهای اساسی سازمان های پروژه محور خصوصاً پروژه های ساخت در کشور ماست. […]

امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت   امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت. صنایع ساخت وساز عمرانی قسمت عمده ای از بودجه مالی کشور ها را بخود اختصاص می دهند و قشر وسیعی […]

ارزیابی ریسک‌پذیری فازی برای ارزیابی ریسک‌پذیری ‏زمانی پروژه‌های عمرانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه ارزیابی ریسک‌پذیری فازی برای ارزیابی ریسک‌پذیری ‏زمانی پروژه‌های عمرانی   ارزیابی ریسک‌پذیری فازی برای ارزیابی ریسک‌پذیری ‏زمانی پروژه‌های عمرانی. تعیین میزان انحراف از هریک از اهداف پروژه برای پیمان‌کاران و کارفرمایان امری ضروری است. ‏میزان افزایش زمان پروژه تابعی […]

مدل برنامه ریزی ریاضی موازنه هزینه زمان بر مبنای برنامه ساخت

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه مدل برنامه ریزی ریاضی موازنه هزینه زمان برنامه ساخت   مدل برنامه ریزی ریاضی موازنه هزینه زمان برنامه ساخت. با صرف هزینه اضافی بابت تسریع برخی از فعالیتهای یک پروژه ساخت می توان زمان پروژه را فشرده کرد. این […]

تأثیر سرمایه فکری بر موفقیت پروژه های ساخت شرکتهای پیمانکاری

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه تأثیر سرمایه فکری بر موفقیت پروژه های ساخت شرکتهای پیمانکاری   تأثیر سرمایه فکری بر موفقیت پروژه های ساخت شرکتهای پیمانکاری. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها بر اساس دانش شکل می گیرد و از بین می […]

تدوین یک مدل جانمایی تجهیز کارگاه بر حسب GIS

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه مدل جانمایی تجهیز کارگاه بر حسب GIS   مدل جانمایی تجهیز کارگاه بر حسب GIS. مدل‌سازی‌های کامپیوتری دارای کاربرد وسیعی در زمینه‌های مختلف ساخت و ساز هستند. در این رابطه سیستم اطلاعات مکانی (GIS) یکی از کارآمدترین علوم و […]

مدیریت انتقال اطلاعات در اجرای پروژه‌های انبوه سازی مسکن با بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه انتقال اطلاعات اجرای پروژه‌های انبوه سازی مسکن سیستم اطلاعات مدیریت   انتقال اطلاعات اجرای پروژه‌های انبوه سازی مسکن سیستم اطلاعات مدیریت. انبوه سازی مسکن بخشی از صنعت است که درصد قابل ملاحظه ای از ساخت و ساز مسکن را […]

شناسائی و طبقه بندی ریسک پروژه های EPC و تعامل ریسکها با اهداف

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه شناسائی طبقه بندی ریسک پروژه  EPC تعامل ریسکها با اهداف   شناسائی طبقه بندی ریسک پروژه  EPC تعامل ریسکها با اهداف. از نخستین و مهمترین چالش های رودروی انجام پروژه های انتخاب مناسب ترین روش اجرای پروژه می باشد. […]

تاثیر آموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت بر عملکرد صنعت ساخت

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   تاثیر آموزش منابع انسانی بر استانداردهای مهارت عملکرد صنعت ساخت   تاثیر آموزش منابع انسانی بر استانداردهای مهارت عملکرد صنعت ساخت. در دنیای پر رقابت امروز مدیریت منابع انسانی و به ویژه توجه به آموزش و توسعه ی […]

مدلی سیستماتیک برای ارزیابی موفقیت پروژه های BOT با الگوی مدیریت ریسک

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   مدلی سیستماتیک ارزیابی موفقیت پروژه های BOT الگوی مدیریت ریسک   مدلی سیستماتیک ارزیابی موفقیت پروژه های BOT الگوی مدیریت ریسک. کمبود منابع دولتی و نیاز شدید به تاسیسات زیر بنایی توسعه دولتها را نیازمند جذب بخش خصوصی […]

تحلیل و ارزیابی کارکرد مهندسی ارزش و ارائه راهکار سیستماتیک در پروژه های راه و ترابری

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   کارکرد مهندسی ارزش راهکار سیستماتیک پروژه های راه و ترابری   کارکرد مهندسی ارزش راهکار سیستماتیک پروژه های راه و ترابری. راه و ترابری به عنوان یکی از زیربخشهای اساسی کشور، سهم قابل ملاحظه‌ای از منابع مادر را […]

راهکارهای ارتقاء مدیریت سبد پروژه‌ها در سازمان‌های پروژه محور پیمانکاری

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   راهکارهای ارتقاء مدیریت سبد پروژه‌ها در سازمان‌های پروژه محور پیمانکاری   راهکارهای ارتقاء مدیریت سبد پروژه‌ها در سازمان‌های پروژه محور پیمانکاری. در عصر حاضر، تغییرات و تحولات، با سرعت فزاینده‌ای در حال وقوع هستند که باعث ناپایداری و […]

علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح و ساخت عمرانی پروژه‌ های زیر زمینی کشور

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح ساخت عمرانی پروژه‌های زیرزمینی   علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح ساخت عمرانی پروژه‌های زیرزمینی. در اکثر پروژه­‌ها، امکان بروز ادعاهایی از سوی عوامل مخصوصا پیمانکاران وجود دارد. این ادعاها اثرات منفی […]

عوامل موثر در مدیریت استراتژیک پروژه در شرکتهای پیمانکاری ساخت و ساز

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   عوامل موثر مدیریت استراتژیک پروژه شرکتهای پیمانکاری ساخت و ساز   عوامل موثر مدیریت استراتژیک پروژه شرکتهای پیمانکاری ساخت و ساز. در خلال سالیان گذشته رشته مدیریت پروژه در شرکتهای ساخت و ساز با ظهور جوامع مدیریت پروژه […]

مدل سازی اثر تحریم های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح و ساخت کشور

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   مدل سازی اثر تحریم های خارجی ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح ساخت کشور   تحریم های خارجی ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح ساخت. ادعاها به ویژگی­های ذاتی صنعت ساخت تبدیل شده­اند. مطالعه­ هایی برای شناسایی علل […]

تجزیه و تحلیل ریسک های ایمنی ساخت و ساز به روش یکپارچه AHP-DEA

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   تجزیه تحلیل ریسک ایمنی ساخت و ساز روش یکپارچه AHP-DEA   تجزیه تحلیل ریسک ایمنی ساخت و ساز روش یکپارچه AHP-DEA. صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناکترین صنایع از نظر تلفات مربوط به کار، نرخ آسیب دیدگی […]

ارزیابی و تحلیل صنعت ساخت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   صنعت ساخت ایران ارائه راهکارهای بهبود آن   صنعت ساخت ایران ارائه راهکارهای بهبود آن. صنعت ساخت یکی از صنایع مهم ایران به شمار می‌رود که متاسفانه علیرغم پتانسیل بالایی که برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص […]

نقشه جامع خوشه ساخت

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   نقشه جامع خوشه ساخت   نقشه جامع خوشه ساخت. صنعت ساخت یکی از بزرگترین صنایع در دنیا به شمار می‌رود که نقش بسیاری در توسعه کشورها ایفا می کند. به دلیل این اهمیت در دهه اخیر، بسیاری از […]

بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکت‌های عمرانی با راهکار مهندسی ارزش

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین شرکت‌های عمرانی راهکار مهندسی ارزش   بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین شرکت‌های عمرانی راهکار مهندسی ارزش. موفقیت پروژه­های عمرانی با عوامل کیفیت، هزینه و زمان تکمیل پروژه سنجیده می­شود. یکی از عوامل مهم […]

ریشه‌یابی عوامل خطرآفرین در کارگاه‌های ساختمانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   عوامل خطرآفرین کارگاه‌ های ساختمانی   عوامل خطرآفرین کارگاه‌ های ساختمانی. امروزه با وجود صنعتی شدن روش‌های ساخت، ساخت و ساز بعنوان یکی از پرخطرترین صنایع در جهان است. در میان فعالان این صنعت، افرادی که در کارگاه‌های […]

روش های اجرای پروژه از دیدگاه کارفرمایان ایرانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   روش های اجرای پروژه کارفرمایان ایرانی   روش های اجرای پروژه کارفرمایان ایرانی. در طرحهای صنعتی نظیر صنایع نفت، نیروگاهها و طرحهای زیربنایی که به گونه­ای بارز از تحولات فن آوری تاثیر می­ پذیرند استفاده از روشها و […]

برنامه کامپیوتری برای برنامه ریزی و نمایش گرافیکی پروژه ها به روش زمانبندی خطی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   برنامه کامپیوتری برنامه ریزی نمایش گرافیکی پروژه روش زمانبندی خطی   برنامه کامپیوتری برنامه ریزی نمایش گرافیکی پروژه روش زمانبندی خطی. صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از گسترده ترین صنایع شامل گستره وسیعی از پروژه های […]

چارچوب مدیریت ذینفعان کلیدی در اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   چارچوب مدیریت ذینفعان کلیدی اجرای پروژه نوسازی بافتهای فرسوده شهری   چارچوب مدیریت ذینفعان کلیدی اجرای پروژه نوسازی بافتهای فرسوده شهری. فرآیند نوسازی بافت های فرسوده شهری حوزه های متعدد و متنوعی را در بر می گیرد. این […]

مدل تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های بزرگ عمرانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   مدل تلفیقی مهندسی ارزش مدیریت ریسک پروژه های بزرگ عمرانی   مدل تلفیقی مهندسی ارزش مدیریت ریسک پروژه های بزرگ عمرانی. اهمیت و نگرشی که امروزه به مفاهیم مهندسی ارزش و مدیریت ریسک داده میشود هر دو را […]

مدل محاسبه جبران خسارت بالاسری کارگاهی در پروژه های ساخت

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   مدل محاسبه جبران خسارت بالاسری کارگاهی در پروژه های ساخت   مدل محاسبه جبران خسارت بالاسری کارگاهی در پروژه های ساخت. تاخیرات همواره موجب افزایش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم در پروژه های ساخت می شوند. آنچه غالبا […]

روش اجرایی پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک و بکارگیری آن در مدیریت پروژه های عمرانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک بکارگیری مدیریت پروژه های عمرانی   پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک بکارگیری مدیریت پروژه های عمرانی. مدیریت ریسک یکی از محدوده های مهم مدیریت پروژه می باشد که در کشورهای پیشرفته به صورت […]

ارزیابی عملکرد راهبردی صنعت انبوه سازی مسکن و تبیین راهبردهای مناسب انبوه سازان تا افق برنامۀ پنجم توسعه

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   عملکرد راهبردی مناسب صنعت انبوه سازی مسکن برنامۀ پنجم توسعه   عملکرد راهبردی مناسب صنعت انبوه سازی مسکن برنامۀ پنجم توسعه. با گذشت حدود نیم قرن از فراگیر شدن مدیریت راهبردی، ساختار مباحث مدیریت راهبردی در ارتباط با […]

استفاده از تحلیل چندمعیاره در مدیریت ساخت طرحهای انتقال بین حوضهای آب

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   تحلیل چندمعیاره در مدیریت ساخت طرحهای انتقال بین حوضهای آب   تحلیل چندمعیاره در مدیریت ساخت طرحهای انتقال بین حوضهای آب. امروزه کمبود کمی و کیفی منابع آب، توزیع ناهمگون آن و رشد سریع تقاضا برای این منابع، […]

ارزیابی عملکرد پیمانکاران جزء با استفاده از ارزش کسب شده

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   ارزیابی عملکرد پیمانکاران جزء با استفاده از ارزش کسب شده   ارزیابی عملکرد پیمانکاران جزء با استفاده از ارزش کسب شده. روش ارزش کسب شده در طی سالهای گذشته بارها مورد استفاده و تائید کارشناسان و محققین قرار […]

رویکرد BOT برای واگذاری مسئولیت نگهداری راه ها به پیمانکار

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   رویکرد BOT برای واگذاری مسئولیت نگهداری راه ها به پیمانکار   رویکرد BOT برای واگذاری مسئولیت نگهداری راه ها به پیمانکار. لزوم بهبود، ایجاد و توسعه پروژه های زیر بنایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل و […]

قرارداد های مهندسی خرید و ساخت کلید در دست در پروژه های دریایی کشور

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   قراردادهای مهندسی خرید ساخت کلید در دست پروژه های دریایی   قراردادهای مهندسی خرید ساخت کلید در دست پروژه های دریایی. امروزه کشور ما همسو با دیگر کشورهای جهان استفاده از روشهای جدید در انعقاد قراردادها ی عمرانی […]

انتخاب اقتصادی ترین پروژه ساخت با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی در محیط فازی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   انتخاب اقتصادی ترین پروژه ساخت الگوریتم ژنتیک شبیه سازی فازی   انتخاب اقتصادی ترین پروژه ساخت الگوریتم ژنتیک شبیه سازی فازی. یکی از موارد مهمی که در مدیریت پروژهها باید انجام شود تصمیمگیری در مورد انتخاب اقتصادی ترین […]

امکان­سنجی اقتصادی بازیافت ضایعات ساختمانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   امکان­سنجی اقتصادی بازیافت ضایعات ساختمانی   امکان­سنجی اقتصادی بازیافت ضایعات ساختمانی. صنعت ساخت و ساز یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر جامعه به شمار میآید. این صنعت سالانه حجم عظیمی از مواد خام را مصرف و در مقابل […]

کاربرد مهندسی ارزش در بنادر با مدیریت ریسک و مطالعه موردی دو نمونه موفق

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   کاربرد مهندسی ارزش در بنادر با مدیریت ریسک و مطالعه موردی دو نمونه موفق   کاربرد مهندسی ارزش در بنادر با مدیریت ریسک و مطالعه موردی دو نمونه موفق. مهندسی ارزش ابزاری است توانمند که کشورهای متعددی در […]

نقش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان بر بهبود ایمنی در پروژه های ساختمانی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان بهبود ایمنی پروژه های ساختمانی   فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان بهبود ایمنی پروژه های ساختمانی. واژه ایمنی دارای ابعاد وسیع و جنبه های مختلفی می باشد که در صورت احراز آن می […]

دفتر مدیریت پروژه PMO

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   دفتر مدیریت پروژه PMO   دفتر مدیریت پروژه PMO بخش یا گروهی از افراد است که استانداردهای مرتبط با مدیریت پروژه را در درون یک سازمان، تعریف و حفظ می کند. علاوه بر این، مسئولیت مهمتر PMO اجرا […]

مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   انجام پایان نامه مدیریت ساخت و پروژه   مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK   مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK. الحاقیه صنعت ساخت PMBOK اولین الحاقیه PMBOK در سال ۲۰۰۲ تحت عنوان الحاقیه دولتی، برای تکمیل نسخه‌ی […]

ارزیابی ریسک اعتباری پروژه ها

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   ساختار ارزیابی ریسک اعتباری پروژه ها   ریسک های اعتباری ساختاری با نوآوری های همبسته سریالی و غیر گاوسی   Structural Credit Risks with Non-Gaussian and Serially Correlated Innovations   ساختار ارزیابی ریسک اعتباری پروژه ها. بعد از […]

پیش بینی زمان اتمام پروژه های ساخت با شبکه های عصبی مصنوعی و روش مدیریت ارزش حاصله

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران مدیریت ساخت و پروژه   پیش بینی اتمام پروژه ساخت شبکه عصبی مصنوعی مدیریت ارزش حاصله   پیش بینی اتمام پروژه ساخت شبکه عصبی مصنوعی مدیریت ارزش حاصله. پیش بینی، یکی از ارکان مهم مدیریت پروژه می باشد زیرا وقتی زمان و هزینه […]

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه سری زمانی

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه برنامه نویسی c++

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه های دانشجویی متلب

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پروژه به جای خدمت سربازی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه نقاشی

انجام پایان نامه فوق لیسانس

پایان نامه فوق لیسانس

انجام مقاله نویسی

انجام مقاله نویسی

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا ...

اپلای تحصیلی کانادا آلمان ایتالیا …

انجام پایان نامه تهران

انجام پایان نامه تهران

انجام تضمینی پایان نامه

انجام تضمینی پایان نامه

هزینه نوشتن مقاله isi

هزینه نوشتن مقاله isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

پذیرش مقاله در مجلات isi

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد روانشناسی

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

چاپ مقاله در مجلات اسکوپوس

مقاله دانشجویی

انجام مقاله دانشجویی

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پایان نامه شیمی فیزیک

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه خوردگی

انجام پروژه گراف

انجام پروژه گراف

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه تحلیل خطر زلزله

انجام پروژه طراحی مدار

انجام پروژه طراحی مدار

انجام رساله دکتری کشاورزی

انجام رساله دکتری کشاورزی

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه طراحی لباس

انجام پروژه نفت

انجام پروژه نفت

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه های برنامه نویسی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه رشته ریاضی

انجام پایان نامه فیزیک

انجام پایان نامه فیزیک

انجام مقاله مروری

انجام مقاله مروری

انجام مقاله ای اس ای

مقاله ای اس ای

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد

پایان نامه کارشناسی چیست

پایان نامه کارشناسی چیست

قیمت پایان نامه ارشد

قیمت پایان نامه ارشد

درخواست مقاله isi

درخواست مقاله isi

انجام رساله دکتری مدیریت

انجام رساله دکتری مدیریت

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

چاپ مقاله isi در کمترین زمان

حسابداری

انجام پایان نامه حسابداری

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پایان نامه فرآیند کاوی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه جبر خطی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه عربی

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه نقشه برداری

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه ارنا

انجام پروژه روش تحقیق

انجام پروژه روش تحقیق

پروژه متره و برآورد ۹۶

پروژه متره و برآورد ۹۶

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه اسپن پلاس

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه گمبیت

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه غیر خطی

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پروژه جاوا اسکریپت

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه رشته دامپزشکی

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه طراحی لباس

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

انجام پایان نامه و پروپوزال مقاله

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

بهترین موسسه انجام پایان نامه دکتری

سایت پایان نامه نویسی

سایت پایان نامه نویسی

انجام صفر تا صد پایان نامه

انجام صفر تا صد پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

موسسه نگارش پایان نامه

نگارش مقاله isi

نگارش مقاله isi

انجام پایان نامه هنر

انجام پایان نامه هنر

چاپ مقاله در نشریات isi

چاپ مقاله در نشریات isi

جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

انجام خدمات پایان نامه

انجام خدمات پایان نامه

انجام پایان نامه شیلات

انجام پایان نامه شیلات

انجام پروژه خودرو

انجام پروژه خودرو

ضرورت انجام پروژه

ضرورت انجام پروژه

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه سیالات

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه زنجیره تأمین

انجام پروژه متره و برآورد دانشجویی

انجام پروژه متره و برآورد دانشجویی

انجام پروژه متره با اکسل

انجام پروژه متره با اکسل

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه بیوانفورماتیک

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه متلب برق قدرت

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه حسابرسی های حسابداری صنعتی

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پروژه کنترل چند متغیره

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه بیوشیمی

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه هوافضا

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه و پروپوزال

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اصفهان

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه دکتری

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

آموزش گام به گام نوشتن پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در مشهد

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

قیمت نوشتن پایان نامه دکتری

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

انجام تحلیل فصل چهارم پایان نامه

سفارش انجام پایان نامه ارشد

سفارش انجام پایان نامه ارشد

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه فاز ۲ معماری

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه تحقیق در عملیات

انجام پروژه سی پلاس پلاس

انجام پروژه سی پلاس پلاس

دانلود پروژه متره و برآورد ۹۸

دانلود پروژه متره و برآورد ۹۸

مراحل انجام پروژه متره و برآورد

مراحل انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه تحقیقات بازار

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه عملی با پاورپوینت

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه حسابداری در منزل اکسل مالی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پروژه دانشجویی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه باستان شناسی

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه حوزه

انجام پایان نامه حوزه

موسسات انجام پایان نامه

موسسات انجام پایان نامه

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه دکتری

قیمت پایان نامه آماده

قیمت پایان نامه آماده

خدمات پایان نامه ارشد

خدمات پایان نامه ارشد

قیمت خرید مقاله isi

قیمت خرید مقاله isi

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

چاپ مقاله در ژورنال های معتبر isi

انجام مقاله دکتری

انجام مقاله دکتری

برای پایان نامه چکار کنم

برای پایان نامه چکار کنم

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پایان نامه با کمترین قیمت

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه عدد صحیح

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه متره و برآورد

انجام پروژه سپ

انجام پروژه سپ

انجام پروژه راینو

انجام پروژه راینو

چگونگی انجام پروژه متره

چگونگی انجام پروژه متره

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه تکلا

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های دانشجویی gis

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه های جی آی اس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پروژه ی انسیس

انجام پایان نامه با آباکوس spss متلب

پایان نامه با آباکوس spss متلب

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه های دانشجویی

انجام پایان نامه حرفه ای

انجام پایان نامه حرفه ای

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه نوشتن پایان نامه

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

موسسه پایان نامه نویسی در شیراز

قیمت مقاله isi

قیمت مقاله isi

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

انجام پایان نامه دکتری روانشناسی

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

قیمت پایان نامه ارشد سال ۹۹

مقاله isi چیست

مقاله isi چیست

شرایط پذیرش مقاله در isi

شرایط پذیرش مقاله در isi

انجام پایان نامه نجوم

انجام پایان نامه نجوم

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار چاپی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه مدار منطقی

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه انسیس فلوئنت

انجام پروژه طراحی الگوریتم

انجام پروژه طراحی الگوریتم

هزینه انجام پروژه متره و برآورد

هزینه انجام پروژه متره و برآورد

نحوه انجام پروژه متره

نحوه انجام پروژه متره