انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک

 

زلزله حوزه نزدیک

 

زلزله حوزه نزدیک. بررسی و تبیین ارتعاشات نیرومند زمین در دو شاخه مهندسی سازه (دیدگاه تحلیل رفتار سازه‏ ها) و مهندسی زلزله (دیدگاه تحلیلی رفتار زمین) دارای اهمیت فراوان است. بدین منظور در این تحقیق ابتدا به شناخت حوزه نزدیک و در ادامه به چگونگی رفتار این زلزله بر سازه ‏ها می‏ پردازیم. اهمیت و ضرورت بررسی زلزله ‏های حوزه نزدیک به دلیل نزدیکی شهرها و گسل‏ها به یکدیگر است بطوری که خیلی از گسل‏ها نام خود را از شهرها و آبادی‏های مجاور به عاریه گرفته‏ اند. از آن جمله می‏توان به گسل اشتهارد، قم، شمال تهران، تبریز، شهر ری و … اشاره نمود. با توجه به وجود گسل‏ های فعال در اکثر مناطق ایران مخصوصاً شهر تهران و با در نظر گرفتن تراکم ساخت وساز و وجود گسل‏های متعدد در این شهرها، اکثر سازه‏ها در حریم گسل قرار می‏ گیرند. برای شناخت زلزله‏ های حوزه نزدیک بعد از زلزله‏ های مخرب لندرز و نورثریج و کوبه که باعث خرابی در سازه‏ های طراحی شده با آیین‏ نامه‏ های مدرن گردید مطالعات گسترده ‏ای آغاز شد. مهمترین ویژگی این دسته رکوردها محتوای فرکانسی بالا و اثر جهت‏گیری پیش‏رونده می‏باشد. زلزله حوزه نزدیک. اثر جهت‏گیری پیش‏رونده باعث بوجود آمدن پالس‏هایی با پریود بلند در رکوردهای زلزله خواهد شد. مهمترین چالش مورد بررسی در این تحقیق چگونگی لحاظ این اثرات در طیف طرح آیین‏ نامه می‏ باشد. روش پیشنهادی در این تحقیق تلفیقی از روش‏های لحاظ شده در دیگر آیین‏ نامه هاست. بدین منظور ابتدا باید شناخت کاملی از گسل‏ های موجود در منطقه کسب کرده و سپس ضرایبی تحت عنوان FPGA، FPGV ،  FPGD ، FTd  ،  FTs را در طیف طرح لحاظ نمود. زلزله حوزه نزدیک. این روش علاوه بر کارایی مناسب از مزیت سادگی که از خواص آیین‏ نامه ساختمانی می ‏باشد برخوردار است.  همچنین در بخش آخر به مطالعه رفتار غیرخطی سه قاب کوتاه و متوسط و بلند تحت رکوردهای حوزه نزدیک و حوزه دور می‏ پردازیم. بر این اساس نشان داده می‏ شود سازه ‏هایی با پریود بلند بیشتر تحت تاثیر رکوردهای حوزه نزدیک با وجود پالس می‏ باشند. به منظور بررسی رفتار سازه ‏ها رکوردهای نزدیک گسل و دور از گسل را مقیاس کرده، که نتایج نشان می‏ دهند مقیاس کردن رکوردهای حوزه نزدیک باعث از بین رفتن خواص آنها خواهد شد و نتایج حوزه نزدیک و حوزه دور به یکدیگر شبیه می‏ شوند.

زلزله حوزه نزدیک. از آن جا كه خصوصيات زلزله هم به لحاظ دامنه و هم محتواي فركانسي براي ساختگاه ها در فواصل نزديك به چشمه لرزه زا و دور از آن متفاوت است و از طرفي استاندارد ۲۸۰۰ ايران اثرات حوزه نزديك گسل را در بارگذاري لحاظ ننموده، لذا لزوم مطالعه و مقايسه چنين اثراتي روي سازه ها ضروري است. هدف از اين كار پژوهشي، ارزيابي عملكرد سازه هاي بتني مسلح با قاب مقاوم خمشي در برابر زلزله هاي نزديك و دور از گسل و مقايسه آن، با استفاده از طيف هاي II واقع بر خاك نوع طرح ويژه ساختگاه به دست آمده براي دو ساختگاه نزديك و دور ازگسل مورد مطالعه مي باشد. در اين مقاله، از طيف هاي طرح ويژه ساختگاه حاصل از انجام تحليل خطر لرزه اي براي دو ساختگاه، جهت دستيابي به نقطه عملكرد يك سازه ۶ طبقه با قاب خمشي بتني ويژه استفاده شده و نتايج حاصله با پارامترهاي نظير به دست آمده از طيف آيين نامه ۲۸۰۰ مورد مقايسه قرار گرفته است. يادآور مي شود كه پديده جهت داري زلزله به عنوان يك پارامتر مهم در طيف هاي فوق الذكر در نظر گرفته شده است.

زلزله حوزه نزدیک. همچنين در اين مقاله از شتابنگاشت هاي ثبت شده براي فواصل نزديك به گسل مانند زلزله بم جهت بررسي پاسخ سيستم هاي بتني مسلح با قاب خمشي ويژه به اين نوع زلزله ها استفاده شده است. ارزيابي اثرات بخش سرعت ثابت طيف هاي استاندارد ۲۸۰۰ ايران روي نقطه عملكرد، ارزيابي سازگاري شتابنگاشت هاي انتخاب شده با آن ها و مقايسه اثرات عملكردي طيف هاي دور ازگسل با استاندارد ايران از نتايج اين كار پژوهشي مي باشد. شايد تا دو دهه پيش بحث مربوط به فاصله كانون زلزله تا سايت مخاطب چنداني نداشت و تنها به صورتي كلي و در موارد خاصي چون روابط كاهندگي بدان پرداخته مي شد. علت اين امر عدم وجود موردي خلاف فرضيه هاي متعارف و نيز در دسترس نبودن هيچ گونه اطلاعات مستند مانند ركوردهاي ثبت شده در اين خصوص بود. زلزله حوزه نزدیک. ولي پس از وقوع زلزله هاي مخرب و قوي نورثریج و کوبه توجه محققين به زلزله هاي نزديك به منبع لرزه اي یا نزديك گسل و خصوصيات منحصر به فرد آنها جلب شد.بنابراين از سال ۱۹۹۴ تحقيقات گسترده اي در مورد زلزله هاي نزديك منبع لرزه اي و آثار مخرب آن در جنبه هاي مختلف طراحي سازه ها آغاز شد.

زلزله حوزه نزدیک. در كشور ما نيز پس از وقوع زلزله وحشتناك و خانمان برانداز بم، توجه بسياري از مهندسين معمار و به ويژه محاسب به ويژگي هاي خاص اين زمين لرزه معطوف گرديد. ويژگي هاي منحصربه فرد اين زمين لرزه از جمله وجود همزمان مولفه قائم و افقي به ميزان زياد، نزديكي گسله، سطحي بودن كانون زلزله و جهت داري آن به دليل راستا لغز بودن، مقوله ضوابط طراحي سازه ها را تا حد قابل ملاحظه اي مخدوش نموده است. زيرا سازه هايي كه مطابق آيين نامه  ۲۸۰۰ طراحي شده اند، بارگذاري  هاي مذكور را به خود نديده اند . بر اين اساس نياز به يك بازنگري جدي در ضوابط طراحي اين آيين نامه و به كارگيري ضرائب و تحليل هاي دقيق تر جهت در نظر گرفتن اثرات مجاورت ساختگاه به چشمه لرزه زا احساس مي شود.

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیکزلزله حوزه نزدیک. انتشار گسلش به سمت ساختگاه با سرعتي نزديك به سرعت موج برشي باعث مي شود كه اكثر انرژي حاصل از گسلش در يك ضربه بزرگ به ساختگاه برسد كه اين ضربه در ابتداي تاريخچه زماني زلزله ظاهر مي شود. به عبارتي اگر فرض كنيم كه هر قسمت از طول گسل در يك بازه زماني مشخص گسيخته شود، از گسلشِ هر جزء گسل، امواجي به سمت ساختگاه ارسال مي شود و اگر ساختگاه در جهتي باشد كه گسلش به سمت آن حركت كند، اين امواج در محل ساختگاه به هم رسيده و ايجاد ضربه اي بزرگ مي كنند و باعث مي شود كه مدت زماني كه امواج حاصل از گسلش به ساختگاه مي رسد، كم شود ولي اگر ساختگاه در جهت خلاف پيشرفت گسلش باشد، عكس اين حالت اتفاق مي افتد و باعث مي شود امواج از هم دور شده و با مدت زمان بيشتري به ساختگاه برسند جهت داري خنثي حالتي است كه دور شدن يا نزديك شدن انتشار گسلش به سمت ساختگاه قابل تشخيص نباشد . در اين شرايط جهت داري اثر خاصي روي دامنه و مدت تاريخچه زماني زلزله نخواهد داشت.

زلزله حوزه نزدیک. سامرويل به فكر اين ايده افتاد كه به طريقي اثر جهت داري را در طيف پاسخ زلزله، خصوصاً در طيف پاسخ شتاب وارد كرده تا بتوان آن را در طراحي به كار گرفت . او در اين روش فرض كرد اثر جهت داري را مي توان به وسيله دو پارامتر زاويه و نسبت طول بيان كرد . ضريب اعمال جهت داري در طيف شتاب را مي توان بدست آورد. سامرويل در محاسبات خود به اين نتيجه رسيد كه اثر جهت داري از دوره تناوب ۰٫۶ ثانيه در طيف شروع مي شود. در اين بخش بر پايه چشمه هاي لرزه زا خطي گسل هاي فعال منطقه و با استفاده از پارامترهاي لرزه خيزي بدست آمده از رابطه گوتنبرگ ريشتر و روش كيجكو، در نرم افزار SEISRISKIII احتمال تجاوز شتاب هاي طيفي افقي در پريودهاي مختلف برآورد مي شود . زلزله حوزه نزدیک. در اينجا به ازاي هر سطح خطر لرزه اي ثابت و براي هر پريود يك شتاب طيفي افقي خواهيم داشت . حال اگر براي هر سطح خطر لرزه اي مشخص، پريودها و شتاب هاي افقي متناظر با آن در يك نمودار ترسيم شود طيف خطر يكسان حاصل مي شود. اين طيف ها براي سطح خطر لرزه اي ٪  ۱۰احتمال رويداد در ۵۰ سال عمر مفيد سازه براي هر دو سايت مورد پژوهش ترسيم شده اند.  در اين مطالعه پس از بررسي مدلها و روابط كاهندگي موجود، براي ايستگاه دور از گسل از سه رابطه كاهندگي امبرسيز، سيمپسون و استفاده شده است.

زلزله حوزه نزدیک. در آیین نامه ۲۸۰۰ از محاسبات آماري روي تعدادي ركورد مشخص به دست آمده، لذا آيين نامه مذكور مي بايست اطلاعاتي مبني بر حدود و ثغور نوع گسلش مربوط به شتابنگاشت هاي مورد استفاده خود ارائه دهد تا ركوردهايي براي سازگاري و انجام تحليل تاريخچه زماني انتخاب شوند كه داراي ويژگي هاي مشابهي از اين نظر باشند. بنابراين با توجه به عدم دسترسي به چنين اطلاعاتي از آيين نامه، امكان يكسان نبودن نوع گسلش و ويژگيهاي زمين شناسي، تكتونيكي و لرزه شناسي ركوردهاي انتخاب شده با شتابنگاشت هاي مرجع براي طيف طرح استاندارد وجود دارد . علت دوم اين امر در نظرگرفتن نسبت براي قسمت سرهت ثابت طيف به جا مي باشد كه نتيجه اين مسأله، بالاتر رفتن طيف طرح و وجود نياز به ضرايب مقياس بزرگتر در سازگاري است.

رفتار غیر خطی سازه های فولادی سه بعدی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک   رفتار غیر خطی سازه فولادی سه بعدی زلزله حوزه نزدیک گسل   رفتار غیر خطی سازه فولادی سه بعدی زلزله حوزه نزدیک. بعد از وقوع چهار زمین لرزه نورثریج امریکا، کوبه ژاپن، دوزجه ترکیه و چی چی تایوان که […]

رفتار قاب های مهاربندی شده تحت زلزله های حوزه نزدیک با روش تحلیل دینامیکی افزایشی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک   رفتار قاب های مهاربندی زلزله حوزه نزدیک تحلیل دینامیکی افزایشی   رفتار قاب های مهاربندی زلزله حوزه نزدیک تحلیل دینامیکی افزایشی. زلزله های حوزه نزدیک منجر به ایجاد خرابی های زیادی در سازه های گوناگون در چند سال اخیر […]

نسبت تغییر مکان غیر الاستیک برای سازه های در معرض زلزله های پالس گونه حوزه نزدیک

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک   تغییر مکان غیر الاستیک سازه زلزله پالس گونه حوزه نزدیک   تغییر مکان غیر الاستیک سازه زلزله پالس گونه حوزه نزدیک. نتایج به دست آمده از بررسی آماري نسبت تغییر مکان غیرالاستیک سازه هاي در معرض زلزله هاي پالس […]

اصلاح طیف طراحی آئین نامه ۲۸۰۰ ایران برای ساختگاههای نزدیک گسل با استفاده از زلزله های ثبت شده با و بدون اثرات جهت داری

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک   اصلاح طیف طراحی آئین نامه ۲۸۰۰ ساختگاههای نزدیک گسل اثرات جهت داري   اصلاح طیف طراحی آئین نامه ۲۸۰۰ ساختگاههای نزدیک گسل اثرات جهت داري. مناطق پر جمعيت زيادي از ايران را زلزله هاي حوزه نزديك با با احتمال […]

تحلیل لرزه‌ای رفتار تونل تحت زلزله‌های حوزه دور و نزدیک

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک   تحلیل لرزه‌ای رفتار تونل تحت زلزله‌های حوزه دور و نزدیک.   تحلیل لرزه‌ای رفتار تونل تحت زلزله‌های حوزه دور و نزدیک. تأسیسات زیرزمینی جزء لاینفک جامعه مدرن بوده و برای کاربردهای متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرند، این تأسیسات شامل […]

میزان درز انقطاع لازم برای سازه های جداسازی شده لرزه ای تحت زلزله های حوزه نزدیک

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک   درز انقطاع لازم سازه جداسازی لرزه ای زلزله حوزه نزدیک   درز انقطاع لازم سازه جداسازی لرزه ای زلزله حوزه نزدیک. زلزله یکی از مخرب ترین پدیده های طبیعی است و بشر همواره سعی در کاهش تلفات ناشی از […]

ارزیابی روش های استاتیکی غیر خطی متداول (پوش اور) بررسی لرزه ای ساختمان های دارای مهاربند کمانش ناپذیر تحت زلزله حوزه نزدیک

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک   استاتیکی غیر خطی پوش آور مهاربند کمانش ناپذیر زلزله حوزه نزدیک   استاتیکی غیر خطی پوش آور مهاربند کمانش ناپذیر زلزله حوزه نزدیک. روش‌های استاتیکی غیرخطی در حال حاضر به عنوان روشی مناسب برای برآورد تقاضای لرزه‌ای در طراحی […]

بررسی عددی اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار دینامیکی سدهای خاکی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک   عددی مولفه قائم زلزله حوزه نزدیک رفتار دینامیکی سدهای خاکی   عددی مولفه قائم زلزله حوزه نزدیک رفتار دینامیکی سدهای خاکی. در این مقاله اثر مولفه قائم زلزله‌های حوزه نزدیک بر رفتار دینامیکی سدهای خاکی مطالعه و ارزیابی می‌شود. […]

پاسخ لرزه ای سازه شمع و عرشه چند دهانه به بارهای جانبی زلزله حوزه نزدیک و دور

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی عمران زلزله حوزه نزدیک   لرزه ای سازه شمع عرشه بارهای جانبی زلزله حوزه نزدیک   لرزه ای سازه شمع عرشه بارهای جانبی زلزله حوزه نزدیک. کشور ایران به دلیل داشتن خط ساحلی طولانی و داشتن منابع نفتی، احتیاج به احداث اسکله های زیادی […]